Назад

Zezwolenie na pracę a obowiązek informacyjny

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-03-20

Zezwolenie na pracę, uzyskiwane w urzędzie wojewódzkim, jest jednym z dokumentów legalizujących pracę cudzoziemca na terenie Polski. Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca, który je otrzymał, powinien poinformować pisemnie wojewodę? Odpowiadamy.

Zezwolenie na pracę jest dokumentem opisanym przede wszystkim w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. I to w tym akcie prawnym powinniśmy szukać informacji na temat obowiązku informacyjnego.

 

Kiedy pracodawca ma obowiązek informacyjny?

Kluczowy jest tu art. 88i ww. ustawy, zgodnie z którym podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy w terminie 7 dni pisemnie powiadamia wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, o następujących okolicznościach:

 • cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, na warunkach, o których mowa w art. 88f ust. 1b;

Art. 88f. 1b stanowi, że podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy może powierzyć mu na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym wykonywanie pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, jeżeli zostały spełnione pozostałe warunki określone w zezwoleniu na pracę oraz wymagania, o których mowa w art. 88d (Art. 88d. Uzyskanie zezwolenia na pracę nie zwalnia z określonych odrębnymi przepisami wymogów, od spełnienia których uzależnione jest wykonywanie zawodów regulowanych lub działalności.). W takim przypadku uzyskanie zezwolenia na pracę określającego nowe okoliczności nie jest wymagane.

 

Czytaj także: Nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi

 

I chociaż nie jest wymagane uzyskanie nowego zezwolenia, pracodawca powinien w terminie 7 dni powiadomić pisemnie wojewodę o powierzeniu pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę. Okresy powierzenia takiej innej pracy nie mogą być dłuższe niż 30 dni w roku kalendarzowym.

 • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 • zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę, o której mowa w art. 88c ust. 6 pkt 3 (dotyczy to pracodawcy zagranicznego, który wskazał osobę przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działającą w imieniu pracodawcy i upoważnioną do jego reprezentowania wobec wojewody);
 • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę;
 • cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące;
 • cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

 

Warto wiedzieć

W wyjaśnieniach Departamentu Rynku Pracy*, odnoszących się do punktu 5. czytamy, że:

„Termin 7 dni po upływie 3 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w zezwoleniu należy traktować jako najpóźniejszy termin powiadomienia wojewody o niestawieniu się cudzoziemca do pracy. Zatem możliwe jest poinformowanie o niestawieniu się cudzoziemca do pracy z wyprzedzeniem. Urząd wojewódzki powinien włączyć to powiadomienie do akt sprawy i odnotować w systemie informatycznym, jak każde tego typu powiadomienie.”

 

Czytaj także: Przedłużenie zezwolenia na pracę typu A

 

Okoliczności, o których mowa w punktach 5 i 6, a więc: cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę oraz cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące, są powodem do uchylenia zezwolenia na pracę. Stanowi o tym art. 88k ust. 1 pkt 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Można jednak uniknąć uchylenia zezwolenia z tych powodów. Stanowi o tym art. 88k ust. 4 ww. ustawy, w którym czytamy, że zezwolenia nie uchyla się, gdy wojewoda otrzymał powiadomienie, że cudzoziemiec nie podjął pracy lub przerwał pracę wskazujące jednocześnie, że zezwolenie będzie wykorzystane zgodnie z jego przeznaczeniem i podające przyczynę niepodjęcia pracy lub przyczynę przerwy w wykonywaniu pracy. 

 

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

*Wyjaśnienia DRP do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie stanowią źródła prawa, dlatego ostateczną decyzję w kwestii zastosowania przepisów podejmuje urząd pracy i urząd wojewódzki.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Instrukcja krok po kroku
  Pracodawca, który planuje zatrudnienie obywatela Ukrainy powinien wiedzieć, że do podpisania umowy nie wystarczy jedynie potwierdzenie obywatelstwa ukraińskiego. Przede wszystkim należy upewnić się, że cudzoziemiec ma tytuł do legalnego pobytu w Polsce. Od czego zacząć? Jak legalnie powierzyć pracę obywatelowi Ukrainy? Wyjaśniamy.

 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Lipiec 2024 r.
  1 lipca 2024 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydłuża ona legalny pobyt obywateli Ukrainy w RP i wprowadza zmiany w powiadomieniu, które legalizuje ich pracę. Przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące pobytu i pracy obywateli Ukrainy w RP.

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi a powiadomienie o podjęciu lub niepodjęciu pracy
  Jednym z obowiązków pracodawcy, który powierza pracę cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń jest powiadomienie urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez obcokrajowca. W jakim terminie? Co grozi za niedopełnienie tego obowiązku? Czy trzeba informować o zakończeniu pracy? Odpowiadamy.

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 1)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Pobyt krótkoterminowy cudzoziemca a praca w RP
  Podstawowa zasada dotycząca zatrudnienia cudzoziemców w Polsce brzmi: legalna praca to legalny pobyt oraz zezwolenie na pracę. O ile z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę obcokrajowiec może być zwolniony, o tyle dokument pobytowy, i to taki, który uprawnia go do pracy, musi mieć zawsze. Czy możliwe jest zatrudnienie cudzoziemca, przebywającego w Polsce w ramach pobytu krótkoterminowego? Odpowiadamy.

 • Różnica między zezwoleniem na pobyt stały a zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  Zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE mają wiele wspólnych cech. Oba są udzielane na czas nieoznaczony i w obu przypadkach praca cudzoziemca może być wykonywana bez zezwolenia na pracę. Co je różni? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy po wizie „humanitarnej”
  Cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe (tzw. humanitarnej) mogą, najpóźniej ostatniego dnia jej ważności, złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności. Czy praca na takim zezwoleniu na pobyt czasowy może być wykonywana bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy. Kiedy wygasa z mocy prawa?
  Zezwolenie na pobyt czasowy jest dokumentem legalizującym pobyt cudzoziemca z kraju trzeciego w Polsce. Wydaje się je na maksymalnie 3 lata w związku z okolicznością, która uzasadnia ten pobyt. O zezwolenie na pobyt czasowy wnioskuje cudzoziemiec w urzędzie wojewódzkim. Kiedy takie zezwolenie wygasa z mocy prawa? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy