Regulamin portalu Zielona Linia


Wstęp

Regulamin obejmuje zasady korzystania z portalu www.zielonalinia.gov.pl, udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta użytkownika, umożliwiającego korzystanie z usług interaktywnych udostępnianych w Portalu www.zielonalinia.gov.pl (zwanego dalej Portalem Zielona Linia) oraz opis usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną. Polityka prywatności oraz polityka cookies zostały opisane w oddzielnych dokumentach.


§ 1
Definicje

Serwis zielonalinia.gov.pl – serwis internetowy należący do Administratora, umieszczony pod adresem www.zielonalinia.gov.pl, w ramach którego Administrator świadczy Usługi.

Infolinia – infolinia Zielonej Linii dostępna pod nr telefonu 19524.

Administrator serwisu Zielona Linia – Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy.

Centrum – oznacza to Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia z siedzibą w Białymstoku, znajdujące się w strukturze organizacyjnej Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, niepełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zgodę opiekuna prawnego lub przedstawiciel osoby prawnej lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca być pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy, korzystająca z możliwości zamieszczania ofert pracy i kojarzenia ich z ofertami zatrudnienia, która korzysta z serwisu www.zielonalinia.gov.pl.

Zarejestrowany użytkownik – posiadacz konta w serwisie Zielona Linia, który zarejestrował się na stronie www.zielonalinia.gov.pl jako Poszukujący Pracy lub Firma i otrzymał dostęp do konta, do którego loguje się za pomocą identyfikatora (nazwa użytkownika) i unikalnego hasła.

Poszukujący pracy – użytkownik, będący osobą fizyczną, zarejestrowany w serwisie www.zielonalinia.gov.pl,  który zamieszcza w Serwisie swoje zgłoszenie w celu zainteresowania nim Pracodawców.

Firma (pracodawca) – użytkownik będący osobą prawną lub  jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mogący być pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polski, zarejestrowany w serwisie www.zielonalinia.gov.pl w celu znalezienia kandydata do pracy, skorzystania z usługi rekrutacji, zamieszczania ogłoszenia o pracy i ofert szkoleniowych.

Konto użytkownika – zestaw danych identyfikujących użytkownika umożliwiających logowanie się w serwisie oraz korzystanie z określonej dla zarejestrowanych użytkowników grupy funkcjonalności (usług). Konta w Portalu Zielona Linia udostępniane są bezpłatnie przez Administratora użytkownikom Portalu Zielona Linia.

Profil użytkownika – zestaw publicznie dostępnych danych zarejestrowanego Użytkownika.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz zarejestrowanych użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin. Wykaz i opis usług umieszczone zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część. Szczegółowe zasady świadczenia usług Rekrutacja oraz Fabryka CV zostały opisane w rozdziale II i III niniejszego regulaminu.

Usługodawca – administrator serwisu Zielona Linia.

Klient - pracodawca lub przedsiębiorca korzystający z Usługi Rekrutacja.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgłoszenie (formularz) – formularz zgłoszenia niezbędny do skorzystania z usługi Fabryka CV.


Rozdział I
Korzystanie z portalu


§ 1
Uczestnictwo w portalu

 1. Uczestnikami serwisu są jego Użytkownicy.
 2. Rejestracji do Serwisu dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem: https://zielonalinia.gov.pl/zl/Account/Register oraz potwierdzenie faktu rejestracji poprzez kliknięcie linku znajdującego się w e-mailu wysłanym w wyniku rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna.
 3. Każdy Użytkownik może zarejestrować się tylko jeden raz.
 4. Rejestrując się, każdy Użytkownik ma obowiązek podania zgodnych z prawdą informacji.
 5. Użytkownik rejestrujący się jako „Poszukujący pracy” w celu uwierzytelnienia konta i korzystania z usług dostępnych dla zalogowanych użytkowników przy pierwszym logowaniu podaje następujący zestaw danych: imię i nazwisko, miejscowość, ulica, nr domu,  adres e-mail oraz nieobowiązkowo: numer telefonu, informację o zarejestrowaniu lub nie w urzędzie pracy, ma również możliwość dołączenia zdjęcia. Wprowadzone dane wypełniają zakładkę „Twój profil”, do której Użytkownik ma dostęp po zalogowaniu do konta oraz zostają automatycznie dodane do zakładki „Twoje CV” .
 6. Użytkownik rejestrujący się jako „Firma” w celu założenia konta podaje następujący zestaw danych: nazwę firmy, NIP, REGON, kraj, województwo, powiat, miejscowość, kod pocztowy, ulicę, nr domu/lokalu, imię i nazwisko reprezentanta, telefon kontaktowy, nr faxu, opis działalności firmy, adres e-mail, wprowadza logotyp firmy. Wprowadzone dane wypełniają zakładkę „Twój profil”, do której Użytkownik ma dostęp po zalogowaniu do konta.
 7. W celu wysłania formularza rejestracyjnego, Użytkownik (Firma) musi zaakceptować Regulamin oraz Politykę prywatności serwisu natomiast Użytkowik (Poszukujący Pracy) musi zaakceptować Regulamin oraz Politykę prywatności serwisu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia konta.


§ 2
Rejestracja Użytkownika

Rejestracja składa się z trzech etapów:

 1. W pierwszym należy wypełnić formularz rejestracyjny, wprowadzając następujące dane: identyfikator, hasło, e-mail, zaakceptować poniższy regulamin i politykę prywatności oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia konta.
 2. W drugim etapie należy potwierdzić chęć rejestracji poprzez uruchomienie odnośnika przesłanego na podany podczas rejestracji e-mail.
 3. W trzecim kroku, po pierwszym zalogowaniu należy uzupełnić następujący zestaw danych: imię i nazwisko, data urodzenia, województwo, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, telefon kontaktowy, informacja o zarejestrowaniu lub nie w urzędzie pracy, istnieje również możliwość dołączenia zdjęcia (Poszukujący pracy) oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług dostępnych po założeniu konta na serwisie lub w przypadku Firmy następujący zestaw danych: nazwa firmy, NIP, REGON, kraj, województwo, powiat, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu/lokalu, imię i nazwisko reprezentanta firmy, telefon kontaktowy, nr faxu, opis działalności firmy, adres e-mail, logotyp firmy.

Po wypełnieniu i zapisaniu formularza konto jest aktywne i umożliwia z korzystania z usług dostępnych dla zalogowanych Użytkowników.

§ 3
Usługi dla zalogowanych użytkowników

Administrator świadczy usługi, które są dostępne wyłącznie dla zalogowanych użytkowników. W przypadku Poszukujących pracy, usługi te mają na celu ułatwienie zdobycia zatrudnienia, natomiast w przypadku Firmy (pracodawcy) ułatwienie zdobycia pracownika. W celu skorzystania z usług należy w swoim Koncie wybrać interesującą zakładkę z nazwą usługi, uzupełnić formularz podając zestaw danych.

 1. Usługi świadczone dla Poszukujących pracy
  1. Autoposzukiwacz ogłoszeń o pracę,
  2. Autoposzukiwacz szkoleń,
  3. Autoposzukiwacz informacji z regionów,
  4. Możliwość utworzenia do 5 CV z możliwością udostępniana wybranych danych pracodawcy,
  5. Możliwość wgrania pliku z CV z możliwością udostępnienia pracodawcy,
  6. Twój schowek.
 2. Usługi świadczone dla pracodawców
  1. Autoposzukiwacz pracowników,
  2. Wyszukiwarka pracowników,
  3. Dodawanie ogłoszenia o pracę,
  4. Dodawanie oferty szkolenia,
  5. Twój schowek.


§ 4
Korzystanie z Serwisu

 1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Serwisu i jego zawartości zgodnie z obowiązującymi polskimi oraz międzynarodowymi przepisami prawa, normami społecznymi i moralnymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  1. nieumieszczania materiałów erotycznych bądź pornograficznych, treści podżegających do nienawiści, dyskryminacji rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp. oraz propagujących przemoc;
  2. nieużywania słów uznawanych powszechnie za obelżywe;
  3. nieumieszczania materiałów naruszających prawa osób trzecich – nieumieszczania danych osobowych, zdjęć i filmów przedstawiających lub odnoszących się do osób trzecich bez ich uprzedniej zgody;
  4. nieumieszczania materiałów (w szczególności zdjęć i filmów) naruszających autorskie prawa majątkowe osób trzecich;
  5. nieumieszczania reklam innych portali internetowych;
  6. nieumieszczania na stronie odnośników do witryn znajdujących się na innym serwerze, a będących dystrybutorem treści zabronionych przez prawo lub niniejszy regulamin;
  7. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych Administratora oraz innych Użytkowników;
  8. powstrzymania się od kopiowania jakichkolwiek materiałów zamieszczanych przez Użytkowników w celu ich przetwarzania, udostępniania i w każdym innym celu – w szczególności danych osobowych Użytkowników, ich zdjęć i filmów;
  9. powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogą zakłócić funkcjonowanie serwera lub Serwisu lub uniemożliwić innym Użytkownikom dostęp do portalu;
  10. niepodejmowania działań, które mogą przynieść szkodę Administratorowi, Użytkownikom lub innym Osobom.
 3. Żadna część ani całość utworów zawartych w portalu nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji), włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez pisemnej zgody Centrum oraz autorów artykułów.
 4. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Centrum lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
 5. Użytkownik (Poszukujący pracy) może mieć tylko jedno Konto. Niedozwolone jest korzystanie z Kont innych Użytkowników lub udostępnianie innym Użytkownikom swojego Konta.
 6. Użytkownik (Firma) może mieć tylko jedno Konto Główne. Firma ma możliwość utworzenia do pięciu subkont do Konta Głównego i zdefiniowania uprawnień dla ich wewnętrznych użytkowników (np. odział firmy w innym mieście). Niedozwolone jest korzystanie z Kont innych Użytkowników lub udostępnianie innym Użytkownikom swojego Konta .
 7. Użytkownik (Poszukujący pracy) wyraża zgodę na dostęp do swojego wizerunku i danych osobowych umieszczanych w Serwisie, w określonym w profilu zakresie, innym Zarejestrowanym Użytkownikom (pracodawcom) w celu otrzymywania ofert zatrudnienia  oraz na dostęp do pełnych danych osobowych zamieszczonych w Serwisie Administratorowi. Użytkownik (Firma) wyraża zgodę na dostęp do danych Firmy umieszczanych w Serwisie innym Zarejestrowanym Użytkownikom oraz Administratorowi.
 8. W przypadku umieszczania w portalu materiałów mających charakter utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. DzU z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania tych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.
 9. Użytkownik Firma (Pracodawca) może zamieszczać ogłoszenie o pracy sporządzone w języku polskim wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 10. Użytkownik Firma (Pracodawca) zamieszczający ofertę pracy lub/i zlecający rekrutację (wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polski) w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy nie mógł być ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy lub nie może być objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.
 11. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje dane. Usunięcie danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się użytkownika z Serwisu.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. natychmiastowego usunięcia komentarzy, zdjęć i filmów oraz jakichkolwiek treści umieszczonych przez Użytkownika bez uprzedzenia w wypadku, gdy treści te naruszają Regulamin;
  2. zablokowania Konta Użytkownika, jeśli ten naruszy postanowienia Regulaminu;
  3. zablokowania Konta Użytkownika, jeśli ten działa na szkodę Serwisu;
  4. usunięcia w sytuacjach wyjątkowych wszelkich zasobów znajdujących się na serwerach Administratora;
  5. zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy z Administratorem Serwisu w każdym momencie.
 13. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez niniejszy Regulamin, ale zostaną przez Administratora uznane za niepożądane, Administrator może zawiadomić Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o tym fakcie, z poleceniem zaprzestania podejmowania wymienionych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do polecenia Administratora, będzie to traktowane jak naruszenie Regulaminu. W przypadku zawiadomienia Użytkownika o działaniach niepożądanych Administrator uzasadni, dlaczego uznał działania Użytkownika za niepożądane.
 14. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, utworzenie nowego Konta jest możliwe tylko za zgodą Administratora.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania niektórych usług związanych z Serwisem bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.
 16. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w Serwisie.


§ 5
Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. treść danych zamieszczanych w Serwisie przez jej Użytkowników;
  2. jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane korzystaniem z Serwisu;
  3. sposób, w jaki Konta będą wykorzystywane przez Użytkowników;
  4. zawartość przesyłanych Wiadomości do Użytkowników, całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość listów ponosi Użytkownik Konta, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem;
  5. skutki wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;
  6. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, aktualizacje oprogramowania) lub niezależnych od Administratora;
  7. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora;
  8. szkody spowodowane awarią sieci energetycznej lub łącz operatorów sieci teleinformatycznych;
  9. niemożność zalogowania się w Serwisie, spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią operatora sieci telefonicznej lub energetycznej, złą konfiguracją oprogramowania Użytkownika;
  10. skutki dostępu osób nieuprawnionych spowodowane przez osoby znające hasło lub które hasło złamały;
  11. nieprawidłowe działanie usług indywidualizowanych w wypadku nieaktualnych danych osobowych;
  12. aktualność i jakość danych pobieranych z innych systemów/portali współpracujących z Portalem Zielona Linia;
  13. utratę danych, zniszczenie sprzętu lub innych dóbr w następstwie informacji zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników;
  14. zawartość stron, których linki zostały opublikowane w Serwisie.
 2. Administrator dokłada wszystkich starań, żeby materiały, w szczególności:
  1. ogłoszenia pracy,
  2. oferty szkoleń,
  3. profile zarejestrowanych Użytkowników,
  były zgodne ze stanem faktycznym, ale nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. skutki korzystania z ogłoszeń o pracy, szkoleń,
  2. skutki ujawniania swoich danych innym zarejestrowanym Użytkownikom.


Rozdział II
Usługa Fabryka CV

Niniejszy rozdział określa zasady świadczenia usługi „Fabryka CV” w zakresie tworzenia CV, ulepszenia CV, tłumaczenia CV z języka polskiego na język angielski oraz z języka rosyjskiego na język polski w oparciu o informacje przesłane przez Użytkownika.


§ 1
Zakres usługi

 1. Bezpłatna usługa o nazwie „Fabryka CV” obejmuje opracowanie zamówionego dokumentu aplikacyjnego w języku polskim, tj. analizę przesłanych danych, weryfikację kompletności, zredagowanie treści, opracowanie graficzne lub przetłumaczenie CV na język. Tłumaczenie wykonujemy na życzenie klienta z języka polskiego na język angielski i rosyjski oraz z języka rosyjskiego na język polski.
 2. Przesłany dokument powinien zawierać przynajmniej takie elementy jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie i doświadczenie zawodowe i powinien być zapisany w formacie edytowalnym (doc., xdoc., rtf., odt.)


§ 2
Realizacja usługi

 1. W celu skorzystania z usługi należy:
  1. wybrać usługę w ramach Fabryki CV:
   • stwórz,
   • ulepsz,
   • tłumacz CV na język angielski,
   • pakiet ulepsz/tłumacz na język angielski
   • tłumacz CV z języka polskiego na język rosyjski
   • tłumacz CV z języka rosyjskiego na języka polski
  2. za pomocą dostępnego formularza wysłać dokument aplikacyjny wraz ze zgodą na przetwarzanie danych w celu stworzenia/ulepszenia lub tłumaczenia CV.
 2. Realizacja usługi odbywa się po analizie przesłanych danych.
 3. W razie potrzeby uzupełnienia brakujących informacji Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Zarejestrowanym Użytkownikiem drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 4. CV przesłane na usługi: tłumacz i pakiet ulepsz/tłumacz nie może zawierać więcej niż 3 500 znaków bez spacji. Dokumenty z większą liczbą znaków nie zostaną przyjęte do realizacji.
 5. Usługa jest bezpłatna i realizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku.


§ 3
Termin realizacji

 1. Termin realizacji usługi wynosi:
  1. stwórz do 5 dni roboczych,
  2. ulepsz do 5 dni roboczych,
  3. tłumacz do 10 dni roboczych,
  4. ulepsz/tłumacz do 15 dni roboczych.
 2. Czas realizacji usługi liczony jest od dnia zebrania wszystkich niezbędnych informacji od Użytkownika.
 3. Realizacja usługi może ulec wydłużeniu lub usługa nie zostanie zrealizowana, jeżeli Usługodawca nie będzie mógł skontaktować się zcUżytkownikiem lub nie otrzyma niezbędnych informacji.
 4. Usługodawca po przesłaniu opracowanego dokumentu aplikacyjnego uważa usługę za zrealizowaną.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji po wcześniejszym poinformowania Użytkownika, bez podania przyczyny podjętych decyzji.


§ 4
Zakres odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie gwarantuje wyników osiąganych przez Użytkowników, którzy korzystają z utworzonych dokumentów aplikacyjnych w ramach świadczonej usługi.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych, które zostaną wykorzystane do utworzenia dokumentów aplikacyjnych przez Usługodawcę.


Rozdział III
Usługa Rekrutacja

Niniejszy rozdział określa zasady świadczenia usługi  polegającej na wstępnej rekrutacji kandydatów do pracy w oparciu o informacje przesłane przez Klienta.


§ 1
Zakres usługi

 1. Usługa rekrutacji skierowana jest do pracodawców i przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oferujących:
  1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  2. inną pracę zarobkową w oparciu o umowy funkcjonujące w polskim systemie prawnym,
  3. możliwość odbycia wolontariatu,
  4. możliwość odbycia praktyk absolwenckich zgodnie z Ustawą z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Bezpłatna usługa polegająca na wstępnej rekrutacji kandydatów do pracy na oferowanym stanowisku, której zakres obejmuje:
  1. zredagowanie i zamieszczenie ogłoszenia na bezpłatnych portalach internetowych oraz na portalu www.zielonalinia.gov.pl,
  2. preselekcję ofert: przeanalizowanie i wyselekcjonowanie aplikacji osób, które w największym stopniu  spełniają wymagania zawarte w ofercie pracy oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  3. opracowanie raportu z przebiegu rekrutacji na prośbę klienta.


§ 2
Realizacja usługi

 1. W celu skorzystania z usługi należy:
  1. zarejestrować się w serwisie www.zielonalinia.gov.pl,
  2. dodać ogłoszenie o pracy na stronie www.zielonalinia.gov.pl,
  3. w formularzu ogłoszenia o pracy należy odznaczyć opcję: Publikuj na portalu ogłoszenie o pracę bez wyświetlania danych pracodawcy - rekrutacja będzie przeprowadzona przez Contact Center Zielonej Linii.
   Realizacja usługi odbywa się po weryfikacji, a następnie akceptacji zgłoszonej przez Klienta oferty pracy.
   • W przypadku, gdy Klient w zgłoszeniu podał informacje niezgodne z przepisami prawa regulującymi tryb zawierania umowy, w oparciu o którą będzie realizowane zatrudnienie, pracownik Centrum weryfikujący ofertę jest obowiązany do odrzucenia oferty pracy i proces rekrutacji zostaje wstrzymany.
   • W przypadku, gdy Klient zawarł w zgłoszeniu wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną, pracownik Centrum weryfikujący ofertę jest obowiązany do odrzucenia oferty pracy.
   • W przypadku, gdy pracodawca/przedsiębiorca zgłaszający ofertę w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty został ukarany, skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracownik Centrum weryfikujący ofertę może nie przyjąć oferty pracy – proces rekrutacji może zostać wstrzymany.
 2. W oparciu o dane zawarte w ofercie pracy zredagowane jest ogłoszenie, które zostaje zamieszczone na bezpłatnych portalach internetowych.
 3. Aplikacje kandydatów spełniających wymagania zawarte w ofercie pracy oraz zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych są przesyłane sukcesywnie do  Klienta drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy.
 4. Na zakończenie rekrutacji Klient może otrzymać raport uwzględniający liczbę otrzymanych zgłoszeń, w tym odrzuconych i wysłanych do Klienta. Raport sporządzany jest na prośbę Klienta.
 5. O rozpoczęciu/wstrzymaniu/zakończeniu procesu rekrutacji Klient informowany jest drogą elektroniczną.
 6. Usługa świadczona jest bezpłatnie.


§ 3
Termin realizacji

 1. Usługa realizowana jest w terminie wskazanym przez Klienta, jako data ważności ogłoszenia.
 2. Proces rekrutacji może trwać maksymalnie 30 dni.
 3. W przypadku przekroczenia maksymalnego terminu rekrutacji Usługodawca zastrzega możliwość zmiany daty ważności ogłoszenia.
 4. Jeżeli Klient wyrazi chęć kontynuowania rekrutacji, realizacja usługi może ulec wydłużeniu po ponownym dodaniu oferty pracy.
 5. Usługodawca kontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną/telefoniczną.
 6. W przypadku, gdy wiadomości od Usługodawcy pozostają bez odpowiedzi Klienta po 3 kolejnych próbach kontaktu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.


§ 4
Zakres odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie gwarantuje ostatecznego wyniku rekrutacji w postaci znalezienia pracownika i nie ponosi odpowiedzialności za kolejne etapy rekrutacji.
 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych, które zostaną wykorzystane do zredagowania ogłoszenia.


Rozdział IV
Nota prawna

 1. Wszystkie treści i materiały zamieszczane na Portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają jedynie charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one jednak wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
 2. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy ani konsekwencje zastosowania informacji zawartych w tym serwisie bądź udzielonych przez portal odpowiedzi w formie wiadomości elektronicznej. Wszelkie ryzyko związane z wykorzystywaniem i używaniem przedmiotowych informacji ponoszą Użytkownicy.
 3. Żadna część ani całość utworów zawartych w portalu nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji), włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez pisemnej zgody Centrum oraz autorów artykułów. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Centrum lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.


ZAŁĄCZNIK NR 1
1) WYKAZ I OPIS USŁUG

1.1. Ogłoszenia pracy
Administrator umieszcza w serwisie www.zielonalinia.gov.pl ogłoszenia pracy  na terytorium Rzeczypospolitej Polski przekazane przez pracodawców i inne podmioty oraz zapewnia Użytkownikom możliwość ich wyszukiwania, przeglądania i sortowania według różnorodnych kryteriów.

1.2. Wyszukiwarka ogłoszeń o pracy
Administrator udostępnia wyszukiwarkę do odnajdywania ogłoszeń o pracy opublikowanych w serwisie www.zielonalinia.gov.pl wg zdefiniowanych kryteriów.

1.3. Oferty szkoleń
Administrator umieszcza w serwisie www.zielonalinia.gov.pl oferty szkoleń przekazane przez pracodawców, instytucje szkoleniowe  i inne podmioty oraz zapewnia Użytkownikom możliwość ich wyszukiwania, przeglądania i sortowania według różnorodnych kryteriów.

1.4. Wyszukiwarka szkoleń
Administrator udostępnia wyszukiwarkę do odnajdywania ofert szkoleń opublikowanych w serwisie www.zielonalinia.gov.pl wg zdefiniowanych kryteriów.

1.5. Baza CV kandydatów
Zarejestrowany Użytkownik może zamieścić w bazie CV kandydatów swoje dane do utworzenia CV. CV jest udostępniane pracodawcom  jedynie, gdy zarejestrowany Użytkownik wypełni dodatkowe pole w swoim profilu, oznaczone przez Administratora, które zezwala na udostępnienie danych pracodawcom. W przypadku udostępnienia danych osobowych pracodawcy, staje się on również administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich zgodne z prawem przetwarzanie. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość edytowania treści lub usunięcia CV z bazy w dowolnym momencie. Jest to usługa dostępna wyłącznie Zarejestrowanym Użytkownikom.

1.6. Autoposzukiwacz
Założeniem mechanizmu jest informowanie zarejestrowanych Użytkowników o pojawieniu się w serwisie www.zielonalinia.gov.pl  nowych ogłoszeń o pracy spełniających ich oczekiwania/preferencje. Informacje takie wysyłane są na podany przez zarejestrowanego Użytkownika adres e-mail w terminie wybranym przez zarejestrowanego Użytkownika spośród opcji udostępnionych przez Administratora. Jest to usługa dostępna wyłącznie Zarejestrowanym Użytkownikom.

1.7. Newsletter
Zarejestrowany Użytkownik może wyrazić zgodę lub zrezygnować z otrzymywania drogą elektroniczną informacji z serwisu www.zielonalinia.gov.pl w formie newslettera. Wiadomości wysyłane będą z różną częstotliwością, wybraną przez zarejestrowanego Użytkownika spośród opcji udostępnionych przez Administratora.

1.8. RSS
Administrator udostępnia za pomocą technologii RSS informacje o aktualnych ofertach pracy opublikowanych w serwisie www.zielonalinia.gov.pl. Aby usługobiorca mógł korzystać z kanału RSS, potrzebny jest specjalny program, tak zwany czytnik RSS.

1.9. Fabryka CV
Bezpłatna usługa o nazwie „Fabryka CV” obejmuje opracowanie zamówionego dokumentu aplikacyjnego, tj. analizę przesłanych danych, weryfikację kompletności, zredagowanie treści, opracowanie graficzne oraz przetłumaczenie CV na język angielski, język rosyjski lub z języka rosyjskiego na język polski - na życzenie Klienta.

1.10. Rekrutacja
Świadczona przez pracowników Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia bezpłatna usługa polegająca na wstępnej rekrutacji kandydatów.  Jest to usługa dostępna wyłącznie Zarejestrowanym Użytkownikom.

1.11. Czat
Jeden z kanałów komunikacji w systemie Centrum Informacyjno-Konsultacyjnym Służb Zatrudnienia. Czat prowadzony jest poprzez dedykowany komunikator. Klient odwiedzając portal ZL, posiada możliwość zainicjowania rozmowy z agentem zalogowanym do zewnętrznej aplikacji (widget z oknem do rozmowy zaimplementowany na portalu). Dostęp do usługi jest możliwy z poziomu najnowszych przeglądarek dostępnych na rynku (dostęp jest niemożliwy z poziomu IE wersja 8 i poniżej).

1.12 Formularz kontaktowy

Administrator zaprasza do zadawania pytań dotyczących spraw związanych ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Odpowiedzi na nie udzielają konsultanci Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia. Odpowiedzi udzielane są  w terminie do 3 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach termin może zostać przedłużony.

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.