Regulamin korzystania z Portalu Zielona Linia

oraz Aplikacji Moja Praca

 

Wstęp

Regulamin obejmuje zasady korzystania z Portalu Zielona Linia dostępnego pod adresem www.zielonalinia.gov.pl oraz Aplikacji Moja Praca, udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika, umożliwiającego korzystanie z usług interaktywnych udostępnianych w Portalu www.zielonalinia.gov.pl (zwanego dalej Portalem Zielona Linia) i Aplikacji Moja Praca oraz opis usług świadczonych przez Administratora drogą elektronicznąPolityka prywatności oraz polityka cookies zostały opisane w oddzielnych dostępnych dla Użytkowników dokumentach.

 


§ 1
Definicje

 

Centrum –  należy przez to rozumieć Zespół Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia” z siedzibą w Białymstoku, który administruje Portalem Zielona Linia. Zespół jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy.

Portal  Zielona Linia  – należy przez to rozumieć serwis internetowy należący do Administratora, umieszczony pod adresem www.zielonalinia.gov.pl, w ramach którego Administrator świadczy Usługi.

Infolinia – należy przez to rozumieć infolinię Zielonej Linii dostępną pod nr telefonu 19524.

Aplikacja Moja Praca – należy przez to rozumieć bezpłatną aplikację mobilną należącą do Administratora przeznaczoną na platformę systemową Google Android (w wersji 7* i wyższych) dostępną do pobrania w sklepie Google Play oraz przeznaczoną na platformę iOS, dostepną do pobrania w sklepie AppStore. Narzędzie ułatwia osobom szukającym pracy znalezienie odpowiedniego zatrudnienia. W aplikacji dostępne są: wyszukiwarka ogłoszeń o pracy, symulatory rozmów kwalifikacyjnych, testy osobowości i predyspozycji oraz artykuły i poradniki Zielonej Linii, dane kontaktowe Zielonej Linii. Dodatkowo Zarejestrowani użytkownicy (Poszukujący pracy) mają możliwość korzystania z dodatkowych funkcjonalności tj. autoposzukiwacz, schowek, zapisanie cv. Do logowania w aplikacji  służą te same dane, które umożliwiają logowanie w serwisie Zielonej Linii.

Administrator Portalu Zielona Linia i Aplikacji Moja Praca zwany dalej „Administrator” – należy przez to rozumieć Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy.

Użytkownik – należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną lub pracodawcę w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy tj. jednostkę organizacyjną choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną  zatrudniającą pracowników; korzystającą  z usług Portalu Zielona Linia oraz Aplikacji Moja Praca, które nie wymagają logowania do Konta użytkownika na Portalu Zielona Linia.

Zarejestrowany użytkownik  – należy przez to rozumieć posiadacza Konta użytkownika na Portalu Zielona Linia, który zarejestrował się jako Poszukujący Pracy lub Pracodawca i otrzymał dostęp do Konta, do którego loguje się za pomocą identyfikatora (nazwa użytkownika) i unikalnego hasła.

Poszukujący pracy  – należy przez to rozumieć użytkownika, będącego osobą fizyczną, który zarejestrował się na Portalu Zielona Linia oraz posiada dostęp do Konta, w który zamieszcza swoje CV w celu zainteresowania nim Pracodawców oraz korzysta z usług dostępnych dla Zarejestrowanych użytkowników na Portalu Zielona Linia lub w Aplikacji Moja Praca.

Pracodawca – należy przez to rozumieć użytkownika, który jest pracodawcą  w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy tj. jednostkę organizacyjną choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną  zatrudniającą pracowników, mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polski, który zarejestrował się  na Portalu Zielona Linia oraz posiada dostęp do Konta, w którym może korzystać z usług mających na celu pomoc w znalezieniu kandydata do pracy, w tym  skorzystania z usługi rekrutacji, zamieszczania ogłoszeń o pracy i ofert szkoleniowych.

Konto użytkownika (Konto) – należy przez to rozumieć zestaw danych identyfikujących Zarejestrowanego użytkownika umożliwiających logowanie się na Portalu Zielona Linia oraz Aplikacji Moja Praca oraz korzystanie z usług dostępnych wyłącznie Zarejestrowanym użytkownikom. Korzystanie z konta i usług dostępnych po zalogowaniu jest bezpłatne.

Profil użytkownika  – należy przez to rozumieć zestaw publicznie dostępnych danych Zarejestrowanego użytkownika.

Usługi – należy przez to rozumieć wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników, w tym usługi dostępne wyłącznie Zarejestrowanym użytkownikom  wymienione w Rozdziale I §3 niniejszego Regulaminu.

Wykaz i opis wszystkich Usług umieszczony został w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część. Szczegółowe zasady świadczenia usług rekrutacji oraz fabryki CV zostały opisane w rozdziale II i III niniejszego Regulaminu.

Usługodawca – należy przez to rozumieć Administratora Portalu Zielona Linia i Aplikacji Moja Praca.

Klient – należy przez to rozumieć  pracodawcę lub przedsiębiorcę korzystającego z usługi rekrutacji.

Dni robocze – należy przez to rozumieć  dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy).

Zgłoszenie (formularz) – należy przez to rozumieć formularz zgłoszenia niezbędny do skorzystania z usługi Fabryka CV.

Redakcja Portalu – należy przez to rozumieć upoważnionych wybranych pracowników Centrum redagujących Portal Zielona Linia.

 

 

Rozdział I
Korzystanie z Portalu Zielona Linia oraz Aplikacji Moja Praca


§ 1
Uczestnictwo w Portalu Zielona Linia

 1. Uczestnikami Portalu Zielona Linia są jego Użytkownicy.
 2. Rejestracji do Portalu Zielona Linia dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem: https://zielonalinia.gov.pl/zl/Account/Register oraz potwierdzenie faktu rejestracji poprzez kliknięcie linku znajdującego się w e-mailu wysłanym w wyniku rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna.
 3. Każdy Użytkownik może zarejestrować się tylko raz.
 4. Rejestrując się, każdy Użytkownik ma obowiązek podania zgodnych z prawdą informacji.
 5. Użytkownik rejestrujący się jako „Poszukujący pracy” w celu uwierzytelnienia konta i korzystania z Usług dostępnych dla Zarejestrowanych użytkowników przy pierwszym logowaniu podaje następujący zestaw danych: imię i nazwisko, miejscowość, ulica, nr domu, adres e-mail oraz nieobowiązkowo: numer telefonu, informację o zarejestrowaniu lub nie w urzędzie pracy, ma również możliwość dołączenia zdjęcia. Wprowadzone dane wypełniają zakładkę „Twój profil”, do której Zarejestrowany użytkownik ma dostęp po zalogowaniu do Konta oraz zostają automatycznie dodane do zakładki „Twoje CV” .
 6. Użytkownik rejestrujący się jako „Pracodawca” w celu założenia konta podaje następujący zestaw danych: nazwę firmy, NIP, REGON, kraj, województwo, powiat, miejscowość, kod pocztowy, ulicę, nr domu/lokalu, imię i nazwisko reprezentanta, telefon kontaktowy, opis działalności firmy, adres e-mail, wprowadza logotyp firmy. Wprowadzone dane wypełniają zakładkę „Twój profil”, do której Zarejestrowany użytkownik ma dostęp po zalogowaniu do konta.
 7. W celu wysłania formularza rejestracyjnego, Użytkownik (Pracodawca) musi zaakceptować regulamin oraz politykę prywatności Portalu Zielona linia natomiast Użytkownik (Poszukujący Pracy) musi zaakceptować regulamin oraz politykę prywatności serwisu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia konta.

§ 2
Rejestracja Użytkownika

 
 1. Rejestracja składa się z trzech etapów:

1) W pierwszym etapie należy wypełnić formularz rejestracyjny, wprowadzając następujące dane: identyfikator, hasło, e-mail, zaakceptować poniższy regulamin i politykę prywatności oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia konta.

2) W drugim etapie należy potwierdzić chęć rejestracji poprzez uruchomienie odnośnika przesłanego na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.

3) W trzecim etapie, po pierwszym zalogowaniu należy uzupełnić następujący zestaw danych: imię i nazwisko, data urodzenia, województwo, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, telefon kontaktowy, informacja o zarejestrowaniu lub nie w urzędzie pracy, istnieje również możliwość dołączenia zdjęcia (Poszukujący pracy) oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia Usług dla Zarejestrowanych użytkowników na Portalu Zielona Linia lub w przypadku Pracodawcy następujący zestaw danych: nazwa firmy, NIP, REGON, kraj, województwo, powiat, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu/lokalu, imię i nazwisko osobywyznaczonej do kontaktu, telefon kontaktowy, opis działalności firmy, adres e-mail, logotyp firmy.

 1. Po wypełnieniu i zapisaniu formularza konto jest aktywne i umożliwia korzystanie z Usług dostępnych dla Zarejestrowanych użytkowników.

