Powrót

Fundusz Pracy a umowa zlecenia

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-05-22

Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy opłacają pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych lub spółdzielnie usług rolniczych i inne osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym lub zaopatrzeniu emerytalnemu. Umowa zlecenia, co do zasady, podlega obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a więc podlega też obowiązkowi opłacania składek na Fundusz Pracy. Czy w każdym przypadku tak jest? Podpowiadamy.

Fundusz Pracy funkcjonuje od 1 stycznia 1990 r. jako państwowy fundusz celowy niemający osobowości prawnej. Jest to instrument polityki społecznej i gospodarczej państwa, którego celem jest łagodzenie skutków bezrobocia oraz promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

Kto ma obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy?

Składki na ten Fundusz opłaca pracodawca, który zatrudnia przynajmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę. Jeśli powierza pracę wyłącznie zleceniobiorcom na podstawie umów cywilnoprawnych, wówczas nie ma obowiązku za nich płacić składki na Fundusz Pracy, niezależnie od wysokości ich wynagrodzenia.

Jeśli więc pracodawca zatrudnia co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę oraz dodatkowo powierza pracę zleceniobiorcom, będzie za nich opłacał Fundusz Pracy, ale tylko w przypadku, jeśli wysokość wynagrodzenia zleceniobiorcy wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę miesięcznie.

 

Czytaj także: Jaką rolę pełni Fundusz Pracy

 

Wysokość składki na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę

Obowiązkową składkę na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę, osobę wykonującą umowę agencyjną lub inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, opłaca się od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe danego zleceniobiorcy.

Istotne jest przy tym, że składki na Fundusz Pracy odprowadza się od umów, od których naliczane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe). Jeśli zleceniobiorca opłaca te składki dobrowolnie, to nie nalicza się składek na Fundusz Pracy.

 

Czytaj także: Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy

 

Fundusz Pracy a kilka umów zlecenia

Jeśli zleceniobiorca osiąga dochody z kilku umów zlecenia, które stanowią obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń społecznych, zleceniodawca powinien uzyskać od zleceniobiorcy oświadczenie o wysokości dochodów osiąganych z innych źródeł, które pozwoli mu ustalić obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy.

Jeśli łączne wynagrodzenie zleceniobiorcy z kilku umów zlecenia wyniesie co najmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia, to na każdym zleceniodawcy spoczywa obowiązek opłacania za tę osobę składki na Fundusz Pracy, mimo że kwota wynagrodzenia danego płatnika składek jest niższa niż minimalna krajowa.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Umowa zlecenia a staż pracy
  Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną, którą regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Jej podjęcie rodzi wątpliwości dotyczące stażu pracy. Czy umowa zlecenia zaliczana jest do stażu pracy? Czy ma wpływ na uprawnienia emerytalne? Podpowiadamy.

 • Umowa o dzieło a umowa zlecenia – jakie są różnice?
  Wykonując umowę o dzieło nie jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Kiedy powierzone Ci zadanie ma faktycznie charakter dzieła, a nie zlecenia? Warto to rozróżnić.

 • Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy
  Dzięki środkom gromadzonym w Funduszu Pracy instytucje publiczne, w tym urzędy pracy, mogą realizować cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jakie są zasady opłacania składek na Fundusz Pracy? Co się dzieje w przypadku ich nieterminowego przekazywania? Wyjaśniamy.

 • Co wpływa na wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
  Suma okresów uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych wpływa na wysokość tego zasiłku. Sprawdź, jakie to okresy.

 • Czy za studenta płaci się ZUS?
  Wakacje to dobry czas na szukanie pracy przez studentów. Studenci do ukończenia 26. roku życia są chętnie zatrudniani na podstawie umowy zlecenia. Wiąże się to ze sporymi oszczędnościami dla zleceniodawcy. Jakimi? Odpowiadamy.

 • Jaką rolę pełni Fundusz Pracy?
  Fundusz Pracy (FP) jest państwowym funduszem, w ramach którego gromadzone są środki na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia. Jakie to cele i jakie znaczenie ma Fundusz Pracy? Sprawdź!

 • Co może się zmienić w umowie zlecenia w 2023 roku?
  Wprowadzenie pełnego oskładkowania umów zleceń było dyskutowane od wielu lat. W I kwartale 2023 roku planowane jest wprowadzenie rewolucyjnych zmian dotyczących umów cywilnoprawnych. Co może się zmienić i czy ktoś skorzysta na tych zmianach? Sprawdź.

 • Czy umowa o pracę i umowa zlecenia muszą być zawarte na piśmie?
  Umowa o pracę i umowa zlecenia to dwa najpopularniejsze rodzaje zawieranych umów między pracodawcami / zleceniodawcami a pracownikami / zleceniobiorcami. I chociaż obie formy dotyczą świadczenia pracy, to wiele je różni. Jak jest z formą zawierania tych umów? Czy zawsze trzeba to zrobić na piśmie? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy