Organizator Centrum

Zgodnie z Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej od 1 stycznia 2013 r.* nadzór nad działalnością Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia przejmuje Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy.

*Decyzja Nr 2 z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zachowania trwałości rezultatów projektu systemowego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na podstawie umowy nr PO KL. 01.01.00-00-003/08-00 z dnia 24 września 2008 r. pn. „Zielona Linia. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” oraz DECYZJA NR 1 MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zachowania trwałości rezultatów projektu systemowego pn. „Zielona Linia. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”.

Usługi realizowane na rzecz klientów Publicznych Służb Zatrudnienia oraz forma współpracy z urzędami pracy pozostaje bez zmian. Jednocześnie w związku z włączeniem Zielonej Linii w struktury KG OHP, jej zakres działalności zostanie poszerzony, ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań ludzi młodych.

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy. OHP wykonują zadania Państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.

Do głównych zadań OHP należy:

  • wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży,
  • podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania,
  • wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej współpracy młodzieży.

Głównym celem działalności OHP jest stwarzanie młodzieży warunków do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego – w tym szczególne działania skierowane są do młodzieży defaworyzowanej, dla której wsparcie polega na budowaniu systemu pomocy dla grup najsłabszych, organizowaniu i wspieraniu form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i patologii społecznych.

 

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.