Powrót

Dodatek aktywizacyjny a podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-09-04

Dodatek aktywizacyjny jest świadczeniem przysługującym bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, którzy podjęli samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Co według przepisów oznacza zatrudnienie i inna praca zarobkowa? Odpowiadamy.

W art. 48 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czytamy m.in., że bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

Warto przyjrzeć się bliżej pojęciom zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, bo nie każda praca, nawet podjęta z własnej inicjatywy, uprawnia do uzyskania dodatku aktywizacyjnego.

 

Czytaj także: Dodatek aktywizacyjny

 

Zatrudnienie

Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zatrudnieniem jest wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.

Stosunek pracy reguluje Kodeks pracy. To ten dokument – przede wszystkim - reguluje zatrudnienie na tej podstawie. W art. 22 § 1. Kodeksu pracy czytamy, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Podstawową formą nawiązania stosunku pracy jest zawarcie umowy o pracę.

Istnieją różnego rodzaju stosunki służbowe. Są to stosunki prawne oparte zarówno na przepisach prawa pracy, jak i prawa administracyjnego.

Zgodnie z wyjaśnieniami Departamentu Rynku Pracy*, zawarta w ustawie o promocji zatrudnienia definicja zatrudnienia jest pojęciem szerokim, obejmującym swoim zakresem wszelkie stosunki służbowe. Mając powyższe na uwadze bezrobotnemu, który podjął służbę przysługuje dodatek aktywizacyjny.

Zatrudnieniem według przepisów ww. ustawy jest także wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę nakładczą. Pracę nakładczą, nazywaną często pracą chałupniczą, regulują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą. Jeżeli więc bezrobotny z prawem do zasiłku podejmie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nakładczą, dodatek aktywizacyjny będzie mu przyznany.

 

Inna praca zarobkowa

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy definiuje również pojęcie innej pracy zarobkowej. W myśl przepisów jest to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pomocy przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo wykonywanie pracy w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych (art. 2 ust. 1 pkt 11).

W tym miejscu warto ponownie przywołać wyjaśnienia Departamentu Rynku Pracy*, z których wynika, że zawarty w przepisie art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy katalog umów jest katalogiem otwartym i zawiera przykłady umów cywilnoprawnych.

W związku z tym, zawarcie przez osobę bezrobotną z prawem do zasiłku każdej umowy cywilnoprawnej (nawet takiej, która nie pojawia się w definicji, np. umowa dystrybutorska, czyli umowa o współpracę handlową, która jest umową cywilnoprawną) skutkuje przyznaniem dodatku aktywizacyjnego.

 

Czytaj także: Jak dostać zasiłek dla bezrobotnych?

 

Warto jednak zwrócić uwagę, o czym również czytamy w wyjaśnieniach DRP*, że w ustawie o promocji zatrudnienia ustawodawca odrębnie posługuje się pojęciem „inna praca zarobkowa” oraz „umowa uaktywniająca”, co oznacza, że nie są to pojęcia tożsame. Oznacza to, że osobie, która podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, dodatek aktywizacyjny nie przysługuje.

 

*Wyjaśnienia DRP do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie stanowią źródła prawa, dlatego ostateczną decyzję w kwestii zastosowania przepisów podejmuje urząd pracy.

 

Szczegółowych informacji w kwestiach związanych ze świadczeniami dla osób bezrobotnych udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Czy pracodawca może powierzyć pracę w innym miejscu niż wskazane w umowie?
  Miejsce lub miejsca wykonywania pracy są wskazane w umowie o pracę. Czy pracodawca może powierzyć pracownikowi pracę w innej lokalizacji niż ta wskazana w umowie? Odpowiadamy.

 • Nielegalne zatrudnienie lub nielegalna inna praca zarobkowa
  Pojęcie nielegalnej pracy najczęściej kojarzy się z zatrudnianiem cudzoziemców. Dotyczy ono jednak wszystkich pracowników. Co dokładnie oznacza? Odpowiadamy.

 • Dodatek aktywizacyjny a urlop bezpłatny
  Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Czy świadczenie to będzie naliczane również w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym? Odpowiadamy.

 • Umowa o dzieło a umowa zlecenia – jakie są różnice?
  Wykonując umowę o dzieło nie jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Kiedy powierzone Ci zadanie ma faktycznie charakter dzieła, a nie zlecenia? Warto to rozróżnić.

 • Pracownik, czyli kto?
  Nie każde świadczenie pracy, na podstawie podpisanej umowy, sprawia, że mamy do czynienia z pracownikiem. Przepisy określają, kto w świetle prawa nim jest, a kto nie jest.

 • Informowanie urzędu o podjęciu pracy
  Kto informuje urząd pracy o podjęciu pracy przez bezrobotnego, pracodawca czy bezrobotny? W jakim terminie należy wysłać informację do urzędu? Co grozi za niedopełnienie tego obowiązku? Wyjaśniamy.

 • Co się kryje pod pojęciem "inna praca zarobkowa"?
  Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza rozróżnienie między „zatrudnieniem” a „inną pracą zarobkową”. Na czym polega różnica i co się kryje pod pojęciem „inna praca zarobkowa”? Odpowiadamy.

 • Co może się zmienić w umowie zlecenia w 2023 roku?
  Wprowadzenie pełnego oskładkowania umów zleceń było dyskutowane od wielu lat. W I kwartale 2023 roku planowane jest wprowadzenie rewolucyjnych zmian dotyczących umów cywilnoprawnych. Co może się zmienić i czy ktoś skorzysta na tych zmianach? Sprawdź.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy