Polityka prywatności

 

Poniżej wyjaśniamy, w jakim celu i w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane oraz chronione dane osobowe Użytkowników korzystających z usług Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia (dalej „Centrum”), w tym Zarejestrowanych użytkowników Portalu Zielona Linia, Aplikacji Moja Praca.

 

Definicje i skróty

RODO - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Centrum – należy przez to rozumieć  Zespół Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia” z siedzibą w Białymstoku, który administruje Portalem Zielona Linia oraz Powroty.gov.pl. Zespół jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Warszawie 00-349 przy ul. Tamka 1.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować za pośrednictwem e-mail: iodkg@ohp.pl lub pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych KG OHP, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa.

Źródło pozyskiwania danych osobowych

Dane użytkowników pozyskiwane są podczas korzystania z usług Centrum. Kontaktując się z Centrum za pomocą różnych kanałów kontaktu oraz korzystając z usług i funkcjonalności, które oferuje Centrum (w tym usług dostępnych po założeniu konta na Portalu Zielona Linia oraz instalacji Aplikacji Moja Praca) użytkownik podaje  dane, które są przetwarzane w celu świadczenia użytkownikom poszczególnych usług.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

W zależności od usługi, z której korzysta użytkownik, Centrum przetwarza następujące dane osobowe:

 

Założenie konta oraz uwierzytelnienie na Portalu Zielona Linia

 • identyfikator
 • adres e-mail
 • ustanowione hasło

 

 • imię i nazwisko
 • województwo
 • miejscowość
 • kod pocztowy
 • ulica
 • nr domu
 • telefon kontaktowy (podanie numeru nie jest obowiązkowe)
 • zdjęcie (wgranie pliku nie jest obowiązkowe).

Założenie konta jako Firma oraz uwierzytelnienie na Portalu Zielona Linia

 • adres e-mail
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu

Korzystanie z usług i funkcjonalności dostępnych po założeniu konta na Portalu Zielona Linia tj. autoposzukiwacz ogłoszeń o pracę, autoposzukiwacz ofert szkoleń, autoposzukiwacz informacji z regionów, utworzenie do 5 CV z możliwością udostępniana wybranych danych pracodawcy, wgranie pliku z CV z możliwością udostępnienia pracodawcy, otrzymywanie e-mail systemowych (np. wyniki autoposzukiwacza, zmiana hasła, informacja o zainteresowaniu pracodawcy profilem osoby Poszukującej pracy, informacja potwierdzająca wysłanie zgłoszenia do Fabryki CV), korzystanie z usługi Fabryka CV (tworzenie, ulepszanie lub tłumaczenie CV), dostępnej wszystkim użytkownikom, korzystanie w Aplikacji Moja Praca z usług dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników

 • nazwisko i imiona
 • dane teleadresowe (kraj, województwo, powiat, ulica, nr domu)
 • adres e-mail
 • informacja o zarejestrowaniu, jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • zawód
 • wykształcenie
 • znajomość języków obcych
 • doświadczenie zawodowe
 • odbyte szkolenia
 • umiejętności
 • uprawnienia
 • poszukiwana praca
 • preferencje miejsca zatrudnienia
 • historia zatrudnienia
 • zdjęcie

Korzystanie z elektronicznego formularza kontaktowego na Portalu Zielona Linia oraz Aplikacji Moja Praca

 • adres e-mail
 • powiat

Korzystanie z elektronicznego formularza kontaktowego w serwisie powroty.gov.pl ("Zadaj pytanie o powrót"):

 • adres e-mail
 • imię i nazwisko
 • kraj

Korzystanie z  kontaktu na czacie:

 • nr IP
 • adres e-mail (w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z możliwości przesłania transkrypcji czatu na podany adres e-mail oraz w przypadku kiedy użytkownik wyraża zgodę na przypisanie historii czatów do podanego adresu e-mail)

Korzystanie z kontaktu przez infolinię oraz z usługi "Zamów rozmowę":

 • nr telefonu
 • powiat
 • miejscowość
 • województwo
 • kod pocztowy
 • informacja czy osoba jest osobą bezrobotną/poszukującą pracy, czy pracodawcą
 • imię i nazwisko (w przypadku kiedy rozmowa jest przekierowywana do urzędu pracy)
 • PESEL (w przypadku kiedy rozmowa jest przekierowywana do urzędu pracy)

Korzystanie z kontaktu w języku migowym przez połączenie video

 • wizerunek
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • telefon
 • powiat

Zapisanie się do newslettera:

 • adres e-mail

Udział w rekrutacji zleconej przez pracodawcę i prowadzonej przez Centrum:

 • nazwisko i imiona
 • data urodzenia
 • dane teleadresowe
 • adres poczty elektronicznej
 • wykształcenie
 • znajomość języków obcych
 • doświadczenie zawodowe
 • odbyte szkolenia
 • umiejętności
 • uprawnienia
 • historia zatrudnienia
 • zdjęcie
 • inne dane podane przez osobę biorącą udział w rekrutacji
 

Cel przetwarzania danych osobowych

W zależności od udzielonej zgody lub innej podstawy prawnej przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Świadczenie usług związanych z telefoniczną obsługą klienta (połączenia przychodzące i wychodzące)

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Świadczenie usług dostępnych dla zalogowanych użytkowników Portalu Zielona Linia i Aplikacji Moja Praca oraz  usługi Fabryka CV

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Świadczenie usług związanych z odpowiedzą na e-maile wysłane przez formularze kontaktowe lub bezpośrednio na jeden z adresów e-mail Centrum

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Świadczenie usług związanych z odpowiedzą na pytania wysłane przez czat

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Wysyłanie biuletynu informacyjnego (newsletter) na wskazany adres e-mail

art. 6 ust. 1 lit.a RODO

Realizowanie usług rekrutacji zleconych przez pracodawców

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Realizowanie ankiet wychodzących w celu monitorowania jakości obsługi

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Prowadzenie statystyk

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Rozpatrywanie reklamacji, skarg oraz wniosków

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Świadczenie usług związanych z udzielaniem odpowiedzi w języku migowym podczas połączenia video

art. 6 ust. 1 lit. c  RODO

 

Profilowanie

W niektórych przypadkach dane, które  podaje użytkownik w celu skorzystania z usług i funkcjonalności dostępnych po założeniu konta na Portalu Zielona Linia (w tym korzystania z usług dostępnych po zalogowaniu w Aplikacji Moja Praca) są przetwarzane automatycznie. Dzieje się tak w następujących przypadkach:

 1. korzystanie z funkcjonalności autoposzukiwacza (na podstawie wprowadzonych danych system automatycznie przyporządkowuje użytkownikowi  informacje, tj.: ogłoszenia o pracy, szkolenia, informacje regionu). Konsekwencją takiego profilowania jest przedstawienie użytkownikowi dopasowanych ww. informacji,
 2. korzystanie z funkcjonalności umożliwiającej dodanie CV i udostępnienie wybranych danych pracodawcy (na podstawie wprowadzonych danych, np. wykształcenie, zawód, miejscowość, system automatycznie przyporządkowuje pracodawcom, którzy mają założone konto na Portalu Zielona Linia i korzystają z funkcjonalności autoposzukiwania lub wyszukiwania pracowników profile osób - wyłącznie w zakresie oznaczonym przez osoby poszukujące pracy- które spełniają ich kryteria. Konsekwencją takiego profilowania jest potencjalne zainteresowanie pracodawcy osobą poszukującą pracy w celu przedstawienia jej oferty pracy,
 3. korzystając z infolinii, użytkownik wprowadza nr kodu pocztowego, a system automatycznie przyporządkowuje dane lokalizacyjne (województwo, powiat, miejscowość) użytkownika.

Przetwarzanie przez Centrum danych w sposób zautomatyzowany nie będzie wywoływać wobec użytkowników żadnych skutków prawnych.

 

Przekazywanie danych osobowych

Dane udostępniane są:

 1. pracodawcom zarejestrowanym na Portalu Zielona Linia wyłącznie w zakresie określonym przez użytkownika (Poszukujący pracy) na koncie użytkownika. Użytkownik ma możliwość wybrania i oznaczenia danych na swoim koncie, które chce aby były widoczne pracodawcom poszukującym pracownika i korzystającym z funkcjonalności „Wyszukiwanie pracownika” lub „Autoposzukiwacz pracownika”. Pracodawcy korzystający z ww. funkcjonalności mogą przez odpowiednią kombinację kryteriów, stworzyć pożądany profil zawodowy kandydata i znaleźć odpowiednie osoby (z możliwością kontaktu poprzez wysłania e-mail za pomocą poczty systemowej – w praktyce Użytkownik otrzymuje e-mail od Centrum z informacją, że określony pracodawca jest zainteresowany daną osobą i prosi o ewentualny kontakt),
 2. pracodawcy, którym Administrator udostępnia dane osobowe użytkownika samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym zakresie poleceniom Administratora. Administrator nie ponosi  odpowiedzialności za ich działania i zaniechania,
 3. uprawnionym pracownikom Punktów Abonencko Konsultacyjnych (PAK) znajdujących się w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy,
 4. uprawnionym  organom państwowym w przypadku zwrócenia się z takim wnioskiem/żądaniem,
 5. oraz powierzane: dostawcom oraz wykonawcom systemu teleinformatycznego Zielona Linia.

Przekazywanie danych poza Unię Europejską

Administrator nie przekazuje danych poza Unię Europejską.

Okres przewarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe, które podaje użytkownik w celu założenia konta na Portalu Zielona Linia i korzystania z usług i funkcjonalności dostępnych po założeniu konta  w witrynie (w tym korzystania z usług dostępnych po zalogowaniu w Aplikacji Moja Praca) przetwarzane są przez okres posiadania konta na Portalu Zielona Linia dla celów realizacji usług i funkcjonalności dostępnych zarejestrowanym użytkownikom.
 2. W przypadku pozostałych usług dane są przechowywane przez okres świadczenia użytkownikom usług, a także po ich zakończeniu w celach:

1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi,

2) zachowania ciągłości w kontaktach, w celu świadczenia użytkownikom usług na jak najwyższym poziomie,

3) statystycznych i archiwizacyjnych,

4) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

maksymalnie przez okres 5 lat, liczonych od dnia ostatniego kontaktu użytkownika z Centrum.

 1. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera, dane przetwarzane są od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia.
 2. Po upływie wyżej wymienionych okresów lub braku aktywności na koncie (pkt.1) przez okres od 25.05.2018 r. do 31.12.2019 r.  dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

Wymóg podania danych

 1. Korzystanie z usług Centrum jest dobrowolne.
 2. Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług Centrum. System automatycznie oznacza dane obligatoryjne (np. dane niezbędne do założenia konta na Portalu Zielona Linia, dane niezbędne do nawiązania kontaktu przez formularze kontaktowe, czy infolinię, dane umożliwiające dostęp do funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu).
 3. Konsekwencją niepodania danych obligatoryjnych jest brak możliwości założenia konta i tym samym świadczenia przez Centrum określonych usług i funkcjonalności konta, a w przypadku kontaktu przez infolinię lub formularze kontaktowe – brak możliwości nawiązania kontaktu.   
 4. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Prawa użytkownika

 1. Użytkownik posiada prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,

2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO.

3) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO

4) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO

5) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO

 1. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
 3. W przypadku kiedy osoba, której dane dotyczą wystąpi z żądaniem wykonania uprawnień użytkownika, Administrator jest zobowiązany spełnić lub odmówić spełnienia żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. W przypadku skomplikowanego charakteru żądania lub dużej liczby żądań, Administrator może wydłużyć termin realizacji żądania o kolejne dwa miesiące informując osobę, której dane dotyczą w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny opóźnienia.
 4. Administrator zachowuje staranność aby przetwarzanie danych osobowych użytkownika  odbywało się zgodnie z RODO. W tym celu wdrożył środki techniczne i organizacyjne,  w tym określone procedury wynikające z Polityki ochrony danych osobowych obowiązuje  w Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy, by  przetwarzanie danych osobowych odbywało się z zachowaniem zasady ochrony praw i wolności użytkownika  a w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.
 

 

 

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.