Powrót

Umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług – minimalna stawka godzinowa

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-04-11

Minimalna stawka godzinowa dotyczy umów zlecenia i umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. Regulacja ta, wprowadzona od 2017 roku, ma na celu ograniczenie nadużywania umów cywilnoprawnych oraz ochronę osób najniżej wynagradzanych. Sprawdź, co warto wiedzieć o minimalnej stawce godzinowej.

Minimalna stawka godzinowa, dotycząca określonych umów cywilnoprawnych, obowiązuje w całej Polsce. Nie ma różnicy w jakim regionie kraju, sektorze gospodarki oraz jakie kwalifikacje posiada osoba realizująca umowę. Minimalną stawką godzinową objęte są osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, a także tzw. „samozatrudnieni” (wykonujący zadania wynikające z umowy), tj. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą niezatrudniające pracowników lub niezawierające umów ze zleceniobiorcami, których działalność została zarejestrowana w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Czytaj także: Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku

 

Regulacja ta ma zastosowanie do umów zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) lub umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego).

Obowiązek wynikający z minimalnej stawki godzinowej dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i jednostki organizacyjne, np. instytucje publiczne, urzędy administracji rządowej.

 

Wysokość minimalnej stawki godzinowej

Wysokość minimalnej stawki godzinowej jest określana, podobnie jak minimalnego wynagrodzenia za pracę (dotyczącego umów o pracę), jest określana na każdy kolejny rok i obowiązuje od 1 stycznia.

Wysokość tej stawki w 2022 r. wynosi 19,70 zł za każdą godzinę wykonanego zlecenia lub świadczonych usług.

Wynagrodzenie określone minimalną stawką godzinową podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu, według zasad określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, a także ewentualnym potrąceniom wierzytelności oraz egzekucji, z uwzględnieniem art. 833 Kodeksu postępowania cywilnego.

Przy ustalaniu należnego zleceniobiorcy wynagrodzenia istnieje możliwość potrącenia wierzytelności należnych zleceniodawcy lub usługodawcy.

 

Umowy bez minimalnej stawki godzinowej

Nie do wszystkich umów zlecenia lub umów o świadczenie usług ma zastosowanie obowiązek minimalnej stawki godzinowej. Nie podlegają mu np. umowy zawierane między osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej.

 

Czytaj także: Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne

 

Ponadto, Kodeks cywilny w art. 734 i art. 750 wyłącza z tego obowiązku umowy:

 • jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne (przesłanką wyłączenia ze stosowania obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej jest więc spełnienie trzech warunków łącznie (czas, miejsce i prowizja)),
 • określone umowy o świadczenie usług dotyczące sprawowanej osobiście w sposób ciągły całodobowej opieki nad osobami lub grupą osób.

 

Kiedy minimalna stawka godzinowa?

Strony umowy, którą obejmuje minimalna stawka godzinowa, nie muszą w umowie określać wynagrodzenia w stawce godzinowej. Może ono być wyznaczone np. w stawce miesięcznej. Ważne, aby wypłacone wynagrodzenie, w przeliczeniu na godzinę wykonanej pracy, nie było niższe niż gwarantowana minimalna stawka godzinowa obowiązująca w danym roku.

Ustalenie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług powinno być określone w umowie zawartej przez strony. Jeżeli nie zapisano takich ustaleń to zleceniobiorca będzie zobowiązany do przedłożenia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

 

Ochrona stawki godzinowej

Minimalna wysokości wynagrodzenia, obowiązująca przy określonych umowach cywilnoprawnych, podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. Zgodnie z przepisami:

 • wypłata musi nastąpić w formie pieniężnej oraz w regularnych odstępach czasu (w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc – co najmniej raz w miesiącu), wg reguły określonej w art. 112 Kodeksu cywilnego,
 • obowiązuje zakaz zrzeczenia się prawa do tego wynagrodzenia oraz przeniesienia go na inną osobę,
 • wynagrodzenie podlega ochronie przed egzekucją na zasadach określonych w art. 833 Kodeksu postępowania cywilnego.

Jeżeli kilka osób przyjmie zlecenie lub zobowiąże się świadczyć usługi wspólnie, minimalną gwarancją wynagrodzenia objęta będzie każda z tych osób.

 

Zleceniodawca, który nie przestrzega minimalnej stawki godzinowej będzie podlegał karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Umowa o dzieło a umowa zlecenia – jakie są różnice?
  Wykonując umowę o dzieło nie jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Kiedy powierzone Ci zadanie ma faktycznie charakter dzieła, a nie zlecenia? Warto to rozróżnić.

 • Minimalne wynagrodzenie 2024 r.
  Podobnie jak w 2023 r. pierwsza podwyżka minimalnego wynagrodzenia będzie miała miejsce w styczniu 2024 r., a druga w lipcu 2024 r. Sprawdź, co warto wiedzieć na temat minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r.

 • Czy premia wlicza się do minimalnego wynagrodzenia?
  Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych. Czy pracodawca może uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Odpowiadamy.

 • Pracownik, czyli kto?
  Nie każde świadczenie pracy, na podstawie podpisanej umowy, sprawia, że mamy do czynienia z pracownikiem. Przepisy określają, kto w świetle prawa nim jest, a kto nie jest.

 • Czy za studenta płaci się ZUS?
  Wakacje to dobry czas na szukanie pracy przez studentów. Studenci do ukończenia 26. roku życia są chętnie zatrudniani na podstawie umowy zlecenia. Wiąże się to ze sporymi oszczędnościami dla zleceniodawcy. Jakimi? Odpowiadamy.

 • Dodatek aktywizacyjny a podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  Dodatek aktywizacyjny jest świadczeniem przysługującym bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, którzy podjęli samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Co według przepisów oznacza zatrudnienie i inna praca zarobkowa? Odpowiadamy.

 • Minimalne wynagrodzenie 2023
  1 stycznia każdego roku wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa w przypadku umów cywilnoprawnych. Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku wyjątkowo wzrasta dwukrotnie – 1 stycznia i 1 lipca. Sprawdź ile wynosi minimalne wynagrodzenie w 2023 r.

 • Co się kryje pod pojęciem "inna praca zarobkowa"?
  Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza rozróżnienie między „zatrudnieniem” a „inną pracą zarobkową”. Na czym polega różnica i co się kryje pod pojęciem „inna praca zarobkowa”? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy