Powrót

Kodeks postępowania administracyjnego – terminy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-12-06

Kodeks postępowania administracyjnego reguluje zasady obliczania terminów. W ustawie tej czytamy, że terminy mogą być wyrażone w dniach, tygodniach, miesiącach i latach. Czym zatem różni się 14 dni od dwóch tygodni? Jak rozumieć urzędowe terminy? Odpowiadamy.

Przepisów dotyczących terminów administracyjnych należy szukać w ustawie Kodeks postepowania administracyjnego, w art. 57. W pierwszym paragrafie tego artykułu czytamy, że jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.

Z tego przepisu wynika, że jeżeli np. doręczenie decyzji miało miejsce 3 listopada 2021 (środa), to przy obliczaniu terminu na wniesienie odwołania nie uwzględnia się dnia doręczenia i 14 dni należy liczyć od 4 listopada 2021 (czwartek). Wówczas termin na wniesienie odwołania upłynie 17 listopada (środa) o godzinie 24.00.

 

Tygodnie, miesiące i lata

W paragrafie drugim art. 57 k.p.a. czytamy, że terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu.

W tym przypadku nie obowiązuje zasada, że nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Tak więc dwutygodniowy termin od 3 listopada 2021 (środa) upływa 17 listopada 2021 (środa).

Podobnie wygląda sytuacja z terminami wyrażonymi w miesiącach. Paragraf 3. artykułu 57 stanowi, że terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

Tak więc trzymiesięczny termin od 30 czerwca 2021 r. upływa 30 września 2021 r.

Paragraf 3a art. 57 stanowi:

„Terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu poprzedzającym bezpośrednio ten dzień.”

Tak więc roczny termin od 20 marca 2021 r. upłynie 20 marca 2022 r.

Zasada, że jeżeli początkiem terminu jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie, ma zastosowanie tylko do terminów wyrażonych w dniach. Liczenie terminów wyrażonych w tygodniach, miesiącach bądź latach jest uregulowane odrębnie od sposobu liczenia terminów ustalonych w dniach. Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 28 września 2017 r. (II SA/Lu 508/17).

 

Dni wolne od pracy

W kolejnym paragrafie art. 57 k.p.a. czytamy, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Dni ustawowo wolne określa ustawa o dniach wolnych od pracy. Czytamy w niej, że wolne od pracy są: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja – Święto Państwowe, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 25 i 26 grudnia - pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia oraz niedziele.

W myśl przepisów k.p.a. dniem wolnym nie jest dzień wolny, wyznaczony przez kierownika urzędu na podstawie zarządzenia.

Tak więc, gdyby koniec 7-dniowego terminu na wniesienie zażalenia na postanowienie przypadł np. 11 listopada 2021 r. (czwartek), to można wnieść zażalenie jeszcze 12 listopada w piątek.   

 

Zachowanie terminu

W przypadku terminu administracyjnego ważna jest także kwestia jego zachowania. Przepisy zawarte w k.p.a. precyzują sytuacje, w których mamy do czynienia z zachowaniem terminu. Paragraf piąty art. 57 stanowi:

„Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

 • wysłane na adres do doręczeń elektronicznych organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał dowód otrzymania, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych;
 • nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • złożone w polskim urzędzie konsularnym;
 • złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej;
 • złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku;
 • złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego”.

 

W kwestii zachowania terminu warto także przytoczyć kilka wyroków sądowych. Czytamy w nich m.in., że w razie nadania pisma za pośrednictwem operatora innego niż wyznaczony (czyli innego niż Poczta Polska), zachowanie terminu do wniesienia tego pisma należy oceniać według daty wpływu do organu, a nie według daty nadania przesyłki u operatora (wyrok NSA z 21 września 2017 r., sygn. II OSK 2388/16, LEX nr 2404493).

W innym wyroku (WSA we Wrocławiu z 27 lutego 2019 r., sygn. IV SA/Wr 309/18, LEX nr 2639576) czytamy, że w sytuacji, gdy pismo zostało nadane w zagranicznym urzędzie pocztowym, termin do jego wniesienia uznaje za zachowany, jeżeli przed upływem tego terminu pismo zostało przekazane polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

W wyroku WSA w Kielcach z 22 marca 2018 r. (sygn. I SA/Ke 670/17, LEX nr 2475384) czytamy, że do zachowania terminu nie jest wystarczające nadanie pisma na dowolny adres, lecz na prawidłowy adres organu administracji, do którego pismo jest kierowane. Jeżeli na skutek pomyłki wnioskującego pismo zostanie zwrócone nadawcy, to data jego nadania na poczcie nie może być brana pod uwagę przy ocenie zachowania terminu do złożenia wniosku.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (art. 57).


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Rozwiązanie umowy o pracę a wypłata wynagrodzenia
  Jedną z kwestii spornych między pracodawcami a pracownikami jest wypłacenie wynagrodzenia po rozwiązaniu umowy o pracę. Czy powinno ono nastąpić z dniem rozwiązania umowy, czy w terminie wypłaty wynagrodzenia - ustalonym w danym zakładzie pracy? Przedstawiamy stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy oraz ministra właściwego do spraw pracy.

 • Pracodawco! Pamiętaj o badaniach okresowych pracowników
  Stan zagrożenia epidemicznego może zostać odwołany w najbliższym czasie. Zakończenie tego stanu będzie wiązało się z obowiązkiem odnowienia badań okresowych pracowników, który był czasowo zawieszony. Nie przegap tych terminów!

 • Odwołanie od decyzji administracyjnej
  Nie zawsze jest możliwość odwołania od decyzji wydanej przez urząd. Warto więc wiedzieć, co jest decyzją administracyjną i jak wygląda procedura odwoławcza.

 • Wniosek o przywrócenie terminu
  Termin na załatwienie sprawy urzędowej się skończył, ale opóźnienie nastąpiło nie z naszej winy? W takiej sytuacji możemy złożyć wniosek o przywrócenie terminu. Podpowiadamy, jak to zrobić i na co zwrócić uwagę.

 • Zezwolenie jednolite. Zmiany w przepisach – terminy
  Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg modyfikacji w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców. Jedna z nowelizacji dotyczy terminów. Jak obecnie wygląda kwestia załatwienia spraw udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy oraz zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy