Powrót

Zezwolenia na pracę

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-22

Kto wydaje zezwolenie na pracę?

 Zezwolenie na pracę wydawane jest przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego bądź ze względu na siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany. Zezwolenie wydawane jest wyłącznie na pisemny wniosek podmiotu, który chce powierzyć pracę cudzoziemcowi.

Zezwolenie określa podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca, stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca, najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia.

Warto wiedzieć

Składając wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, pracodawca jest zobowiązany dołączyć również informację starosty  o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, która sporządzona jest z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1  pkt 1-11. W tym celu pracodawca zgłasza ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na  główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca. Procedura ta nazywana jest również testem rynku pracy.

W przypadku gdy specyfikacja pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. 

Informacja starosty wydawana jest na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie:

 • nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji;
 • nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.

Wojewoda wydaje zezwolenie bez konieczności uzyskania informacji starosty, jeżeli:

 • zawód, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę, lub rodzaj pracy, która ma być mu powierzona, znajduje się w wykazie zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty, określonym przez wojewodę właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy, siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi albo pracodawcy użytkownika, odpowiednio do właściwości miejscowej starosty;
 • wydaje przedłużenie zezwolenia na pracę dla samego cudzoziemca i na tym samym stanowisku;
 • brak takiej konieczności wynika z odrębnych przepisów. 

Kiedy wymagane jest zezwolenie na pracę?

Zezwolenie na pracę wymagane jest w sytuacji, gdy cudzoziemiec:

 • wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zezwolenie typu A,
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie sześć miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo w związku z prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury – zezwolenie typu B,
 • wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, albo podmiotu powiązanego w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.3) z pracodawcą zagranicznym – zezwolenie typu C,
 • wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa) – zezwolenie typu D,
 • wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych sześciu miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2-4 – zezwolenie typu E,
 • wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę w zakresie działalności określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca, na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (praca sezonowa) – zezwolenie typu S.

Pamiętaj

O zezwolenie na pracę wnioskuje pracodawca i zezwolenie to dotyczy jedynie pracy u tego konkretnego pracodawcy. Nie jest ono ważne w przypadku zatrudnienia w innym przedsiębiorstwie.

 Wydania nowego zezwolenia na pracę nie wymaga:

 • zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy bądź jego części przez innego pracodawcę, przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę lub zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę; 
 • powierzenie cudzoziemcowi przez podmiot na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym wykonywania pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, jeśli zostały spełnione pozostałe warunki określone w zezwoleniu na pracę oraz wymagania, o których mowa w art. 88d;
 • sytuacja, gdy cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pracę zostaje objęty obniżonym wymiarem czasu pracy na zasadach określonych ustawą z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Przedłużenie zezwolenia następuje na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

Kiedy nie jest wymagane zezwolenie na pracę?

Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę zwolnieni są cudzoziemcy, którzy:

 • są zatrudnieni przez pracodawcę z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej i czasowo delegowani przez tego pracodawcę do świadczenia usług w Polsce;
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z zamiarem wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej (art. 114 oraz art. 142 ust. 3 Ustawy z dn. 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ) na warunkach określonych w tym zezwoleniu;
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 126 Ustawy o cudzoziemcach (zezwolenie na pobyt czasowy w przypadku pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej);
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 127 Ustawy o cudzoziemcach (tzw. Niebieska Karta UE);
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z zamiarem podjęcia lub kontynuowania studiów lub szkolenia zawodowego (art. 144 Ustawy o cudzoziemcach);
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust.1 Ustawy o cudzoziemcach);
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w przypadku rozwodu, separacji lub owdowienia cudzoziemca, członka rodziny obywatela RP (art. 158 ust. 2 pkt 1 lub 2 Ustawy o cudzoziemcach);
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną w związku z art. 161 ust. 2 Ustawy o cudzoziemcach;
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi w związku z art. 176 Ustawy o cudzoziemcach;
 • posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie UE oraz spełniają dodatkowe warunki; lub gdy są członkiem rodziny takiego cudzoziemca i towarzyszą mu lub chcą się z nim połączyć (art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 Ustawy o cudzoziemcach);
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, o którym mowa w art. 158 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o cudzoziemcach;
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 159 Ustawy o cudzoziemcach oraz art. 87 ust. 1 punkt 1-6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (posiada status uchodźcy nadany w RP, udzielono mu ochrony uzupełniającej RP, posiada zezwolenie na pobyt stały w RP, posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej);
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy będąc zstępnym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8 lit. b Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (zstępny obywatela polskiego lub cudzoziemca, w wieku do 21 lat lub pozostający na jego utrzymaniu), obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 1 punkt 1-6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 1–4 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • posiadają ważną Kartę Polaka;
 • posiadają ważne zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zaświadczenie wydawane jest przez UdsC na wniosek cudzoziemca ubiegajacego się o ochronę miedzynarodową).

 

Ponadto, ze względu na szczególny charakter wykonywanych zadań lub status, pracodawcy mogą powierzyć, bez ubiegania się o uzyskanie dla nich zezwolenia na pracę, wykonywanie pracy na terytorium naszego kraju cudzoziemcom, którzy:

 • prowadzą szkolenia, biorą udział w stażach zawodowych, pełnią funkcję doradczą, nadzorczą lub wymagającą szczególnych kwalifikacji i umiejętności w programach realizowanych w ramach działań Unii Europejskiej lub innych międzynarodowych programach pomocowych, także w oparciu o pożyczki zaciągnięte przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wykonują indywidualnie lub w zespołach, trwające do 30 dni w roku kalendarzowym, usługi artystyczne;
 • są nauczycielami języków obcych oraz prowadzą zajęcia w językach obcych, wykonując pracę w ramach umów i porozumień międzynarodowych;
 • są członkami sił zbrojnych oraz personelu cywilnego w międzynarodowych strukturach wojskowych;
 • są stałymi korespondentami zagranicznych środków masowego przekazu;
 • wygłaszają okazjonalne (do 30 dni w roku kalendarzowym) wykłady, referaty lub prezentacje,
 • są sportowcami wykonującymi pracę (do 30 dni w roku kalendarzowym) dla podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP w związku z zawodami sportowymi;
 • są studentami studiów stacjonarnych lub uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich;
 • są studentami, którzy wykonują pracę w ramach współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich zagranicznych partnerów, jeżeli potrzeba powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy jest potwierdzona przez właściwy organ zatrudnienia;
 • są studentami szkół wyższych w państwach UE lub EOG, skierowanymi do odbycia praktyk zawodowych;
 • są duchownymi, członkami zakonów lub innymi osobami, którzy wykonują pracę w związku z pełnioną funkcją religijną, w kościołach i związkach wyznaniowych oraz krajowych organizacjach międzykościelnych, których status uregulowany odrębnymi przepisami;
 • uczestniczą w programach wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programach pomocy humanitarnej lub rozwojowej lub programach wakacyjnej pracy studentów, zorganizowanych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy;
 • są absolwentami polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych działających na podstawie przepisów o instytutach badawczych;
 • wykonujący pracę jako pracownicy naukowi w podmiotach, o których mowa w przepisach o instytutach badawczych;
 • są delegowani na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracodawcę zagranicznego, jeżeli zachowują oni miejsce stałego pobytu za granicą, na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, w ściśle określonych celach celu;
 • wykonują pracę na rzecz posłów do Parlamentu Europejskiego w związku z pełnioną funkcją;
 • są uprawnieni na zasadach określonych w aktach prawnych wydanych przez organy powołane na mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, podpisanego w Ankarze dnia 12 września 1963 r., (Dz. Urz. WE L 217 z 29.12.1964, str. 3687; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 11, t. 11, str. 10)

 

Od 1 grudnia 2020 r. praca na terytorium Polski bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę dopuszczalne jest również w przypadku cudzoziemców:

 • posiadających ważną wizę wydaną w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
 • posiadających ważną wizę z adnotacją "Poland. Business Harbour";
 • będących lekarzami lub lekarzami dentystami, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 • których prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej zostało przyznane lub stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
 • uprawionych do wykonywania zawodu ratownika medycznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 • wykonujących pracę w prywatnej służbie domowej członka misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego lub innej osoby zrównanej z członkiem misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych.

Jaka jest wysokość opłaty za wydanie zezwolenia na pracę?

Wysokość opłaty za wydanie zezwolenia na pracę uzależniona jest od rodzaju zezwolenia.

Pracodawca wnosi opłatę w następujących wysokościach:

 • 50 zł – w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres nieprzekraczający trzech miesięcy,
 • 100 zł – w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres dłuższy niż trzy miesiące,
 • 200 zł - w przypadku gdy podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi zamierza delegować go na terytorium RP w celu realizacji usługi eksportowej,
 • 30 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową.

W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca należy dokonać wpłaty odpowiednio w wysokości połowy kwot określonych powyżej. Natomiast przypadku złożenia wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca podmiot  powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokonuje wpłaty w wysokości 30 zł.

Na jaki okres wydawane jest zezwolenie na pracę?

Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy jednak niż trzy lata i może być przedłużane.
W przypadku cudzoziemców:

 • pełniących funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób, dopuszcza się wydanie zezwolenia na pracę na okres nie dłuższy niż pięć lat,
 • delegowanych przez pracodawcę zagranicznego w celu realizacji usługi eksportowej wojewoda wydaje zezwolenie na pracę na okres delegowania.

Jeżeli termin na złożenie wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki  formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę stanie się ostateczna. Do okresów legalnej pracy nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania na wniosek strony.

Natomiast zezwolenie na pracę sezonową wydaje się na czas określony, który nie może być dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Pamiętaj

Pracodawca zatrudniający cudzoziemca ma wobec niego takie same obowiązki jak wobec obywatela polskiego, w zakresie:

 • zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odprowadzania składek;
 • obliczania, pobierania i wypłacania zaliczek na podatek dochodowy;
 • przepisów Kodeksu Pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. 87 ust. 2, 88, 88a-88y

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

 

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.