Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejszy rozdział wyjaśnia, w jakim celu i w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane oraz chronione dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników serwisu www.zielonalinia.gov.pl.

§ 1

Administrator danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych jest Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Warszawie 00-349 przy ul. Tamka 1.

§ 2

Administrator danych oświadcza, że dane osobowe przetwarzane w serwisie Zielona Linia są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi.
Administrator danych oświadcza również, że posiada wdrożoną Politykę Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, a pracownicy przetwarzający dane posiadają stosowne upoważnienia.

§ 3

Ochrona danych

1. Administrator przetwarza dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników w celu prawidłowego działania Serwisu i realizacji Usług, o których mowa w regulaminie, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Administratorowi formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.).
2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:
a) nazwisko i imiona,
b) data urodzenia,
c) numer ewidencyjny PESEL,
d) dane teleadresowe (kraj, województwo, powiat, ulica, nr domu),
e) adres poczty elektronicznej,
f) informacja o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy,
g) zawód,
h) wykształcenie,
i) znajomość języków obcych,
j) doświadczenie zawodowe,
k) umiejętności, uprawnienia, poszukiwana praca,
l) preferencje miejsca zatrudnienia,
m) historia zatrudnienia,

n) zdjęcie.
3. Administrator danych serwisu Zielona Linia będzie udostępniał dane osobowe (w zakresie określonym w profilu użytkownika serwisu) pracodawcom w ramach bazy CV lub usługi rekrutacji.

§ 4

Logi systemowe i mechanizm Cookies

1. Serwis www.zielonalinia.gov.pl gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych. Serwis www.zielonalinia.gov.pl stosuje mechanizm cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwer www zapisuje po stronie Użytkownika. Cookies używane są do zapamiętywania informacji o Użytkowniku, tworzenia spersonalizowanych treści oraz obsługi logowania. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika.

§ 5

Poczta elektroniczna

Prenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych publikacji  (newsletter) wymaga podania przez Użytkownika w odpowiednim formularzu swoich danych oraz adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy subskrybentów. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji (stosowny link znajduje się w każdym z e-maili).

§ 6

Zarejestrowany użytkownik posiada prawo do:
1. dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
2. wniesienia pisemnego, umotywowanego sprzeciwu przetwarzania danych.

§ 7

Postanowienia końcowe

Zgodnie z art. 33 Ustawy o ochronie danych osobowych Administrator danych na pisemny wniosek osoby, której dane dotyczą, jest zobowiązany w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić, odnośnie jej danych osobowych informacji, o których mowa w art. 32 oraz art. 33 Ustawy.

 

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.