Powrót

Odwołanie od decyzji administracyjnej

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-09-12

Nie zawsze jest możliwość odwołania od decyzji wydanej przez urząd. Warto więc wiedzieć, co jest decyzją administracyjną i jak wygląda procedura odwoławcza.

Decyzja administracyjna jest to orzeczenie organu administracji publicznej, indywidualny akt administracyjny wydawany w postępowaniu administracyjnym, rozstrzygający sprawę co do istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończący postępowanie w danej instancji.

Według Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja administracyjna musi zawierać oznaczenie organu administracyjnego i stron, powołanie podstawy prawnej, treść rozstrzygnięcia, faktyczne i prawne uzasadnienie, datę, pouczenie o trybie odwołania do organu wyższej instancji lub o przysługującej skardze do sądu administracyjnego (albo powództwie do sądu cywilnego) oraz pełny podpis i stanowisko służbowe podpisującego decyzję administracyjną.

 

Do kogo można się odwołać?

Tylko spełnienie powyższych kryteriów sprawia, że decyzja urzędu jest decyzją administracyjną i tylko w tym przypadku przysługuje od niej odwołanie.

Można się odwołać tylko od decyzji wydanej w pierwszej instancji. Odwołanie wnosi się do organu wyższego stopnia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji. Natomiast od decyzji wydanej przez ministra oraz przez samorządowe kolegium odwoławcze, odwołanie nie przysługuje. W takich sytuacjach musimy wnieść wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W przypadku decyzji administracyjnych wydanych przez urząd pracy odwołanie wnosi się do wojewody za pośrednictwem danego urzędu pracy.

 

Treść odwołania

W odwołaniu powinny się znaleźć przede wszystkim: numer decyzji, którą zaskarżamy oraz imię i nazwisko wnoszącego, jego adres oraz żądanie. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest usatysfakcjonowana wydaną decyzją i oczekuje ponownego rozpatrzenia sprawy lub uchylenia decyzji.

 

Termin odwołania

Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji, a jeżeli decyzja była ogłoszona ustnie, to od momentu ogłoszenia. Jeżeli odwołanie zostanie złożone po terminie, organ odwoławczy stwierdzi postanowieniem niedopuszczalność odwołania, a od takiego postanowienia nie przysługuje zażalenie, ponieważ jest to decyzja ostateczna.

 

Czytaj także: Kodeks postępowania administracyjnego - terminy 

 

Rozpatrzenie odwołania

Odwołanie rozpatruje organ wyższego stopnia, który wydaje ponownie decyzję. Od tej decyzji nie przysługuje już odwołanie, ponieważ postępowanie administracyjne w Polsce jest dwuinstancyjne. Od decyzji odwoławczych kończących postępowanie w II instancji przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Zgodnie z artykułem 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odwołanie „wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania”.

Wnosząc odwołanie drogą elektroniczną należy pamiętać o tym, aby spełniać wymogi pozwalające na naszą jednoznaczną identyfikację, czyli posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Obowiązki informacyjne pracodawcy, który uzyskał dla cudzoziemca zezwolenie na pracę [INFOGRAFIKA]
  Zatrudniasz cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę? Masz obowiązki informacyjne względem urzędu wojewódzkiego. Sprawdź, jakie!

 • Zezwolenie jednolite – załącznik nr 1
  Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę umożliwia legalizację pobytu i pracy cudzoziemca w ramach jednej procedury, dlatego nazywane jest zezwoleniem jednolitym. Wśród dokumentów, które cudzoziemiec musi złożyć do urzędu wojewódzkiego, aby uzyskać takie zezwolenie, jest załącznik nr 1. Kto wypełnia ten dokument i jakie informacje się w nim znajdują? Odpowiadamy.

 • Wynagrodzenie na zezwoleniu na pracę typu A
  W zezwoleniu na pracę, które pracodawca uzyskuje, gdy chce zatrudnić cudzoziemca z kraju trzeciego, określa się m.in. wynagrodzenie. Jakie ono powinno być? Co na ten temat czytamy w przepisach?

 • Zezwolenie na pracę a obowiązek informacyjny
  Zezwolenie na pracę, uzyskiwane w urzędzie wojewódzkim, jest jednym z dokumentów legalizujących pracę cudzoziemca na terenie Polski. Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca, który je otrzymał, powinien poinformować pisemnie wojewodę? Odpowiadamy.

 • Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
  Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce w ramach zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, gdy zmienia warunki zatrudnienia lub pracodawcę, nie zawsze musi składać wniosek o nowe zezwolenie. Może również zmienić te, które ma. Co warto wiedzieć o procedurze zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę?

 • Przedłużenie zezwolenia na pracę typu A
  Zezwolenie na pracę typu A jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium RP na podstawie umowy z pracodawcą, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski. Okres ważności takiego zezwolenia wynosi maksymalnie 3 lata. Gdy zbliża się data końcowa dokumentu i pracodawca nadal chce zatrudniać cudzoziemca, może złożyć wniosek o przedłużenie zezwolenia. Jak i kiedy to zrobić? Odpowiadamy.

 • Zatrudnianie cudzoziemców a odcisk stempla w paszporcie
  Cudzoziemcy, którzy starają się w Polsce o zezwolenie na pobyt czasowy, po złożeniu wniosku mogą liczyć na legalny pobyt do czasu wydania decyzji. W trakcie tego pobytu mogą też być uprawnieni do pracy. Muszą jednak spełnić pewne warunki. Jakie? Odpowiadamy.

 • Wniosek o przywrócenie terminu
  Termin na załatwienie sprawy urzędowej się skończył, ale opóźnienie nastąpiło nie z naszej winy? W takiej sytuacji możemy złożyć wniosek o przywrócenie terminu. Podpowiadamy, jak to zrobić i na co zwrócić uwagę.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy