Powrót

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Instrukcja krok po kroku

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-01-31

Pracodawca, który planuje zatrudnienie obywatela Ukrainy powinien wiedzieć, że do podpisania umowy nie wystarczy jedynie potwierdzenie obywatelstwa ukraińskiego. Przede wszystkim należy upewnić się, że cudzoziemiec ma tytuł do legalnego pobytu w Polsce. Od czego zacząć? Jak legalnie powierzyć pracę obywatelowi Ukrainy? Wyjaśniamy.

Aktualizacja: 1.07.2024 r.

 

Pracodawca, który zamierza zatrudnić obywatela Ukrainy powinien zacząć od określenia jego podstawy pobytowej. W tym celu cudzoziemiec powinien przedstawić pracodawcy dokument uprawniający go do pobytu na terytorium Polski. Jeśli dojdzie do zatrudnienia, pracodawca będzie zobowiązany do zachowania kopii tego dokumentu przez cały okres wykonywania pracy.

 

Krok 1 – Legalność pobytu

Standardowo obywatele Ukrainy mogą przyjechać do Polski w ramach ruchu bezwizowego (paszport biometryczny), krótkoterminowej wizy Schengen C czy długoterminowej wizy krajowej D.

Będąc w Polsce obywatel Ukrainy ma możliwość wnioskowania o zezwolenia na pobyt czasowy. W trakcie tej procedury jego pobyt legalizuje pieczątka w paszporcie potwierdzająca złożenie wniosku do urzędu wojewódzkiego bez braków formalnych (tzw. stampila). Jeśli cudzoziemiec przebywa w Polsce odpowiednio długo, może też starać się o zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Istnieją też inne podstawy pobytowe dające możliwość przebywania w Polsce cudzoziemcom, którzy nie mogą wrócić do swojego kraju ze względów bezpieczeństwa, np. gdy zagrożone jest ich życie, zdrowie lub wolność. Takie osoby mogą uzyskać: ochronę międzynarodową (status uchodźcy, ochrona uzupełniająca), azyl, ochronę czasową, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych czy też zgodę na pobyt tolerowany.

 

Czytaj także: Podstawowy obowiązek pracodawcy, który chce zatrudnić cudzoziemca

 

Od 24 lutego 2022 r. obywatele Ukrainy nieposiadający ważnych dokumentów pobytowych, którzy przybywają do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium swojego kraju i deklarują zamiar pozostania w Polsce, mają możliwość legalnego przebywania do *30.09.2025 r. Potwierdzeniem objęcia obywatela Ukrainy tymi przepisami jest status UKR (nadawany wraz z numerem PESEL), jaki cudzoziemiec uzyskuje podczas rejestracji pobytu w urzędzie gminy/miasta. Aktywny status UKR daje możliwość korzystania z elektronicznego dokumentu pobytowego, jakim jest Diia.pl.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy rozwiązuje też problem osób przybyłych do Polski jeszcze przed konfliktem zbrojnym, którym kończy się ważność dokumentów. Wizy, zezwolenia na pobyt czasowy czy ruch bezwizowy obywateli Ukrainy, których ważność kończy się po 23.02.2022 r. wydłużają się z mocy prawa i pobyt ich posiadaczy uznaje się za legalny również do *30.09.2025 r.

 

Krok 2 – Legalizacja pracy

Jeśli obywatel Ukrainy przedstawił dokumenty świadczące o jego legalnym pobycie w Polsce, wtedy pracodawca może podpisać z nim umowę, a potem zgłosić to do powiatowego urzędu pracy. W świetle obecnych przepisów, każdy legalnie przebywający w Polsce obywatel Ukrainy ma bowiem możliwość pracy w ramach Powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy. Pracodawca nie ponosi przy tym żadnych kosztów legalizacji zatrudnienia. Powiadomienie wysyła się elektronicznie przez stronę praca.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od powierzenia pracy cudzoziemcowi. Nie ma też potrzeby dołączania jakichkolwiek załączników. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w sprawie działa pełnomocnik, wtedy do Powiadomienia wymaga się załączenia pełnomocnictwa. 

Jeśli pracodawca pomimo możliwości powierzenia pracy w ramach Powiadomienia, wybiera Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub Zezwolenie na pracę typu A, nie wystarczy sprawdzenie samej legalności pobytowej. Aby cudzoziemiec mógł rozpocząć pracę na podstawie tych dokumentów, jego podstawa pobytowa powinna uprawniać go do tego, a to reguluje już ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Czytaj także: Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy 2023

 

Co ważne! Osoby przybyłe do Polski z Ukrainy po 23 lutego 2022 r., których pobyt w Polsce został zalegalizowany do *30.09.2025 r. (ochrona czasowa, status UKR), mogą legalnie podjąć pracę wyłącznie na podstawie Powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy.

 

Krok 3 – Zwolnienie z wysyłania powiadomienia

Nie każde powierzenie pracy obywatelowi Ukrainy wiąże się z koniecznością wysyłania Powiadomienia do urzędu pracy. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy zwalnia bowiem z tego obowiązku pracodawców zatrudniających cudzoziemców wymienionych w art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Oznacza to, że obywatele Ukrainy przebywający w Polsce np. na podstawie pobytu stałego czy pobytu rezydenta długoterminowego UE nie potrzebują, aby ich pracodawca wysyłał Powiadomienie do urzędu pracy. Analogicznie odbywa się to w sytuacji, gdy obywatel Ukrainy przebywa w Polsce na wizie pracowniczej i pracodawca już zarejestrował dla niego Oświadczenie o powierzeniu wykonywania prący cudzoziemcowi lub gdy cudzoziemiec jest zwolniony z zezwolenia na pracę na podstawie innych przepisów (np. ze względu na ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej (obecnie ponadpodstawowej) czy studiów stacjonarnych na polskiej uczelni).

 

*Aktualizacja: Zgodnie z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 854), termin został wydłużony do 30.09.2025 r.

 

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2023 r. o cudzoziemcach.

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Dorabianie do etatu [RAPORT]
  Dla wielu Polaków koniec dnia w pracy nie oznacza wypoczynku, a rozpoczęcie drugiego zarobkowego zajęcia. Jakie są powody dorabiania do etatu i które pokolenie robi to najczęściej? Odpowiedzi przynosi raport przygotowany przez Aplikuj.pl.

 • Cudzoziemcy - praca po zakończeniu ważności zezwolenia na pracę a oczekiwaniem na rejestrację oświadczenia
  Zdarzają się sytuacje, w których ważność kończy jeden dokument legalizujący pracę cudzoziemca i pracodawca czeka na uzyskanie kolejnego. Co się dzieje w okresie oczekiwania? Jak to wygląda w przypadku zakończenia ważności zezwolenia na pracę, gdy pracodawca czeka na rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy? Czy praca w okresie oczekiwania jest legalna? Odpowiadamy.

 • 5 sposobów, aby zauważono Cię w miejscu pracy [INFOGRFAIKA]
  Budowanie własnego wizerunku w pracy jest równie ważne, co posiadana wiedza i umiejętności zawodowe. Twoja reputacja, odpowiednie relacje z pracownikami i pracodawcą mogą okazać się pomocne w osiąganiu kolejnych szczebli kariery. Oto kilka sposobów na to, aby dać się zauważyć w miejscu pracy.

 • Czy pracodawca może powierzyć pracę w innym miejscu niż wskazane w umowie?
  Miejsce lub miejsca wykonywania pracy są wskazane w umowie o pracę. Czy pracodawca może powierzyć pracownikowi pracę w innej lokalizacji niż ta wskazana w umowie? Odpowiadamy.

 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Lipiec 2024 r.
  1 lipca 2024 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydłuża ona legalny pobyt obywateli Ukrainy w RP i wprowadza zmiany w powiadomieniu, które legalizuje ich pracę. Przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące pobytu i pracy obywateli Ukrainy w RP.

 • Zezwolenie na pracę - powierzenie pracy o innym charakterze
  W zezwoleniu na pracę określa się m.in. stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca. Powierzenie cudzoziemcowi pracy na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu uważa się za nielegalne. Jednak nie zawsze. Przepisy umożliwiają bowiem wykonywanie pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę. W jakich okolicznościach? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy dla absolwentów polskich uczelni
  Cudzoziemcy, absolwenci polskich uczelni, którzy po zakończeniu nauki planują szukać pracy lub rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce mogą w związku z tym ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy. Co warto o nim wiedzieć? Na jaki okres jest udzielane takie zezwolenie? Odpowiadamy.

 • Nielegalne zatrudnienie lub nielegalna inna praca zarobkowa
  Pojęcie nielegalnej pracy najczęściej kojarzy się z zatrudnianiem cudzoziemców. Dotyczy ono jednak wszystkich pracowników. Co dokładnie oznacza? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy