Powrót

Zezwolenie jednolite – zmiany w artykule 114 ustawy o cudzoziemcach

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-03-01

Zezwolenie jednolite, czyli zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest najpopularniejszym rodzajem zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce. Przepisów dotyczących jego udzielenia należy szukać w ustawie o cudzoziemcach w rozdziale drugim, który rozpoczyna się artykułem 114. 29 stycznia 2022 roku weszły w życie zmiany w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców. W tym tekście skupimy się na modyfikacjach dokonanych właśnie w artykule 114, które znacząco wpływają na sposób uzyskania zezwolenia jednolitego.

W artykule 114 ustawy o cudzoziemcach określone są m.in. warunki, które musi spełnić cudzoziemiec, by otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (tzw. zezwolenie jednolite). Od 29 stycznia 2022 r., czyli od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów, wymogami udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przestały być:

 • posiadanie przez cudzoziemca źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu (obecny art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o cudzoziemcach);
 • posiadanie przez cudzoziemca zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (obecny art. 114 ust. pkt 2 ustawy o cudzoziemcach).

Zmianie uległ również dotychczasowy wymóg związany z tym, że wynagrodzenie cudzoziemca nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 114 ust. 1 pkt 5 ustawy o cudzoziemcach). W wyniku modyfikacji tego zapisu wynagrodzenie miesięczne cudzoziemca nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca, a zatem również w przypadku, gdy cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Czytaj także: Zezwolenie jednolite. Jak wygląda zmiana decyzji po nowelizacji przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców? 

 

Oznacza to, że aplikując o zezwolenie jednolite cudzoziemiec powinien mieć zapewnione (w załączniku nr 1) przynajmniej minimalne wynagrodzenie. Bez względu na ilość podmiotów powierzających pracę i wymiar etatu czy liczbę godzin, finalnie wynagrodzenie musi być przynajmniej minimalne. W praktyce oznacza to, że cudzoziemiec może ubiegać się o zezwolenie jednolite, gdy chce pracować na pół etatu, ale warunkiem jest, że za pracę na te pół etatu będzie osiągał przynajmniej minimalne wynagrodzenie, czyli w 2022 r. - 3010 zł. Nie połowę tej kwoty, a właśnie przynajmniej 3010 zł. Cudzoziemiec może również znaleźć np. dwóch pracodawców i u każdego z nich pracować na pół etatu. Wówczas każdy z pracodawców może mu wypłacać przynajmniej 1505 zł. Warunek minimalnego wynagrodzenia będzie spełniony, gdyż po zsumowaniu wynagrodzenie będzie wynosić przynajmniej 3010 zł.

 

Art. 114 ust. 1 po zmianach

Po zmianach przepisów artykuł 114 ust. 1 uzyskał brzmienie:

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy oraz spełnione są łącznie następujące warunki:

1) cudzoziemiec posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy;

4) wynagrodzenie, które jest wskazane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy w załączniku do wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 106 ust. 1a, nie jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;

5) wysokość miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4, nie jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca.

 

Pozostałe ustępy artykułu 114.

Bez zmian pozostał ustęp 1a (dotyczący tego, że zezwolenia tego udziela się także wówczas, gdy cudzoziemiec ma wykonywać pracę w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki), uchylono ustęp 2 i niemal niezmodyfikowany został ustęp 3 (dotyczący zwolnienia z informacji starosty) – jedyna, drobna zmiana dotyczy punktu 2, który obecnie brzmi:

„cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał lub posiada zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku”.

 

Czytaj także: Zezwolenie na pracę – zmiany w przepisach

 

Bez zmian pozostały również ustępy 3a (dotyczy nieprzerwanego pobytu cudzoziemca) oraz 4 (dotyczy tego, że przepisu ust. 1 pkt 4 - o wynagrodzeniu nie niższym niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku - nie stosuje się, gdy cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami).

Ważne zmiany następują po nich. Dodano dwa nowe ustępy, czyli 4a i 4b.

Ustęp 4a dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z nowym przepisem wymóg posiadania przez cudzoziemca ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych będzie uważany za spełniony również wówczas, gdy cudzoziemiec będzie posiadał ubezpieczenie zdrowotne w związku z wykonywaniem pracy stanowiącej podstawę ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Tym samym przepis umożliwia uwzględnienie sytuacji, w których cudzoziemcowi ma zostać powierzona praca, z której będzie wynikał obligatoryjny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dodany do art. 114 ustęp 4b uwzględnia sytuację (opisaną wyżej, dotyczącą minimalnego wynagrodzenia), w której cudzoziemiec ubiega się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na wykonywanie pracy na rzecz więcej niż jednego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. Wówczas wymóg udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę będzie uważany za spełniony, jeżeli suma wynagrodzeń wskazanych w załącznikach nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, nie będzie niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Bez zmian pozostał ustęp 5 o tym, że minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, zawody pożądane dla polskiej gospodarki, biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy, w tym potrzebę zapewnienia efektywnego zatrudniania w zawodach, w których w skali całego kraju występują znaczące niedobory pracowników.

 

Informacji na temat zatrudniania cudzoziemców udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Urząd do Spraw Cudzoziemców.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 2)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Zatrudnianie cudzoziemców – niewypracowanie zadeklarowanej ilości godzin
  Pracodawcy, którzy zatrudniają cudzoziemców na podstawie umowy zlecenia i dokumentu legalizującego taką pracę zastanawiają się, co w przypadku niewypracowania zadeklarowanej ilości godzin? Czy mogą wypłacić wynagrodzenie za rzeczywiście przepracowane godziny? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy a braki formalne
  Cudzoziemcy, którzy starają się o pobyt czasowy w Polsce powinni zadbać o to, by wniosek składany w urzędzie wojewódzkim nie zawierał braków formalnych. Dlaczego to takie ważne? Odpowiadamy.

 • Powierzenie pracy cudzoziemcowi - różnica między powiadomieniem a oświadczeniem
  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy to jedna z form legalizacji pracy cudzoziemca w Polsce. Rejestruje się je w powiatowym urzędzie pracy. Ta sama instytucja przyjmuje też powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Ukrainy. Co powinien wybrać pracodawca, który planuje zatrudnić obywatela Ukrainy? Na co powinien zwrócić uwagę? Podpowiadamy.

 • Co należy zrobić po zarejestrowaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?
  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi legalizuje zatrudnienie cudzoziemców z pięciu krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Po jego zarejestrowaniu pracodawca ma obowiązek informacyjny. Jaki? Ponadto, opisujemy kiedy nie jest wymagany wpis nowego oświadczenia do ewidencji.

 • Zezwolenie na pracę typu A i jeden z obowiązków pracodawcy
  Zezwolenie na pracę typu A legalizuje pracę cudzoziemców, którzy nie są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia, w Polsce. Pracodawca powinien pamiętać o obowiązkach, które na nim spoczywają po uzyskaniu dokumentu. Jednym z nich jest przekazanie zezwolenia cudzoziemcowi. W ilu egzemplarzach i w jakiej formie? Odpowiadamy.

 • Student (cudzoziemiec) a obowiązek posiadania zezwolenia na pracę
  Cudzoziemiec z kraju trzeciego, by legalnie pracować w Polsce powinien mieć tytuł pobytowy oraz zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak wyjątki. Jest bowiem grupa cudzoziemców, którzy nie potrzebują zezwolenia na pracę. Zaliczają się do niej m.in. studenci. Jakie warunki powinien spełnić student (cudzoziemiec), by świadczyć pracę w Polsce bez zezwolenia na pracę? Odpowiadamy.

 • Rodzaje zezwoleń na pracę [Zatrudnianie cudzoziemców]
  Istnieje kilka rodzajów zezwoleń na pracę w Polsce. Każde z nich charakteryzują inne okoliczności zatrudnienia cudzoziemca spoza krajów UE/EOG.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy