Назад

Zezwolenie na pracę a obowiązek informacyjny

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-03-20

Zezwolenie na pracę, uzyskiwane w urzędzie wojewódzkim, jest jednym z dokumentów legalizujących pracę cudzoziemca na terenie Polski. Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca, który je otrzymał, powinien poinformować pisemnie wojewodę? Odpowiadamy.

Zezwolenie na pracę jest dokumentem opisanym przede wszystkim w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. I to w tym akcie prawnym powinniśmy szukać informacji na temat obowiązku informacyjnego.

 

Kiedy pracodawca ma obowiązek informacyjny?

Kluczowy jest tu art. 88i ww. ustawy, zgodnie z którym podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy w terminie 7 dni pisemnie powiadamia wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, o następujących okolicznościach:

 • cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, na warunkach, o których mowa w art. 88f ust. 1b;

Art. 88f. 1b stanowi, że podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy może powierzyć mu na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym wykonywanie pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, jeżeli zostały spełnione pozostałe warunki określone w zezwoleniu na pracę oraz wymagania, o których mowa w art. 88d (Art. 88d. Uzyskanie zezwolenia na pracę nie zwalnia z określonych odrębnymi przepisami wymogów, od spełnienia których uzależnione jest wykonywanie zawodów regulowanych lub działalności.). W takim przypadku uzyskanie zezwolenia na pracę określającego nowe okoliczności nie jest wymagane.

 

Czytaj także: Nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi

 

I chociaż nie jest wymagane uzyskanie nowego zezwolenia, pracodawca powinien w terminie 7 dni powiadomić pisemnie wojewodę o powierzeniu pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę. Okresy powierzenia takiej innej pracy nie mogą być dłuższe niż 30 dni w roku kalendarzowym.

 • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 • zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę, o której mowa w art. 88c ust. 6 pkt 3 (dotyczy to pracodawcy zagranicznego, który wskazał osobę przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działającą w imieniu pracodawcy i upoważnioną do jego reprezentowania wobec wojewody);
 • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę;
 • cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące;
 • cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

 

Warto wiedzieć

W wyjaśnieniach Departamentu Rynku Pracy*, odnoszących się do punktu 5. czytamy, że:

„Termin 7 dni po upływie 3 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w zezwoleniu należy traktować jako najpóźniejszy termin powiadomienia wojewody o niestawieniu się cudzoziemca do pracy. Zatem możliwe jest poinformowanie o niestawieniu się cudzoziemca do pracy z wyprzedzeniem. Urząd wojewódzki powinien włączyć to powiadomienie do akt sprawy i odnotować w systemie informatycznym, jak każde tego typu powiadomienie.”

 

Czytaj także: Przedłużenie zezwolenia na pracę typu A

 

Okoliczności, o których mowa w punktach 5 i 6, a więc: cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę oraz cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące, są powodem do uchylenia zezwolenia na pracę. Stanowi o tym art. 88k ust. 1 pkt 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Można jednak uniknąć uchylenia zezwolenia z tych powodów. Stanowi o tym art. 88k ust. 4 ww. ustawy, w którym czytamy, że zezwolenia nie uchyla się, gdy wojewoda otrzymał powiadomienie, że cudzoziemiec nie podjął pracy lub przerwał pracę wskazujące jednocześnie, że zezwolenie będzie wykorzystane zgodnie z jego przeznaczeniem i podające przyczynę niepodjęcia pracy lub przyczynę przerwy w wykonywaniu pracy. 

 

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

*Wyjaśnienia DRP do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie stanowią źródła prawa, dlatego ostateczną decyzję w kwestii zastosowania przepisów podejmuje urząd pracy i urząd wojewódzki.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Cudzoziemcy - zezwolenie na pracę. Kiedy nie jest wymagany nowy dokument?
  Zezwolenie na pracę legalizuje pracę cudzoziemca z kraju trzeciego, którego dokument pobytowy uprawnia do wykonywania pracy w Polsce. Wydaje się je na wniosek pracodawcy dla wskazanego w nim cudzoziemca. W zezwoleniu określa się warunki zatrudnienia. Czy każda ich zmiana wymaga uzyskania nowego zezwolenia na pracę? Odpowiadamy.

 • Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy – co powinien wiedzieć pracodawca?
  W związku z przepisami specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy możliwe jest powierzenie pracy obywatelowi Ukrainy na postawie powiadomienia, które należy złożyć elektronicznie przez praca.gov.pl. Podpowiadamy, na co powinien zwrócić uwagę pracodawca, wypełniający formularz powiadomienia.

 • Cudzoziemcy - praca w okresie między jednym a drugim zezwoleniem
  Co do zasady, cudzoziemiec, by mógł legalnie pracować w Polsce potrzebuje ważnego dokumentu pobytowego uprawniającego go do pracy oraz zezwolenia na pracę. Zdarzają się jednak sytuacje, w których pracodawca czeka na przedłużenie zezwolenia na pracę lub cudzoziemiec na kolejne zezwolenie jednolite. Co wtedy? Odpowiadamy.

 • Podstawowy obowiązek pracodawcy, który chce zatrudnić cudzoziemca
  Jeżeli chodzi o zatrudnianie cudzoziemców, podstawowa zasada brzmi: legalna praca to legalny pobyt plus zezwolenie na pracę. O ile cudzoziemiec może być zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, pobyt zawsze musi mieć legalny. Brak ważnego dokumentu pobytowego w każdej sytuacji wiąże się z nielegalnym zatrudnieniem. Dlatego tak ważne, z punktu widzenia pracodawcy, jest sprawdzenie legalnego pobytu cudzoziemca (jego dokumentu pobytowego), który ma rozpocząć pracę.

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – co warto wiedzieć?
  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest uproszczoną procedurą zatrudniania cudzoziemców z wybranych krajów. Uproszczoną w stosunku do zezwolenia na pracę. Nazywana jest także procedurą oświadczeniową. Obecnie, po wykluczeniu Rosji (w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie), pracodawcy w Polsce mogą zatrudniać w tym trybie obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 2)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Wymiar czasu pracy na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określa zasady, na których pracodawca może powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy. Jedną z nich jest deklarowany wymiar czasu pracy. Jak rozumieć ten zapis ustawy?

 • Nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi
  Zatrudnienie cudzoziemca, zwłaszcza z kraju trzeciego, wymaga spełnienia określonych warunków. W przeciwnym razie może dojść do nielegalnego powierzenia pracy. Co na ten temat czytamy w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy