Deklaracja dostępności

Ochotnicze Hufce Pracy zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia.

 

Data publikacji i aktualizacji aplikacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-05

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-02-05

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  • Na niektórych stronach (archiwalnych) brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  • Na niektórych stronach (archiwalnych) elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia.
  • Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem.
  • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  • Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2019-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e-mail pod adresem: redakcja@zielonalinia.gov.pl.

Kontaktować można się także, dzwoniąc pod numer telefonu 85 74 81 621 oraz pisząc na adres: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia "Zielona Linia", ul. Trawiasta 20b, 15-161 Białystok.

Poprzez wyżej wymienione formy kontaktu można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej (jeśli występuje) lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie której strony internetowej lub aplikacji mobilnej żądanie dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę odbioru tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie pocztą lub drogą elektroniczną na adres podmiotu nadzorującego:

Podmiot nadzorujący: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy,

  • Adres korespondencyjny: ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
  • e-mail: kgohp@ohp.pl
  • telefon: 22 578 47 01
 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można skierować także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia, ul. Trawiasta 20b (I piętro), 15-161 Białystok

Do budynku można dostać się bezpośrednio z podwórka (wejście główne), bez żadnych barier architektonicznych.

Na parterze znajdują się windy, którymi można dostać się na piętro.

Przejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Wszystkie pomieszczenia biurowe są dostępne dla osób na wózkach.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, kierując się od wejścia głównego, po prawej stronie od wind oraz na wszystkich piętrach budynku w tym samym pionie.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna w godzinach pracy Centrum.

Na stronie głównej serwisu www.zielonalinia.gov.pl  jest link do połączenia z tłumaczem polskiego języka migowego (PJM on-line. Usługa dostępna po rezerwacji terminu, działa od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Centrum.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.