Назад

Wynagrodzenie na zezwoleniu na pracę typu A

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-06-12

W zezwoleniu na pracę, które pracodawca uzyskuje, gdy chce zatrudnić cudzoziemca z kraju trzeciego, określa się m.in. wynagrodzenie. Jakie ono powinno być? Co na ten temat czytamy w przepisach?

Przepisów dotyczących zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce należy szukać przede wszystkim w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w art. 88. W dokumencie tym czytamy, że zezwolenie na pracę określa m.in. najniższe miesięczne wynagrodzenie cudzoziemca na danym stanowisku. Oznacza to, że samo zwiększenie wynagrodzenia, bez zmiany innych warunków pracy, jest możliwe, a podwyżka nie powoduje, że należy informować wojewodę ani starać się o nowe zezwolenie.

Ponadto w ww. ustawie czytamy, że zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia nie wymaga wydania nowego zezwolenia na pracę.

Tak więc zwiększenie wymiaru czasu pracy (np. z pół etatu na pełny etat) w połączeniu z proporcjonalnym zwiększeniem wynagrodzenia jest możliwe w ramach tego samego zezwolenia. Zmniejszenie etatu wymaga uzyskania nowego zezwolenia.

 

Co jeszcze o wynagrodzeniu na zezwoleniu?

Zezwolenie na pracę (typu A) jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Czytaj także: Cudzoziemcy - zezwolenie na pracę. Kiedy nie jest wymagany nowy dokument?

 

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czytamy, że wojewoda wydaje takie zezwolenie, jeżeli m.in. wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Ponadto, w ustawie jest zapisane, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia (określonego w umowie z cudzoziemcem) nie będzie niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Czytaj także: Cudzoziemcy - praca w okresie między jednym a drugim zezwoleniem

 

W przypadku zezwolenia na pracę typu a, inaczej niż przy zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, przy złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca w niepełnym wymiarze czasu pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, wojewoda uwzględnia wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy lub przewidywanego okresu wykonywania zobowiązań wynikających z umowy (art. 88c ust. 7).

 

Inaczej niż w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę

W zezwoleniu na pracę typu A, zgodnie z przepisami, możliwe jest ustalenie wynagrodzenia proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy lub przewidywanego okresu wykonywania zobowiązań wynikających z umowy. W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (tzw. zezwolenia jednolitego) jest inaczej. W ustawie o cudzoziemcach (art. 114) czytamy, że jednym z warunków uzyskania tego zezwolenia jest to, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia (wskazanego przez podmiot powierzający wykonywanie pracy w załączniku (nr 1) do wniosku o udzielenie zezwolenia) nie jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Tak więc, w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, by cudzoziemiec mógł je otrzymać, musi mieć zapewnione (w załączniku lub załącznikach nr 1) przynajmniej minimalne wynagrodzenie, bez względu na wymiar etatu (umowa o pracę) czy ilość godzin (umowa zlecenia).

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 2)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Zatrudnianie cudzoziemców – niewypracowanie zadeklarowanej ilości godzin
  Pracodawcy, którzy zatrudniają cudzoziemców na podstawie umowy zlecenia i dokumentu legalizującego taką pracę zastanawiają się, co w przypadku niewypracowania zadeklarowanej ilości godzin? Czy mogą wypłacić wynagrodzenie za rzeczywiście przepracowane godziny? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy a braki formalne
  Cudzoziemcy, którzy starają się o pobyt czasowy w Polsce powinni zadbać o to, by wniosek składany w urzędzie wojewódzkim nie zawierał braków formalnych. Dlaczego to takie ważne? Odpowiadamy.

 • Powierzenie pracy cudzoziemcowi - różnica między powiadomieniem a oświadczeniem
  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy to jedna z form legalizacji pracy cudzoziemca w Polsce. Rejestruje się je w powiatowym urzędzie pracy. Ta sama instytucja przyjmuje też powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Ukrainy. Co powinien wybrać pracodawca, który planuje zatrudnić obywatela Ukrainy? Na co powinien zwrócić uwagę? Podpowiadamy.

 • Co należy zrobić po zarejestrowaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?
  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi legalizuje zatrudnienie cudzoziemców z pięciu krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Po jego zarejestrowaniu pracodawca ma obowiązek informacyjny. Jaki? Ponadto, opisujemy kiedy nie jest wymagany wpis nowego oświadczenia do ewidencji.

 • Zezwolenie na pracę typu A i jeden z obowiązków pracodawcy
  Zezwolenie na pracę typu A legalizuje pracę cudzoziemców, którzy nie są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia, w Polsce. Pracodawca powinien pamiętać o obowiązkach, które na nim spoczywają po uzyskaniu dokumentu. Jednym z nich jest przekazanie zezwolenia cudzoziemcowi. W ilu egzemplarzach i w jakiej formie? Odpowiadamy.

 • Student (cudzoziemiec) a obowiązek posiadania zezwolenia na pracę
  Cudzoziemiec z kraju trzeciego, by legalnie pracować w Polsce powinien mieć tytuł pobytowy oraz zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak wyjątki. Jest bowiem grupa cudzoziemców, którzy nie potrzebują zezwolenia na pracę. Zaliczają się do niej m.in. studenci. Jakie warunki powinien spełnić student (cudzoziemiec), by świadczyć pracę w Polsce bez zezwolenia na pracę? Odpowiadamy.

 • Rodzaje zezwoleń na pracę [Zatrudnianie cudzoziemców]
  Istnieje kilka rodzajów zezwoleń na pracę w Polsce. Każde z nich charakteryzują inne okoliczności zatrudnienia cudzoziemca spoza krajów UE/EOG.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy