Powrót

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-22

Co to jest „jednolite zezwolenie”?

Jest to rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy, skierowany do cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium Polski w związku z zamiarem wykonywania pracy. Osoby takie będą miały możliwość ubiegania się w ramach jednej procedury o zezwolenie, które będzie uprawniało zarówno do pracy jak i do pobytu w Polsce.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę wydawane jest, gdy:

 • cudzoziemiec posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski;

 • cudzoziemiec posiada regularne i stabilne źródło dochodu, które wystarcza na pokrycie kosztów utrzymania osoby wnioskującej i osób pozostających na jej utrzymaniu;

 • cudzoziemiec ma zapewnione miejsce zamieszkania;

 • wynagrodzenie oferowane cudzoziemcowi nie jest niższe od stawek oferowanych za pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku innym pracownikom polskim w danej branży;

 • powiatowy urząd pracy nie mógł znaleźć wśród osób poszukujących pracy kandydata do pracy na danym stanowisku.

Wysokość miesięcznego dochodu cudzoziemca musi być wyższa niż minimalny dochód przewidziany przez Ustawę o pomocy społecznej (w przeliczeniu na każdą osobę na utrzymaniu cudzoziemca).

W przypadku niektórych zawodów cudzoziemiec dodatkowo musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że może podjąć daną pracę.

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nie może być złożony, gdy cudzoziemiec:

 • posiada w Polsce dowolny rodzaj ochrony: status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub czasową, zgodę na pobyt tolerowany lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych albo azyl;
 • oczekuje na rozpatrzenie wniosku o status uchodźcy lub azyl;
 • posiada prawo stałego pobytu lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • przebywa w Polsce na podstawie wizy Schengen wydanej z powodów humanitarnych lub ze względu na interes państwa;
 • jest zatrzymany w areszcie lub ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców;
 • może dobrowolnie opuścić Polskę w terminie dobrowolnego powrotu określonym w decyzji o zobowiązaniu do powrotu;
 • jest zobowiązany do opuszczenia terytorium Polski w wyniku odmowy przedłużenia wizy Schengen, zezwolenia na pobyt czasowy lub stały (albo cofnięcia takiego zezwolenia), odmowy udzielenia ochrony międzynarodowej albo cofnięcia zgody na pobyt z powodów humanitarnych;
 •  jest pracownikiem delegowanym do pracy w Polsce przez pracodawcę zagranicznego;
 • wjechał do Polski w ramach ułatwień wjazdowych dla cudzoziemców podróżujących w celu wymiany handlowej lub inwestycji;
 • prowadzi w Polsce działalność gospodarczą.

Cudzoziemiec jest zobowiązany do:

 • niezwłocznego wystąpienia do urzędu wojewódzkiego z wnioskiem o zmianę zezwolenia w przypadku zmiany warunków pracy (z wyjątkiem zmiany nazwy, adresu lub formy prawnej pracodawcy lub podwyższenia wynagrodzenia cudzoziemca). Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować cofnięciem zezwolenia;
 • powiadamiania urzędu wojewódzkiego o utracie pracy w ciągu 15 dni roboczych od daty tego zdarzenia;
 • złożenia do urzędu wojewódzkiego wniosku o wymianę karty pobytu, jeżeli zmieniły się dane wpisane w karcie (np. adres).

Podstawa prawa

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, art. 114-126

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.