Organizator Centrum

Ochotnicze Hufce Pracy od 1 stycznia 2013 roku kontynuują utrzymanie rezultatów projektu „Zielona Linia Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”, zrealizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na podstawie umowy nr PO KL. 01.01.00-00-003/08-00 z dnia 24 września 2008.

Funkcjonowanie CIKSZ Zielona Linia w strukturze Ochotniczych Hufców Pracy realizowane jest na podstawie:

  • (1) Decyzji Nr 2 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września 2012 roku w sprawie zachowania trwałości rezultatów projektu systemowego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na podstawie umowy nr PO KL. 01.01.00-00-003/08-00 z dnia 24 września 2008 r. pn. „Zielona Linia. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”,
  • (2) Decyzji Nr 1 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zachowania trwałości rezultatów projektu systemowego pn. „Zielona Linia. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”
  • (3) Decyzji Nr 6 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2019 roku zmieniającej decyzję w sprawie zachowania trwałości rezultatów projektu systemowego pn. „Zielona Linia. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”.
  • (4) Decyzji Nr 1 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 października 2022 roku w sprawie zachowania trwałości rezultatów projektu systemowego pn. „Zielona Linia. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”.

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia jest obsługiwane i zarządzane przez Zespół Zielona Linia, stanowiący komórkę organizacyjną Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy.

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  OHP są instytucją rynku pracy realizującą zadania określone w ustawie o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia, wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25. roku życia.

Do głównych zadań OHP należy:

  • wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży,
  • podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania,
  • wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej współpracy młodzieży.

Głównym celem działalności OHP jest stwarzanie młodzieży warunków do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego – w tym szczególne działania skierowane są do młodzieży defaworyzowanej, dla której wsparcie polega na budowaniu systemu pomocy dla grup najsłabszych, organizowaniu i wspieraniu form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i patologii społecznych.

 

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.