Organizator Centrum

Ochotnicze Hufce Pracy od 1 stycznia 2013 roku kontynuują utrzymanie rezultatów projektu „Zielona Linia. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”, zrealizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na podstawie umowy nr PO KL. 01.01.00-00-003/08-00 z dnia 24 września 2008.

Funkcjonowanie CIKSZ Zielona Linia w strukturze Ochotniczych Hufców Pracy realizowane jest na podstawie:

  • (1) Decyzji Nr 2 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września 2012 roku w sprawie zachowania trwałości rezultatów projektu systemowego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na podstawie umowy nr PO KL. 01.01.00-00-003/08-00 z dnia 24 września 2008 r. pn. „Zielona Linia. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”,
  • (2) Decyzji Nr 1 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zachowania trwałości rezultatów projektu systemowego pn. „Zielona Linia. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”
  • (3) Decyzji Nr 6 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2019 roku zmieniającej decyzję w sprawie zachowania trwałości rezultatów projektu systemowego pn. „Zielona Linia. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”.

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia jest obsługiwane i zarządzane przez Zespół Zielona Linia, stanowiący komórkę organizacyjną Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy.

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego ds. pracy. OHP są instytucją rynku pracy realizującą zadania określone w ustawie o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia, wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25. roku życia.

Do głównych zadań OHP należy:

  • wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży,
  • podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania,
  • wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej współpracy młodzieży.

Głównym celem działalności OHP jest stwarzanie młodzieży warunków do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego – w tym szczególne działania skierowane są do młodzieży defaworyzowanej, dla której wsparcie polega na budowaniu systemu pomocy dla grup najsłabszych, organizowaniu i wspieraniu form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i patologii społecznych.

 

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.