Назад

Odwołanie od decyzji administracyjnej

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-09-12

Nie zawsze jest możliwość odwołania od decyzji wydanej przez urząd. Warto więc wiedzieć, co jest decyzją administracyjną i jak wygląda procedura odwoławcza.

Decyzja administracyjna jest to orzeczenie organu administracji publicznej, indywidualny akt administracyjny wydawany w postępowaniu administracyjnym, rozstrzygający sprawę co do istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończący postępowanie w danej instancji.

Według Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja administracyjna musi zawierać oznaczenie organu administracyjnego i stron, powołanie podstawy prawnej, treść rozstrzygnięcia, faktyczne i prawne uzasadnienie, datę, pouczenie o trybie odwołania do organu wyższej instancji lub o przysługującej skardze do sądu administracyjnego (albo powództwie do sądu cywilnego) oraz pełny podpis i stanowisko służbowe podpisującego decyzję administracyjną.

 

Do kogo można się odwołać?

Tylko spełnienie powyższych kryteriów sprawia, że decyzja urzędu jest decyzją administracyjną i tylko w tym przypadku przysługuje od niej odwołanie.

Można się odwołać tylko od decyzji wydanej w pierwszej instancji. Odwołanie wnosi się do organu wyższego stopnia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji. Natomiast od decyzji wydanej przez ministra oraz przez samorządowe kolegium odwoławcze, odwołanie nie przysługuje. W takich sytuacjach musimy wnieść wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W przypadku decyzji administracyjnych wydanych przez urząd pracy odwołanie wnosi się do wojewody za pośrednictwem danego urzędu pracy.

 

Treść odwołania

W odwołaniu powinny się znaleźć przede wszystkim: numer decyzji, którą zaskarżamy oraz imię i nazwisko wnoszącego, jego adres oraz żądanie. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest usatysfakcjonowana wydaną decyzją i oczekuje ponownego rozpatrzenia sprawy lub uchylenia decyzji.

 

Termin odwołania

Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji, a jeżeli decyzja była ogłoszona ustnie, to od momentu ogłoszenia. Jeżeli odwołanie zostanie złożone po terminie, organ odwoławczy stwierdzi postanowieniem niedopuszczalność odwołania, a od takiego postanowienia nie przysługuje zażalenie, ponieważ jest to decyzja ostateczna.

 

Czytaj także: Kodeks postępowania administracyjnego - terminy 

 

Rozpatrzenie odwołania

Odwołanie rozpatruje organ wyższego stopnia, który wydaje ponownie decyzję. Od tej decyzji nie przysługuje już odwołanie, ponieważ postępowanie administracyjne w Polsce jest dwuinstancyjne. Od decyzji odwoławczych kończących postępowanie w II instancji przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Zgodnie z artykułem 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odwołanie „wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania”.

Wnosząc odwołanie drogą elektroniczną należy pamiętać o tym, aby spełniać wymogi pozwalające na naszą jednoznaczną identyfikację, czyli posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

Pokaż/ukryj panel komentarzy