Polityka prywatności

 

Poniżej wyjaśniamy, w jakim celu i w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane oraz chronione dane osobowe osób korzystających z usług Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia, w tym zarejestrowanych Użytkowników serwisu zielonalinia.gov.pl.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Warszawie 00-349 przy ul. Tamka 1.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować za pośrednictwem e-mail: iodkg@ohp.pl lub pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych KG OHP, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa.

 

Źródło pozyskiwania danych osobowych

Twoje dane pozyskiwane są podczas korzystania z usług Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia. Kontaktując się z nami za pomocą różnych kanałów kontaktu oraz korzystając z usług i funkcjonalności, które oferujemy (w tym usług dostępnych po założeniu konta w serwisie zielonalinia.gov.pl) podajesz dane, które są przetwarzane w celu świadczenia poszczególnych usług.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

W zależności od usługi, z której korzystasz przetwarzamy następujące dane osobowe:

Założenie konta oraz uwierzytelnienie w serwisie zielonalinia.gov.pl

 • identyfikator
 • adres e-mail
 • ustanowione hasło
 • imię i nazwisko
 • województwo
 • miejscowość
 • kod pocztowy
 • ulica
 • nr domu
 • telefon kontaktowy (podanie numeru nie jest obowiązkowe)
 • zdjęcie (wgranie pliku nie jest obowiązkowe).
Założenie konta jako Firma oraz uwierzytelnienie w serwisie zielonalinia.gov.pl:
 • adres e-mail
 • imię i nazwisko osoby kontaktowej

Korzystanie z usług i funkcjonalności dostępnych po założeniu konta w serwisie zielonalinia.gov.pl, tj. autoposzukiwacz ogłoszeń o pracę, autoposzukiwacz ofert szkoleń, autoposzukiwacz informacji z regionów, utworzenie do 5 CV z możliwością udostępniana wybranych danych pracodawcy, wgranie pliku z CV z możliwością udostępnienia pracodawcy, otrzymywanie e-mail systemowych (np. wyniki autoposzukiwacza, zmiana hasła, informacja o zainteresowaniu pracodawcy profilem osoby Poszukującej pracy, informacja potwierdzająca wysłanie zgłoszenia do Fabyki CV), korzystanie z usługi Fabryka CV (tworzenie, ulepszanie lub tłumaczenie CV), dostępnej wszystkim Użytkownikom.

 • nazwisko i imiona
 • dane teleadresowe (kraj, województwo, powiat, ulica, nr domu)
 • adres e-mail
 • informacja o zarejestrowaniu, jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • zawód
 • wykształcenie
 • znajomość języków obcych
 • doświadczenie zawodowe
 • odbyte szkolenia
 • umiejętności
 • uprawnienia
 • poszukiwana praca
 • preferencje miejsca zatrudnienia
 • historia zatrudnienia
 • zdjęcie
Korzystanie z elektronicznego formularza kontaktowego w serwisie zielonalinia.gov.pl:
 • adres e-mail
 • powiat
Korzystanie z elektronicznego formularza kontaktowego w serwisie powroty.gov.pl:
 • adres e-mail
       imię i nazwisko
 • kraj
Korzystanie z  kontaktu na czacie:
 • nr IP
 • adres e-mail (w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z możliwości przesłania transkrypcji czatu na podany adres e-mail oraz w przypadku kiedy użytkownik wyraża zgodę na przypisanie historii czatów do podanego adresu e-mail)

Korzystanie z kontaktu przez infolinię oraz z usługi "Zamów rozmowę":

 • nr telefonu
 • powiat
 • miejscowość
 • województwo
 • kod pocztowy
 • informacja czy osoba jest osobą bezrobotną/poszukującą pracy, czy pracodawcą
 • imię i nazwisko (w przypadku kiedy rozmowa jest przekierowywana do urzędu pracy)
 • PESEL (w przypadku kiedy rozmowa jest przekierowywana do urzędu pracy)

Zapisanie się do newslettera:

 • adres e-mail

Udział w rekrutacji zleconej przez pracodawcę i prowadzonej przez Centrum:

 • nazwisko i imiona
 • data urodzenia
 • dane teleadresowe
 • adres poczty elektronicznej
 • wykształcenie
 • znajomość języków obcych
 • doświadczenie zawodowe
 • odbyte szkolenia
 • umiejętności
 • uprawnienia
 • historia zatrudnienia
 • zdjęcie
 • inne dane podane przez osobę biorącą udział w rekrutacji
Korzystanie z formularza umożliwiającego zgłoszenia błędu w serwisie powroty.gov.pl
 • adres e-mail

Cel przetwarzania danych osobowych

W zależności od udzielonej zgody lub innej podstawy prawnej przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania Podstawa prawna
Świadczenie usług związanych z telefoniczną obsługą klienta (połączenia przychodzące i wychodzące) art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Świadczenie usług dostępnych dla zalogowanych użytkowników portalu oraz uslugi Fabryka CV art. 6 ust. 1 lit.  a  RODO
Świadczenie usług związanych z odpowiedzą na e-maile wysłane przez formularze kontaktowe lub bezpośrednio na jeden z adresów e-mail Centrum art. 6 ust. 1 lit.   c  RODO
Świadczenie usług związanych z odpowiedzą na pytania wysłane przez czat art. 6 ust. 1 lit.  c RODO
Wysyłanie biuletynu informacyjnego (newsletter) na wskazany adres e-mail art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Realizowanie usług rekrutacji zleconych przez pracodawców art. 6 ust. 1 lit. a  RODO
Realizowanie ankiet wychodzących w celu monitorowania jakości obsługi art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Prowadzenie statystyk art. 6 ust. 1 lit. c
Rozpatrywanie reklamacji, skarg oraz wniosków art. 6 ust. 1 lit. c

