Powrót

Powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-22

Kogo i na jaki okres można zatrudnić na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi obywatele Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce w okresie do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę.

Warto wiedzieć

Limit 6 miesięcy pracy dotyczy konkretnego cudzoziemca, a nie pracodawcy. Cudzoziemiec może pracować na podstawie oświadczeń u więcej niż jednego pracodawcy, ale nie może przekroczyć limitu czasowego.

Gdzie i w jaki sposób dokonuje się rejestracji oświadczenia?

W celu rejestracji oświadczenia podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi musi zgłosić się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na jego siedzibę lub miejsce stałego pobytu.
Oświadczenie musi zawierać dane jednoznacznie identyfikujące pracodawcę, jak i cudzoziemca oraz dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi. Dokument ten powinien być wypełniony czytelnie, najlepiej pismem drukowanym.

Powiatowy Urząd Pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Oryginał oświadczenia pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi. Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy w celu wykonywania pracy.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy powinien w dniu rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca zawiadomić pisemnie o tym fakcie urząd pracy. Jeśli cudzoziemiec nie podejmie zatrudnienia, pracodawca również zobowiązany jest poinformować o tym urząd pracy w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy, określonego w ewidencji oświadczeń.

Czy rejestracja oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest odpłatna?

Przepisy dotyczące rejestracji oświadczeń uległy zmianie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Obecnie podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia, w celu dokonania wpisu do ewidencji oświadczeń jest zobowiązany uiścić jednorazową wpłatę w wysokości 30 zł.

Nie jest możliwe zarejestrowanie oświadczenia, w którym wskazano wsteczną datę rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca.

Pamiętaj

Oświadczenie rejestruje w urzędzie pracy pracodawca i oświadczenie to dotyczy jedynie pracy u tego konkretnego pracodawcy. Nie jest ono ważne w przypadku zatrudnienia w innym przedsiębiorstwie.

Kiedy starosta może odmówić wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń?

Starosta może odmówić wpisania oświadczenia pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, do ewidencji oświadczeń m.in. gdy:

- z okoliczności wynika, że oświadczenie zostało złożone dla pozoru,

- oświadczenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu

- podmiot powierzający wykonywanie pracy nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom.

Informacje niezbędne do ustalenia okoliczności, które mają wpływ na wydanie decyzji udostępniane są przez: Organy Straży Granicznej, Państwową Inspekcję Pracy, Krajową Administrację Skarbową oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatkowe informacje

Praca w ramach zarejestrowanego oświadczenia musi być wykonywana na podstawie pisemnej umowy na warunkach określonych w tym oświadczeniu.

Pracodawca zatrudniający cudzoziemca ma wobec niego takie same obowiązki jak wobec obywatela polskiego, w zakresie:

  • zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odprowadzania składek;
  • obliczania, pobierania i wypłacania zaliczek na podatek dochodowy;
  • przepisów Kodeksu Pracy.


Podstawa prawna

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.