§ 3
Usługi dla Zarejestrowanych użytkowników

 
 1. Administrator świadczy Usługi, z których część jest dostępna wyłącznie dla Zarejestrowanych użytkowników.
 2. W przypadku Poszukujących pracy, Usługi te mają na celu wyłącznie ułatwienie zdobycia zatrudnienia, natomiast w przypadku Pracodawcy ułatwienie w pozyskaniu pracownika.
 3. W celu skorzystania z Usług, należy w swoim Koncie dostępnym po zalogowaniu na Portalu Zielona Linia lub Aplikacji Moja Praca wybrać dostępną interesującą zakładkę z nazwą funkcjonalności (usługi), uzupełnić formularz podając zestaw danych.
 4. Usługi świadczone dla Poszukujących pracy, dostępne są po zalogowaniu się do Konta:

1) Autoposzukiwacz ogłoszeń o pracę,

2) Autoposzukiwacz szkoleń,

3) Autoposzukiwacz informacji z regionów,

4) Możliwość utworzenia na Koncie maksymalnie  pięciu  CV, w których Poszukujący pracy może zaznaczyć które dane osobowe zgadza się udostępnić Pracodawcom ,

5) Możliwość  wgrania na Koncie Poszukującego Pracy własnego pliku z CV (w formacie pdf) i zaznaczenia zgody na udostępnienie Pracodawcom wgranego przez Poszukującego pracy CV,

6) Twój schowek.

 1. Usługi świadczone dla Pracodawców dostępne są po zalogowaniu się do Konta

1) Autoposzukiwacz pracowników,

2) Wyszukiwarka pracowników,

3) Dodawanie ogłoszenia o pracę,

4) Dodawanie oferty szkolenia,

5) Twój schowek.

§ 4
Aplikacja Moja Praca

 1. Każdy  Użytkownik ma możliwość zainstalowania na swoim urządzeniu mobilnym Aplikacji Moja Praca korzystając ze sklepu Google Play. Zainstalowanie aplikacji oraz korzystanie z jej funkcji jest bezpłatne. Aplikacja jest przeznaczona na platformę systemową Google Android (w wersji 7.* i wyższych) oraz iOS.
 2. Narzędzie Aplikacji Moja Praca ułatwia osobom szukającym pracy znalezienie odpowiedniego zatrudnienia.
 3. W aplikacji dostępne są: wyszukiwarka ogłoszeń o pracy, symulatory rozmów kwalifikacyjnych, testy osobowości i predyspozycji oraz artykuły i poradniki Portalu Zielona Linia i dane kontaktowe Portalu Zielona Linia.
 4. Dodatkowo  Zarejestrowany użytkownik (Poszukujący Pracy) może korzystać w Aplikacji Moja Praca z dodatkowych usług tj. :

1) Schowek na CV (kilka wersji, np. językowe),

2) Wysyłanie wybranego CV ze schowka na ofertę – aplikowanie,

3) Zaawansowane funkcje do wyszukiwarki – obserwowane (ulubione),

4) Zaawansowane funkcje do wyszukiwarki – autoposzukiwacz, powiadomienia na aplikację.

 1. Do logowania w Aplikacji Moja Praca służą te same dane, które umożliwiają logowanie w Portalu Zielonej Linii, o którym mowa w § 1 niniejszego Regulaminu.

§ 5
Korzystanie z Portalu Zielona Linia

 1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Portalu Zielona Linia i jego zawartości zgodnie z obowiązującymi polskimi oraz międzynarodowymi przepisami prawa, z dobrymi zwyczajami, z normami społecznymi i etycznymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Zarejestrowany użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

1) nieumieszczania materiałów o treściach podżegających do mowy nienawiści, dyskryminacji rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp. oraz propagujących przemoc jak również zawierających treści erotyczne bądź pornograficzne;

2) nieużywania słów uznawanych powszechnie za obelżywe (niecenzuralne);

3) nieumieszczania materiałów naruszających prawa osób trzecich – nieumieszczania danych osobowych, zdjęć i filmów przedstawiających lub odnoszących się do osób trzecich bez ich uprzedniej formalnej zgody;

4) nieumieszczania materiałów (w szczególności zdjęć i filmów) naruszających autorskie prawa majątkowe;

5) nieumieszczania reklam innych portali internetowych;

6) nieumieszczania na stronie odnośników do witryn znajdujących się na innym serwerze, a będących dystrybutorem treści zabronionych przez prawo lub niniejszy regulamin;

7)przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych Administratora oraz innych Użytkowników;

8) niekopiowania jakichkolwiek materiałów zamieszczanych przez innych Zarejestrowanych użytkowników w jakimkolwiek celu , w szczególności danych osobowych Zarejestrowanych użytkowników w tym ich zdjęć;

9) powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogą zakłócić funkcjonowanie serwera lub Portalu Zielona Linia lub uniemożliwić innym Użytkownikom dostęp do Portalu Zielona Linia;

10) niepodejmowania działań, które mogą przynieść szkodę Administratorowi, Użytkownikom lub innym osobom.

 1. Materiały przygotowane przez Redakcję portalu zamieszczone na stronach Portalu Zielona Linia są chronione prawami autorskimi. Majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych na tych stronach przysługują wyłącznie Administratorowi.
 2. Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Administratora.
 3. Wszelkie nazwy handlowe, nazwy przedsiębiorców, loga i znaki towarowe wyświetlane na niniejszej witrynie  podlegają ochronie prawnej na mocy obowiązujących przepisów prawa. Użycie lub niewłaściwe użycie tych oznaczeń lub jakichkolwiek elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane.
 4. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej  zgody Administratora lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione i podlega pełnej odpowiedzialności, zarówno cywilnej i karnej.  
 5. Użytkownik (Poszukujący pracy) może mieć zarejestrowane tylko  jedno konto. Niedozwolone jest korzystanie z innych kont. Zarejestrowanych użytkowników lub udostępnianie innym Użytkownikom swojego Konta.
 6. Użytkownik (Firma, Pracodawca) może mieć zarejestrowane tylko jedno konto. Firma ma możliwość utworzenia do pięciu subkont do konta i zdefiniowania uprawnień dla ich wewnętrznych użytkowników (np. odział firmy w innym mieście). Niedozwolone jest korzystanie z Kont innych Zarejestrowanych użytkowników lub udostępnianie innym Użytkownikom swojego Konta .
 7. Użytkownik (Poszukujący pracy), wyraża zgodę na dostęp do swojego wizerunku w formie zdjęcia, które świadomie zamieścił na Koncie oraz  i do swoich danych osobowych umieszczanych na Koncie w Portalu Zielona Linia, w określonym w profilu zakresie, innym Zarejestrowanym użytkownikom (Pracodawcom) w celu otrzymywania ofert zatrudnienia  oraz na dostęp do podanych przez siebie danych osobowych zamieszczonych na Portalu Zielona Linia Administratorowi. Użytkownik (Pracodawca) wyraża zgodę na dostęp do swoich danych umieszczanych na Portalu Zielona Linia innym Użytkownikom oraz Administratorowi.
 8. W przypadku umieszczania na Portalu Zielona Linia materiałów mających charakter utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania tych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Portalu Zielona Linia oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Portalu Zielona Linia oraz usunięcia z Portalu Zielona Linia.
 9. Użytkownik (Firma) może zamieszczać ogłoszenie o pracy sporządzone w języku polskim wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 10. Użytkownik (Firma) może zamieścić ofertę pracy lub/i zlecić rekrutację (wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polski) jeżeli w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy nie był ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy lub nie był objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.
 11. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje dane. Usunięcie danych z  Portalu Zielona Linia jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się użytkownika z Portalu Zielona Linia
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do:

1) natychmiastowego usunięcia komentarzy, zdjęć i filmów oraz jakichkolwiek treści umieszczonych przez Użytkownika bez uprzedzenia w wypadku, gdy treści te naruszają regulamin;

2) zablokowania Konta użytkownika, jeśli ten naruszy postanowienia regulaminu;

3) zablokowania Konta użytkownika, jeśli ten działa na szkodę Portalu Zielona Linia;

4) usunięcia w sytuacjach wyjątkowych wszelkich zasobów znajdujących się na serwerach Administratora;

5) zmiany niniejszego regulaminu.

 1. W przypadku, gdy Zarejestrowany użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez niniejszy regulamin, ale zostaną przez Administratora uznane za niepożądane, Administrator może zawiadomić Zarejestrowanego użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o tym fakcie, z poleceniem zaprzestania podejmowania wymienionych działań. Jeżeli Zarejestrowany użytkownik nie zastosuje się w terminie wskazanym przez Administratora  do jego polecenia, będzie to jednoznacznie traktowane jak naruszenie regulaminu. W przypadku zawiadomienia Zarejestrowanego użytkownika o działaniach niepożądanych Administrator uzasadni, dlaczego uznał działania Zarejestrowanego użytkownika za niepożądane.
 2. W przypadku zablokowania konta przez Administratora, utworzenie nowego konta jest możliwe tylko za zgodą Administratora.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania niektórych Usług dostępnych na Portalu Zielona Linia bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na Portalu Zielona Linia.

§ 6
Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

1) treść danych zamieszczanych na Portalu Zielona Linia przez Zarejestrowanych  użytkowników;

2) jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane korzystaniem z Portalu Zielona Linia;

3) sposób, w jaki konta będą wykorzystywane przez Zarejestrowanych użytkowników;

4) zawartość przesyłanych wiadomości przez Pracodawcę  do Poszukujących Pracy wyszukanych przez usługę „Wyszukiwarka pracowników” oraz „Autoposzukiwacz pracowników”. Całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość listów ponosi Zarejestrowany użytkownik konta, z uwzględnieniem pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej za działania niezgodne z prawem;

5) skutki wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Zarejestrowanego użytkownika oraz korzystanie z niego;
przerwy w funkcjonowaniu Portalu Zielona Linia, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, aktualizacje oprogramowania) lub niezależnych od Administratora;

6) brak dostępności do danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora; Administrator gwarantuje jednak niezwłoczne odtworzenie danych z kopii zapasowych;

7) szkody spowodowane awarią sieci energetycznej lub łącz operatorów sieci teleinformatycznych;

8) niemożność zalogowania się na Portalu Zielona Linia, spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią operatora sieci telefonicznej lub energetycznej, złą konfiguracją oprogramowania Użytkownika;

9) skutki dostępu osób nieuprawnionych spowodowane przez osoby znające hasło lub które hasło złamały;

10) nieprawidłowe działanie usług indywidualizowanych w wypadku nieaktualnych danych osobowych;

11) aktualność i jakość danych pobieranych z innych systemów/portali współpracujących z Portalem Zielona Linia;

12) utratę danych, zniszczenie sprzętu lub innych dóbr w następstwie informacji zamieszczonych na Portalu Zielona Linia przez Użytkowników;

13) zawartość stron, których linki zostały opublikowane na Portalu Zielona Linia.

 1. Administrator dokłada wszystkich starań, żeby materiały, w szczególności:

1) ogłoszenia pracy,

2) oferty szkoleń,

3) profile Zarejestrowanych użytkowników,

były zgodne ze stanem faktycznym, ale nie ponosi odpowiedzialności za:

4) skutki korzystania z ogłoszeń o pracy, szkoleń,
5) skutki ujawniania swoich danych innym Zarejestrowanym użytkownikom.

Rozdział II
Usługa Fabryka CV

Niniejszy rozdział określa zasady świadczenia usługi „Fabryka CV” w zakresie tworzenia CV, ulepszenia CV, tłumaczenia CV z języka polskiego na język angielski oraz z języka rosyjskiego i języka ukraińskiego na język polski w oparciu o informacje przesłane przez Użytkownika.


§ 1
Zakres usługi

 1. Bezpłatna usługa o nazwie „Fabryka CV” obejmuje opracowanie zamówionego dokumentu aplikacyjnego w języku polskim, tj. analizę przesłanych danych, weryfikację kompletności, zredagowanie treści, opracowanie graficzne lub przetłumaczenie CV na język. Tłumaczenie wykonujemy na życzenie Użytkownika z języka polskiego na język angielski i rosyjski oraz z języka rosyjskiego i ukraińskiego na język polski.
 2. Przesłany dokument powinien zawierać przynajmniej takie dane jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe i powinien być zapisany w formacie edytowalnym (doc., xdoc., rtf., odt.)


§ 2
Realizacja usługi

 1. W celu skorzystania z usługi należy:

1) wybrać usługę w ramach Fabryki CV:

 1. tłumacz CV z języka ukraińskiego na język polski
 2. tłumacz CV z języka rosyjskiego na język polski
 3. tłumacz CV z języka polskiego na język rosyjski
 4. pakiet ulepsz/tłumacz na język angielski
 5. tłumacz CV na język angielski,
 6. ulepsz,
 7. stwórz,

2) za pomocą dostępnego formularza wysłać dokument aplikacyjny wraz ze zgodą na przetwarzanie danych w celu stworzenia/ulepszenia lub tłumaczenia CV.

 1. Realizacja usługi odbywa się po analizie prawidłowo przesłanych danych.
 2. W razie potrzeby uzupełnienia brakujących informacji Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Użytkownikiem drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 3. CV przesłane na usługi: tłumacz i pakiet ulepsz/tłumacz nie może zawierać więcej niż 3 500 znaków bez spacji. Dokumenty z większą liczbą znaków nie zostaną przyjęte do realizacji.
 4. Usługa jest bezpłatna i realizowana w Dni robocze.


§ 3
Termin realizacji

 1. Termin realizacji usługi wynosi:

1) stwórz do 5 Dni roboczych,

2) ulepsz do 5 Dni roboczych,

3) tłumacz do 10 Dni roboczych,

4) ulepsz/tłumacz do 15 Dni roboczych.

 1. Czas realizacji usługi liczony jest od dnia zebrania wszystkich niezbędnych informacji od Użytkownika.
 2. Realizacja usługi może ulec wydłużeniu lub usługa nie zostanie zrealizowana, jeżeli Usługodawca nie będzie mógł skontaktować się z Użytkownikiem lub nie otrzyma niezbędnych informacji.
 3. Usługodawca po przesłaniu opracowanego dokumentu aplikacyjnego uważa usługę za zrealizowaną.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji po wcześniejszym poinformowania Użytkownika, bez podania przyczyny zmiany realizacji tego terminu.


§ 4
Zakres odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie gwarantuje uzyskania uczekiwanych wyników przez Użytkowników, którzy korzystają z utworzonych dokumentów aplikacyjnych w ramach świadczonej Usługi.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych, które zostaną wykorzystane do utworzenia dokumentów aplikacyjnych przez Usługodawcę.

Rozdział III
Usługa Rekrutacja

Niniejszy rozdział określa zasady świadczenia usługi  polegającej na wstępnej rekrutacji kandydatów do pracy w oparciu o informacje przesłane przez Klienta.


§ 1
Zakres usługi

 1. Usługa rekrutacji skierowana jest do pracodawców i przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oferujących:

1) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

2) inną pracę zarobkową w oparciu o umowy funkcjonujące w polskim systemie prawnym,

3) możliwość odbycia wolontariatu,

4) możliwość odbycia praktyk absolwenckich zgodnie z Ustawą z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich.

 1. Bezpłatna usługa polegająca na wstępnej rekrutacji kandydatów do pracy na oferowanym stanowisku, której zakres obejmuje:

1) zredagowanie i zamieszczenie ogłoszenia na bezpłatnych portalach internetowych oraz na Portalu Zielona Linia,

2) preselekcję ofert: przeanalizowanie i wyselekcjonowanie aplikacji osób, które w największym stopniu  spełniają wymagania zawarte w ofercie pracy oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

3) opracowanie raportu z przebiegu rekrutacji na prośbę Klienta.


§ 2
Realizacja usługi

 1. W celu skorzystania z usługi należy:

1) zarejestrować się Portalu Zielona Linia ,

2) dodać ogłoszenie o pracy,

3) w formularzu ogłoszenia o pracy należy odznaczyć opcję: „Publikuj na portalu ogłoszenie o pracę bez wyświetlania danych pracodawcy - rekrutacja będzie przeprowadzona przez Contact Center Zielonej Linii”.

 1. Realizacja usługi odbywa się po weryfikacji, a następnie akceptacji zgłoszonej przez Klienta oferty pracy.
 2. W poniższych przypadkach, gdy:

1) Klient w zgłoszeniu podał informacje niezgodne z przepisami prawa regulującymi tryb zawierania umowy, w oparciu o którą będzie realizowane zatrudnienie, pracownik Centrum weryfikujący ofertę jest obowiązany do odrzucenia oferty pracy i proces rekrutacji zostaje wstrzymany.

2) Klient zawarł w zgłoszeniu wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną, pracownik Centrum weryfikujący ofertę jest obowiązany do odrzucenia oferty pracy i proces rekrutacji zostaje wstrzymany.

3) pracodawca/przedsiębiorca zgłaszający ofertę w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty został ukarany, skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracownik Centrum weryfikujący ofertę może nie przyjąć oferty pracy – proces rekrutacji może zostać wstrzymany.

 1. W oparciu o dane zawarte w ofercie pracy zredagowane jest ogłoszenie, które zostaje zamieszczone na bezpłatnych portalach internetowych.
 2. Aplikacje kandydatów spełniających wymagania zawarte w ofercie pracy oraz zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych są przesyłane sukcesywnie do  Klienta drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej.
 3. Na zakończenie rekrutacji Klient może otrzymać raport uwzględniający liczbę otrzymanych zgłoszeń, w tym odrzuconych i wysłanych do Klienta. Raport sporządzany jest na prośbę Klienta.
 4. O rozpoczęciu/wstrzymaniu/zakończeniu procesu rekrutacji Klient informowany jest drogą elektroniczną.
 5. Usługa świadczona jest bezpłatnie.

§ 3
Termin realizacji

 1. Usługa realizowana jest w terminie wskazanym przez Klienta, jako data ważności ogłoszenia.
 2. Proces rekrutacji może trwać maksymalnie do 30 dni.
 3. W przypadku przekroczenia maksymalnego terminu rekrutacji Usługodawca zastrzega sobie prawo do  zmiany daty ważności ogłoszenia.
 4. Jeżeli Klient wyrazi chęć kontynuowania rekrutacji, realizacja usługi może ulec wydłużeniu po ponownym dodaniu oferty pracy.
 5. Usługodawca kontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną/telefoniczną.
 6. W przypadku, gdy wiadomości od Usługodawcy pozostają bez odpowiedzi Klienta po 3 kolejnych próbach kontaktu z nim, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

§ 4
Zakres odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie gwarantuje uzyskania ostatecznego wyniku rekrutacji w postaci znalezienia pracownika i nie ponosi żadnej  odpowiedzialności, w tym za kolejne etapy rekrutacji.
 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych, które zostaną wykorzystane do zredagowania ogłoszenia.

Rozdział IV
Nota prawna

 1. Wszystkie treści i materiały zamieszczane na Portalu Zielona Linia, opracowywane przez Redakcję portalu, mają jedynie i wyłącznie charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one jednak żadnych wiążących interpretacji przepisów prawnych.
 2. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy ani konsekwencje zastosowania informacji zawartych w tym serwisie bądź udzielonych przez portal odpowiedzi w formie wiadomości elektronicznej. Wszelkie ryzyko związane z wykorzystywaniem i używaniem przedmiotowych informacji ponoszą Użytkownicy. Wszelkie ryzyko związane z formą oraz sposobem wykorzystania informacji merytorycznych znajdujących się w serwisie oraz przekazanych w formie elektronicznej lub telefonicznej ponoszą Użytkownicy,
 3. Wszystkie zamieszczone materiały na stronach Portalu Zielona Linia  są chronione prawami autorskimi. Majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych na tych stronach przysługują wyłącznie Administratorowi.  Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego wyłącznie  pisemnego zezwolenia Administratora.
 4. Wszelkie nazwy handlowe, nazwy przedsiębiorców, loga i znaki towarowe wyświetlane na niniejszej witrynie  podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy. Użycie lub niewłaściwe użycie tych oznaczeń lub jakichkolwiek elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane i może stanowić podstawę odpowiedzialności za naruszenie ochrony dóbr osobistych.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

1) WYKAZ I OPIS USŁUG

1.1 Ogłoszenia pracy

Administrator umieszcza na Portalu Zielona Linia ogłoszenia pracy  na terytorium Rzeczypospolitej Polski przekazane przez Pracodawców i inne podmioty oraz zapewnia Użytkownikom możliwość ich wyszukiwania, przeglądania i sortowania według różnorodnych kryteriów.

1.2 Wyszukiwarka ogłoszeń o pracy

Administrator udostępnia wyszukiwarkę do odnajdywania ogłoszeń o pracy opublikowanych na Portalu Zielona Linia wg zdefiniowanych kryteriów.

1.3 Oferty szkoleń

Administrator umieszcza na Portalu Zielona Linia oferty szkoleń przekazane przez Pracodawców, instytucje szkoleniowe  i inne podmioty oraz zapewnia Użytkownikom możliwość ich wyszukiwania, przeglądania i sortowania według różnorodnych kryteriów.

1.4 Wyszukiwarka szkoleń

Administrator udostępnia wyszukiwarkę do odnajdywania ofert szkoleń opublikowanych w Portalu Zielona Linia wg zdefiniowanych kryteriów.

1.5 Baza CV kandydatów

Zarejestrowany użytkownik może zamieścić w bazie CV kandydatów swoje dane do utworzenia CV. CV jest udostępniane Pracodawcom  jedynie, gdy Zarejestrowany użytkownik (Poszukujący Pracy) wypełni dodatkowe pole w swoim profilu, oznaczone przez Administratora, w którym wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych Pracodawcom. W przypadku udostępnienia danych osobowych przez Poszukującego pracy na rzecz Pracodawcy w związku z poszukiwaniem pracy, Pracodawca ten, staje sięrównież odrębnym administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Zarejestrowany użytkownik (Poszukujący Pracy) ma możliwość na swoim Koncie edytowani treści lub usunięcia danych z CV lub usunięcia wgranego CV w dowolnym momencie. Baza CV kandydatów to usługą dostępną wyłącznie Zarejestrowanym użytkownikom.

1.6 Autoposzukiwacz

Założeniem mechanizmu jest informowanie Zarejestrowanych użytkowników o pojawieniu się
w Portalu Zielona Linia nowych ogłoszeń o pracy spełniających ich oczekiwania/preferencje. Informacje takie wysyłane są na podany przez Zarejestrowanego użytkownika adres poczty elektronicznej w terminie wybranym przez Zarejestrowanego użytkownika spośród opcji udostępnionych przez Administratora. Jest to usługa dostępna wyłącznie Zarejestrowanym użytkownikom.

1.7 Newsletter

Użytkownik może wyrazić zgodę lub zrezygnować z otrzymywania drogą elektroniczną informacji
z Portalu Zielona Linia w formie newslettera. Wiadomości wysyłane będą z różną częstotliwością, wybraną przez Użytkownika spośród opcji udostępnionych przez Administratora.

1.8 Fabryka CV

Bezpłatna usługa o nazwie „Fabryka CV” obejmuje opracowanie zamówionego dokumentu aplikacyjnego, tj. analizę przesłanych danych, weryfikację kompletności, zredagowanie treści, opracowanie graficzne oraz przetłumaczenie CV na język angielski, język rosyjski lub z języka rosyjskiego i ukraińskiego na język polski - na życzenie Użytkownika.

1.9 Rekrutacja

Świadczona przez pracowników Centrum bezpłatna usługa polegająca na wstępnej rekrutacji kandydatów.  Jest to usługa dostępna wyłącznie Zarejestrowanym użytkownikom.

1.10 Czat

Jeden z kanałów komunikacji w systemie Centrum. Czat prowadzony jest poprzez dedykowany komunikator. Użytkownik odwiedzając Portal Zielona Linia, posiada możliwość zainicjowania rozmowy z agentem zalogowanym do zewnętrznej aplikacji (widget z oknem do rozmowy zaimplementowany
w witrynie). Dostęp do usługi jest możliwy z poziomu najnowszych przeglądarek dostępnych na rynku (dostęp jest niemożliwy z poziomu IE wersja 8 i poniżej).

1.11 Formularz kontaktowy

Administrator zaprasza do zadawania pytań dotyczących usług instytucji rynku pracy zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz pytań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Odpowiedzi na pytania udzielają konsultanci Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia. Odpowiedzi udzielane są  w terminie do 3 Dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach termin może zostać przedłużony.

1.12 Zamów rozmowę

Usługa umożliwia zamówienie rozmowy z konsultantem Centrum podaniu numeru telefonu Użytkownika oraz kodu pocztowego.

1.13 Zadaj pytanie o powrót

Administrator zaprasza do zadawania pytań dotyczących spraw związanych z powrotem z emigracjido Polski. Odpowiedzi na nie udziela Redakcja portalu we współpracy z ekspertami z administracji rządowej i samorządowej.

Odpowiedzi udzielane są w terminie do 14 Dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach termin może zostać przedłużony.

1.14 Połączenie video w języku migowym (PJM)

Jeden z kanałów komunikacji w systemie Centrum. Do połączenia video z konsultantem Zielonej Linii niezbędny jest: komputer lub telefon z kamerą i funkcją wideo, dostęp do Internetu.

1.15 Autoposzukiwacz pracowników

Założeniem mechanizmu jest informowanie Pracodawców o pojawieniu się w Portalu Zielona Linia
w „Bazie CV kandydatów”nowych CV dodanych przez Poszukujących pracy, którzy wyrazili zgodę na udostępnienie Pracodawcom wybranych danych osobowych, spełniających kryteria wyszukiwaniaokreślonych przez Pracodawcę, tj. zawód, województwo zatrudnienia, powiat zatrudnienia, miasto zatrudnienia, znajomość języka, poziom znajomości języka, uprawnienia, umiejętności. Wyniki autoposzukiwania kandydatów na pracowników (w formie listy) wysyłane są na podany przez Pracodawcę adres poczty elektronicznej w terminie wybranym przez Zarejestrowanego użytkownika spośród opcji udostępnionych przez Administratora. Jest to usługa dostępna wyłącznie dla Zarejestrowanych użytkowników.

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.