Powrót

Zezwolenie jednolite. Jak wygląda zmiana decyzji po nowelizacji przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-02-24

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (tzw. zezwolenie jednolite) pozawala na legalizację pobytu i pracy w ramach jednej procedury. Jest ono wydawane na okres do 3 lat. Co jeśli w ciągu tego czasu zmienią się warunki pracy, a nawet pracodawca? Nowelizacja przepisów, która weszła w życie 29 stycznia 2022 roku, wprowadziła, wydaje się korzystne, zapisy w kwestii zmiany decyzji, wydanej do zezwolenia jednolitego.

Cudzoziemiec, który otrzymał kartę pobytu, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, może wykonywać pracę na zasadach określonych w tym zezwoleniu. Najważniejsze z nich dotyczą podmiotu powierzającego pracę (pracodawcy), stanowiska pracy, rodzaju umowy, wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia za pracę. I wszystko byłoby proste, gdyby cudzoziemiec świadczył pracę przez cały okres ważności karty pobytu na warunkach wpisanych w zezwoleniu. Jednak, jak pokazuje życie i praktyka w ciągu 3 lat może się wiele zmienić w kwestii zatrudnienia. W przypadku modyfikacji warunków pracy zaczynają się schody. Bo niemal każda zmiana wymaga albo złożenia wniosku o zmianę decyzji, albo złożenia nowego wniosku o zezwolenie jednolite. Wyjątkiem jest np. zastąpienie umowy cywilnoprawnej, która została wskazana w zezwoleniu, umową o pracę. Zmiana ta (podobnie jak inne wymienione w art. 119 ustawy o cudzoziemcach) nie wymaga zawiadomienia wojewody ani zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

 

Czytaj także: Zezwolenie na pracę – zmiany w przepisach

 

Najważniejsze różnice pomiędzy zmianą zezwolenia a wydaniem nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dotyczą kosztów i formalności związanych z tymi procedurami. I tak, zmiana zezwolenia to koszt o połowę niższy (220 zł) niż wydania nowego (440 zł). To także nieco mniej formalności. Ważna uwaga. W przypadku zmiany decyzji: zmianie nie podlega okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (art. 120 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach).  

 

Zmiana decyzji - co znowelizowano?

Oprócz szeregu zmian wprowadzonych w zasadach zatrudniania cudzoziemców ustawa nowelizująca wprowadza również istotne modyfikacje w trybie zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. W stanie prawnym sprzed 29 stycznia 2022 r. zmiana tego zezwolenia mogła obejmować jedynie zmianę pracodawcy użytkownika lub zmianę warunków wykonywania pracy określonych w zezwoleniu na podstawie art. 118 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy o cudzoziemcach. Obecnie zakresem dopuszczalnej w tym trybie zmiany objęta została również zmiana podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, jak również to, że cudzoziemiec uzyska zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę określone odrębnymi przepisami.

Po znowelizowaniu ustawy o cudzoziemcach, artykuł 120, który dotyczy zmiany zezwolenia jednolitego, uzyskał brzmienie:

„1. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może być w każdym czasie, na wniosek cudzoziemca, zmienione przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę:

1) u innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, lub

2) u innego pracodawcy użytkownika, lub

3) na innych warunkach niż określone w art. 118 ust. 1 pkt 2–5”.

 

Warunki określone w art. 118 ust. 1 pkt 2–5 to: 2) stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma wykonywać pracę; 3) najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku; 4) wymiar czasu pracy; 5) rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę.

Warto dodać, że zapis „Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może być w każdym czasie” dotyczy okresu, w którym zezwolenie na pobyt i pracę jest ważne i nie zostało uchylone.

 

Zmiana pracodawcy

O ile zapisy dotyczące pracy u innego pracodawcy użytkownika, lub na innych warunkach niż określone w art. 118 ust. 1 pkt 2–5 ustawy o cudzoziemcach były w ustawie od dawna, to nowością jest zapis o pracy u innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

W przypadku zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy (pracodawcy) cudzoziemiec powinien pamiętać o obowiązku, który na nim spoczywa. Chodzi tu o poinformowanie wojewody o zakończeniu pracy u pracodawcy, na którego wydana była karta pobytu. Cudzoziemiec ma na to 15 dni roboczych. Obowiązek ten wynika z art. 121 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, który stanowi:

„Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zawiadamia pisemnie wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu”.

O skutkach niewywiązania się z tego obowiązku czytamy w znowelizowanym (nowym) ust. 4 art. 120. Wynika z niego, że wojewoda odmawia zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jeżeli m.in. cudzoziemiec nie powiadomił wojewody o utracie pracy w terminie 15 dni roboczych.

 

Czytaj także: Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy – najważniejsze zmiany w przepisach

 

W tym miejscu warto przytoczyć kolejny nowy przepis w ustawie o cudzoziemcach. Chodzi o art. 121 ust. 3. Czytamy w nim, że obowiązek zawiadomienia, o którym mowa wyżej, uważa się za spełniony, jeżeli cudzoziemiec w terminie 15 dni roboczych złożył wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku zmiany pracodawcy, cudzoziemiec, który przebywa i pracuje w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, chcąc zmienić decyzję powinien zrobić jedną z dwóch rzeczy. Obie obejmują okres 15 dni roboczych od dnia zakończenia pracy u pracodawcy, który figuruje w decyzji wydanej do zezwolenia. W tym czasie cudzoziemiec powinien poinformować wojewodę lub złożyć wniosek o zmianę decyzji. Może też poinformować wojewodę o zakończeniu pracy i złożyć wniosek o nowe zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, ale to jest już inna procedura.

Jeżeli cudzoziemiec w terminie 15 dni roboczych od zakończenia pracy nie poinformuje wojewody o zakończeniu pracy ani nie złoży wniosku o zmianę decyzji, nie będzie już mógł w późniejszym terminie złożyć wniosku o zmianę decyzji. Nawet jeśli jego karta pobytu nie została uchylona. 

 

W warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

Kolejną nowością jest wpisanie do katalogu przypadków, które umożliwiają zmianę zezwolenia sytuacji zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Chodzi o przypadek, gdy cudzoziemiec, który w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy i pracę uzyskał zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami, np. w czasie ważności karty pobytu ukończył szkołę policealną, rozpoczął lub ukończył studia stacjonarne w Polsce, może również złożyć wniosek o zmianę decyzji i tym samym zmienić dotychczasowe zezwolenie na takie, w którym będzie adnotacja o zwolnieniu z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.  

 

Informacji na temat zatrudniania cudzoziemców udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Urząd do Spraw Cudzoziemców.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Pobyt krótkoterminowy cudzoziemca a praca w RP
  Podstawowa zasada dotycząca zatrudnienia cudzoziemców w Polsce brzmi: legalna praca to legalny pobyt oraz zezwolenie na pracę. O ile z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę obcokrajowiec może być zwolniony, o tyle dokument pobytowy, i to taki, który uprawnia go do pracy, musi mieć zawsze. Czy możliwe jest zatrudnienie cudzoziemca, przebywającego w Polsce w ramach pobytu krótkoterminowego? Odpowiadamy.

 • Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Instrukcja krok po kroku
  Pracodawca, który planuje zatrudnienie obywatela Ukrainy powinien wiedzieć, że do podpisania umowy nie wystarczy jedynie potwierdzenie obywatelstwa ukraińskiego. Przede wszystkim należy upewnić się, że cudzoziemiec ma tytuł do legalnego pobytu w Polsce. Od czego zacząć? Jak legalnie powierzyć pracę obywatelowi Ukrainy? Wyjaśniamy.

 • Różnica między zezwoleniem na pobyt stały a zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  Zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE mają wiele wspólnych cech. Oba są udzielane na czas nieoznaczony i w obu przypadkach praca cudzoziemca może być wykonywana bez zezwolenia na pracę. Co je różni? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy po wizie „humanitarnej”
  Cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe (tzw. humanitarnej) mogą, najpóźniej ostatniego dnia jej ważności, złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności. Czy praca na takim zezwoleniu na pobyt czasowy może być wykonywana bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy. Kiedy wygasa z mocy prawa?
  Zezwolenie na pobyt czasowy jest dokumentem legalizującym pobyt cudzoziemca z kraju trzeciego w Polsce. Wydaje się je na maksymalnie 3 lata w związku z okolicznością, która uzasadnia ten pobyt. O zezwolenie na pobyt czasowy wnioskuje cudzoziemiec w urzędzie wojewódzkim. Kiedy takie zezwolenie wygasa z mocy prawa? Odpowiadamy.

 • Rodzaje zezwoleń na pracę [INFOGRAFIKA]
  Zanim cudzoziemiec będący obywatelem państwa spoza obszaru UE/EOG rozpocznie pracę w Polsce, (co do zasady) musi posiadać odpowiednie zezwolenie na pracę. Rodzaj zezwolenia zależy w głównej mierze od tego, jak długo cudzoziemiec będzie wykonywał swoje obowiązki zawodowe, jaki mają one charakter oraz czy zatrudnia go firma polska, czy zagraniczna. Oto rodzaje zezwoleń na pracę w Polsce.

 • Kiedy nie trzeba uzyskiwać nowego zezwolenia na pracę?
  Zezwolenie na pracę (typu A) legalizuje pracę cudzoziemców z krajów trzecich w Polsce. W dokumencie tym wskazani są konkretni pracodawca i obcokrajowiec. Ponadto, w zezwoleniu na pracę wymienione są warunki, na których cudzoziemiec powinien świadczyć pracę. Ich zmiana wymaga uzyskania nowego dokumentu. Jednak nie zawsze. W jakich okolicznościach, po dokonanych zmianach, nie trzeba uzyskiwać nowego zezwolenia na pracę? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie na pracę sezonową. Co warto wiedzieć?
  Zezwolenie na pracę sezonową (typu S) jest szczególnym rodzajem zezwolenia na pracę w Polsce. Od „standardowego” zezwolenia na pracę (typu A) odróżnia je przede wszystkim urząd, w którym pracodawca o nie wnioskuje, wysokość opłaty i okres, na jaki może być wydane. Co warto wiedzieć o zezwoleniu na pracę sezonową? Oto garść przydatnych informacji.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy