Powrót

Zezwolenie jednolite. Zmiany w przepisach – terminy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-03-10

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg modyfikacji w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców. Jedna z nowelizacji dotyczy terminów. Jak obecnie wygląda kwestia załatwienia spraw udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy oraz zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę? Odpowiadamy.

Ustawa zmieniająca przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców weszła w życie 29 stycznia 2022 r. Wprowadziła szereg modyfikacji w obowiązujących aktach prawnych. Dodała również kilka nowych zapisów, m.in. w ustawie o cudzoziemcach. Jednym z nich jest art. 112a, który określa termin udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. Czytamy w nim (w ust. 1), że decyzję w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (w tym także na pobyt czasowy i pracę) wydaje się w terminie 60 dni. Ten sam termin dotyczy zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (stanowi o tym art. 120a ust. 3 ustawy o cudzoziemcach).

 

Czytaj także: Zezwolenie jednolite – zmiany w artykule 114 ustawy o cudzoziemcach

 

Od kiedy liczymy?

Termin dla wojewody na załatwienie sprawy określa (nowy) art. 112a ust. 2 ustawy o cudzoziemcach. Czytamy w nim, że termin 60 dni będzie liczony od momentu, w którym nastąpi ostatnie z następujących zdarzeń:

 • złożenie wniosku osobiście lub następcze osobiste stawiennictwo cudzoziemca w urzędzie wojewódzkim (za wyjątkiem przypadków, w których cudzoziemiec nie jest obowiązany do osobistego stawiennictwa);
 • złożenie wniosku, który nie jest obarczony brakami formalnymi lub ich uzupełnienie;
 • przedłożenie przez cudzoziemca dokumentów niezbędnych do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub bezskuteczny upływ terminu na ich złożenie, wyznaczonego przez wojewodę.

 

Postępowanie odwoławcze

Termin na załatwienie sprawy przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w postępowaniu odwoławczym wynosi 90 dni. Stanowią o tym znowelizowane przepisy ustawy o cudzoziemcach, art. 112a ust. 4 i 5. Czas ten jest liczony od dnia przekazania odwołania, a w przypadku gdy odwołanie nie będzie spełniać wymogów określonych przepisami prawa (wymogów formalnych) – od dnia uzupełnienia braków.

 

Czytaj także: Zezwolenie jednolite. Jak wygląda zmiana decyzji po nowelizacji przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców?

 

Warto również przywołać art. 13 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Wskazuje on, że nowe terminy załatwiania spraw będą miały zastosowanie w postępowaniach już trwających i będą one biec na nowo najwcześniej od dnia wejścia tej ustawy w życie, tj. 29.01.2022 r.

 

Informacji na temat zatrudniania cudzoziemców udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Urząd do Spraw Cudzoziemców.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zezwolenie na pracę a obowiązek informacyjny
  Zezwolenie na pracę, uzyskiwane w urzędzie wojewódzkim, jest jednym z dokumentów legalizujących pracę cudzoziemca na terenie Polski. Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca, który je otrzymał, powinien poinformować pisemnie wojewodę? Odpowiadamy.

 • Cudzoziemcy - zezwolenie na pracę. Kiedy nie jest wymagany nowy dokument?
  Zezwolenie na pracę legalizuje pracę cudzoziemca z kraju trzeciego, którego dokument pobytowy uprawnia do wykonywania pracy w Polsce. Wydaje się je na wniosek pracodawcy dla wskazanego w nim cudzoziemca. W zezwoleniu określa się warunki zatrudnienia. Czy każda ich zmiana wymaga uzyskania nowego zezwolenia na pracę? Odpowiadamy.

 • Podstawowy obowiązek pracodawcy, który chce zatrudnić cudzoziemca
  Jeżeli chodzi o zatrudnianie cudzoziemców, podstawowa zasada brzmi: legalna praca to legalny pobyt plus zezwolenie na pracę. O ile cudzoziemiec może być zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, pobyt zawsze musi mieć legalny. Brak ważnego dokumentu pobytowego w każdej sytuacji wiąże się z nielegalnym zatrudnieniem. Dlatego tak ważne, z punktu widzenia pracodawcy, jest sprawdzenie legalnego pobytu cudzoziemca (jego dokumentu pobytowego), który ma rozpocząć pracę.

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – co warto wiedzieć?
  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest uproszczoną procedurą zatrudniania cudzoziemców z wybranych krajów. Uproszczoną w stosunku do zezwolenia na pracę. Nazywana jest także procedurą oświadczeniową. Obecnie, po wykluczeniu Rosji (w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie), pracodawcy w Polsce mogą zatrudniać w tym trybie obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 2)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Wymiar czasu pracy na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określa zasady, na których pracodawca może powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy. Jedną z nich jest deklarowany wymiar czasu pracy. Jak rozumieć ten zapis ustawy?

 • Nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi
  Zatrudnienie cudzoziemca, zwłaszcza z kraju trzeciego, wymaga spełnienia określonych warunków. W przeciwnym razie może dojść do nielegalnego powierzenia pracy. Co na ten temat czytamy w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

 • Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
  Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce w ramach zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, gdy zmienia warunki zatrudnienia lub pracodawcę, nie zawsze musi składać wniosek o nowe zezwolenie. Może również zmienić te, które ma. Co warto wiedzieć o procedurze zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy