• MUP Płock - Bon na zasiedlenie
  Miejski Urząd Pracy w Płocku przypomina o możliwości ubiegania się przez osoby bezrobotne w wieku do 30. roku życia o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • MUP Płock - Dotacja dla dla mikro i małych przedsiębiorców
  Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku ogłasza od dnia 28.02.2021 r. do 31.05.2021 r. nabór wniosków na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie Rozdziału 3 Rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 371), na zasadach określonych w art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.).

 • MUP Płock - Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osób 30+
  Miejski Urząd Pracy w Płocku prowadzi od dnia 1.03.2021 r. do dnia 31.03.2021 r. nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Program realizowany jest w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Płocku (IV)".

 • MUP Płock - Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osób do 30 r.ż.
  Miejski Urząd Pracy w Płocku rozpoczyna od dnia 22.02.2021r. wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Program realizowany jest w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Płocku (IV)".

 • MUP Płock - Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osób poniżej 30 r.ż.
  Miejski Urząd Pracy w Płocku prowadzi od dnia 1.03.2021 r. do dnia 31.03.2021r. nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Płocku (IV)".

 • MUP Płock - Środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 30+
  Miejski Urząd Pracy w Płocku rozpoczyna od dnia 22.02.2021 r. wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Program realizowany jest w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Płocku (IV)".

 • MUP Płock - Ważna zmiana w przepisach prawa
  Informujemy, że Minister Rozwoju, Pracy i Technologii w dniu 18 stycznia 2021 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1380 z późn. zm.)

 • Projekt pn. "Aktywny na rynku pracy"
  T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków Budżetu Państwa pn. „Aktywny na rynku pracy”.

 • Nabór do służby przygotowawczej w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej
  W Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim prowadzony jest nabór do służby przygotowawczej w Straży Granicznej.

 • Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lubrzy
  Wójt Gminy Lubrza ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy Lubrza ds. zagospodarowania przestrzennego i zamówień publicznych – pełny wymiar czasu pracy.

 • PUP Sulęcin - Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31marca 2021 r. ogłasza nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

 • PUP Sulęcin - Przedłużenie naborów wniosków przedsiębiorców
  Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie informuje, że przedłuża nabór wniosków realizowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej na wybrane formy wsparcia.

 • PUP Sulęcin - Woźny / Konserwator, Kucharz w małej gastronomii
  Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie informuje o planowanej giełdzie pracy skierowanej dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 • PUP Świebodzin - Informacja o umorzonych pożyczkach
  Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie informuje, że pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy wypłacone od 22.04.2020 r. do 4.11.2020 r. zostały umorzone.

 • PUP Świebodzin - Nabór wniosków na organizację staży
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych.

 • PUP Świebodzin - Projekt „Młodzi - aktywność, przedsiębiorczość, sukces"
  Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie informuje o realizacji projektu „Młodzi - aktywność, przedsiębiorczość, sukces!”, na podstawie umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

 • PUP Świebodzin - Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie zaprasza przedsiębiorców do składania wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków.

 • UP m.st. Warszawy - Wyjaśnienia w prawie szkoleń indywidualnych
  W trakcie trwania epidemii Urząd Pracy m.st. Warszawy realizuje szkolenia indywidualne z uwzględnieniem wytycznych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz innych obowiązujących.

 • ZSLiZ Szkoła policealna - Opiekun medyczny
  Chcesz zaocznie, bezpłatnie, nawet w 10 miesięcy zdobyć nowe kwalifikacje / nowy zawód? Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej zaprasza do Szkoły Policealnej do nauki zawodu Opiekuna medycznego.

 • Barometr zawodów 2021
  Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

 • PUP Strzelce Krajeńskie - Bon na zasiedlenie
  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (VI)" od dnia 13.01.2021 r. do wyczerpania środków finansowych prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

 • PUP Strzelce Krajeńskie - Bon szkoleniowy PO WER
  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje, że od dnia 13.01.2021 r. do wyczerpania środków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (VI)" prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych z deklaracją zatrudnienia bezpośrednio po zakończonym/ch szkoleniu/ach.

 • PUP Strzelce Krajeńskie - Dotacja dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy
  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID.

 • PUP Strzelce Krajeńskie - I nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków KFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 2018, poz. 117), ogłasza pierwszy nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i Pracodawcy.

 • PUP Strzelce Krajeńskie - Informacja dotycząca umorzenia pożyczek
  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje, że pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/statutowej mikroprzedsiębiorcy i organizacji pozarządowej wypłacone od dnia 28.09.2020 r. do dnia 28.10.2020 r. zostały umorzone.

 • PUP Strzelce Krajeńskie - Organizacja prac interwencyjnych PO WER
  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje, że od dnia 13.01.2021 r. do wyczerpania środków prowadzony jest nabór wniosków o organizację zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych.

 • PUP Strzelce Krajeńskie - Organizacja prac interwencyjnych RPO
  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje, że od dnia 13.01.2021 r. do wyczerpania środków prowadzony jest nabór wniosków o organizację zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych.

 • PUP Strzelce Krajeńskie - Projekt dla niezarejestrowanych osób młodych
  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje o realizacji projektu przez Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Miedzy Odrą a Bobrem pn. „WŁASNA FIRMA – START DLA MŁODYCH".

 • PUP Strzelce Krajeńskie - Szkolenie indywidualne RPO
  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje, że od dnia 13.01.2021 r. do wyczerpania środków w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (VI)" prowadzony jest nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne zawierających deklaracje pracodawcy o zamiarze zatrudnienia uczestnika szkolenia bezpośrednio po jego zakończeniu.

 • PUP Nowa Sól - Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej
  Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli informuje o przedłużeniu wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej do 30 czerwca 2021 r.

 • PUP Słubice - Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach ogłasza nabór wniosków od 1.02.2021 r. do 31.03.2021 r. na jednorazowe dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż udzielana na podstawie rozporządzenia rozdział 3 Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152), z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 • PUP Słubice - Nabór do projektu "PO WER"
  Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, że ciągle prowadzi nabór uczestników do programu PO WER „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (V)” dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat.

 • Kwalifikacyjne kursy zawodowe
  Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, że zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego nie potwierdza kwalifikacji zawodowych. Urzędowym dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych jest certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną osobie, która zdała egzamin zawodowy.

 • Nabór do służby w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej
  Nadodrzański Oddział Straży Granicznej prowadzi rekrutację kandydatów do służby.

 • PUP Nowa Sól - Dotacja dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy
  Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli ogłasza od dnia 1 lutego 2021 r. – 31 marca 2021 r. nabór wniosków o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.01.2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz.152).

 • PUP Nowa Sól - Staż dla osób po 30 r. ż.
  Od dnia 8.02.2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli prowadzi nabór wniosków o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Akademia PARP - materiał informacyjny o projekcie
  Dziś, chcąc prowadzić dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo, potrzebny jest kapitał, doświadczenie i przede wszystkim wiedza. Rynek proponuje nam różnego rodzaju kursy, szkolenia czy warsztaty. Ci, którzy dotychczas szkolili w formie stacjonarnej, ze względu na zmieniającą się rzeczywistość musieli przenieść działalność do Internetu. Decydując się na szkolenie online warto wybrać instytucję, która posiada odpowiednie doświadczenie.

 • Pożyczka: „Przedsiębiorcze Lubuskie"
  Fundusz TISE udziela preferencyjnych pożyczek ze środków UE dla przedsiębiorców z woj. lubuskiego.

 • Projekt pn. "Własna firma - Start dla młodych"
  Jeśli masz pomysł na założenie firmy, zamieszkujesz województwo lubuskie i jesteś w wieku 18 - 29 lat, ten projekt jest dla Ciebie.

 • Projekt pn. „Młodzi - aktywność, przedsiębiorczość, sukces!"
  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt pn. „Młodzi - aktywność, przedsiębiorczość, sukces!" , który ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej na obszarze województwa lubuskiego poprzez udzielnie wsparcia szkoleniowego, finansowego (w postaci dotacji w wysokości do 23 050,00 zł ) i pomostowego (wypłacane comiesięcznie przez 6 miesięcy do 2 600,00 zł / m-c ) dla osób do 30. roku życia.

 • PUP Międzyrzecz - Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców
  Jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz wsparcia w ramach COVID-19? Skorzystaj z nowej jednorazowej dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw w kwocie do 5 tys. zł.

 • PUP Międzyrzecz - Formy aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych i pracodawców
  Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu posiada środki na realizację wybranych form aktywizacji.

 • PUP Międzyrzecz - Potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu z dniem 10.02.2021 r. wprowadza w system telefonicznego potwierdzania gotowości do podjęcia pracy przez osoby bezrobotne.

 • PUP Krosno Odrzańskie - Dotacja dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy
  Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim prowadzi nabór wniosków o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz.152), na zasadach określonych w art. 15 zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 • MUP Lublin - Przedłużony nabór wniosków w ramach Tarczy antykryzysowej
  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, że nabór wniosków w ramach art. 15 zzb, 15zzc, 15zzd, 15zzda, 15 zze oraz 15 zze² zostaje przedłużony do dnia 10 czerwca 2021 r.

 • PUP Zamość - Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw
  Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu z dniem 1 lutego 2021 r. ogłosił nabór wniosków na dotację dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł

 • PUP Zamość - Szkolenia indywidualne w ramach FP
  Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu prowadzi nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach Funduszu Pracy.

 • WUP Zielona Góra - Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia
  2 lutego 2021 roku na posiedzeniu Zarządu Województwa Lubuskiego przyjęty został Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2021 (LPD/Z).

 • MUP Lublin - Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie ogłasza, że od dnia 1.02.2021 r. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy przyznawanych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152).

 • MUP Lublin - Zawiadomienie o wstrzymaniu na okres 30 dni biegu terminu załatwienia spraw
  Na podstawie art. 15zzzzzn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj: Dz.U z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie zawiadamia o wstrzymaniu na okres 30 dni biegu terminów załatwiania spraw, w tym postępowań administracyjnych prowadzonych przez tut. organ administracji publicznej.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.