Profilowanie

W niektórych przypadkach dane, które podajesz w celu skorzystania z usług i funkcjonalności dostępnych po założeniu konta w serwisie zielonalinia.gov.pl są przetwarzane automatycznie. Dzieje się tak w następujących przypadkach:

 1. korzystanie z funkcjonalności autoposzukiwacza (na podstawie wprowadzonych danych system automatycznie przyporządkowuje Ci informacje, tj.: ogłoszenia o pracy, szkolenia, informacje regionu). Konsekwencją takiego profilowania jest przedstawienie Ci dopasowanych ww. informacji,
 2. korzystanie z funkcjonalności umożliwiającej dodanie CV i udostępnienie wybranych danych pracodawcy (na podstawie wprowadzonych danych, system automatycznie przyporządkowuje pracodawcom, którzy mają założone konto w serwisie i korzystają z funkcjonalności autoposzukiwania lub wyszukiwania pracowników profile osób - wyłącznie w zakresie oznaczonym przez osoby poszukujące pracy- które spełniają ich kryteria). Konsekwencją takiego profilowania jest potencjalne zainteresowanie pracodawcy Twoją osobą w celu przedstawienia Ci oferty pracy,
 3. korzystając z infolinii, wprowadzasz nr kodu pocztowego, a system automatycznie przyporządkowuje Twoje dane lokalizacyjne (województwo, powiat, miejscowość).

Przetwarzanie przez nas danych w sposób zautomatyzowany nie będzie wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych.

Przekazywanie danych osobowych

Dane udostępniane są:

 1. pracodawcom zarejestrowanym w serwisie Zielona Linia wyłącznie w zakresie określonym przez Użytkownika (Poszukujący pracy) na koncie Użytkownika. Użytkownik ma możliwość wybrania i oznaczenia danych na swoim koncie, które chce aby były widoczne pracodawcom poszukującym pracownika i korzystającym z funkcjonalności „Wyszukiwanie pracownika” lub „Autoposzukiwacz pracownika”. Pracodawcy korzystający z ww. funkcjonalności mogą przez odpowiednią kombinację kryteriów, stworzyć pożądany profil zawodowy kandydata i znaleźć odpowiednie osoby (z możliwością kontaktu poprzez wysłania e-mail za pomocą poczty systemowej – w praktyce Użytkownik otrzymuje e-mail od Centrum z informacją, że określony pracodawca jest zainteresowany daną osobą i prosi o ewentualny kontakt).
 2. Pracodawcy, którym Administrator udostępnia dane osobowe Użytkownika samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym zakresie poleceniom Administratora. Administrator nie ponosi  odpowiedzialności za ich działania i zaniechania.
 3. dostawcom oraz wykonawcom systemu teleinformatycznego Zielona Linia,
 4. uprawnionym pracownikom Punktów Abonencko Konsultacyjnych (PAK) znajdujących się w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy,
 5. uprawnionym  organom państwowym w przypadku w zwrócenia się z takim żądaniem.

Przekazywanie danych poza Unię Europejską

Administrator nie przekazuje danych poza Unię Europejską.

Okres przewarzania danych osobowych

Dane osobowe, które podajesz w celu założenia konta na portalu i korzystania z usług i funkcjonalności dostępnych po założeniu konta w serwisie przetwarzane są przez okres posiadania konta w serwisie dla celów realizacji usług i funkcjonalności  dostępnych zarejestrowanym Użytkownikom.

W przypadku pozostałych usług dane są przechowywane przez okres świadczenia Ci usług a także po ich zakończeniu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi,
 2. zachowania ciągłości w kontaktach, w celu świadczenia Ci usług na jak najwyższym poziomie,
 3. statystycznych i archiwizacyjnych,
 4. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 5. maksymalnie przez okres 5 lat.

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera, dane przetwarzane są od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia.

Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Wymóg podania danych

Korzystanie z usług Centrum jest dobrowolne.

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług Centrum. System automatycznie oznacza dane obligatoryjne (np. dane niezbędne do założenia konta w serwisie zielonalinia.gov.pl, dane niezbędne do nawiązania kontaktu przez formularze kontaktowe, czy infolinię).

Konsekwencją niepodania danych obligatoryjnych jest brak możliwości założenia konta i tym samym świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Konta, a w przypadku kontaktu przez infolinię lub formularze kontaktowe – brak możliwości nawiązania kontaktu.   

Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne

Prawa użytkownika

 1. Zarejestrowany użytkownik posiada prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,
   sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO.
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO
 2. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku kiedy osoba, której dane dotyczą wystąpi z żądaniem wykonania uprawnień użytkownika, Administrator jest zobowiązany spełnić lub odmówić spełnienia żądania  niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. W przypadku skomplikowanego charakteru żądania lub dużej liczby żądań, Administrator może wydłużyć termin realizacji żądania o kolejne dwa miesiące informując  osobę, której dane dotyczą w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny opóźnienia.

Definicje i skróty

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Centrum – Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.