Polityka prywatności

 

Poniżej wyjaśniamy, w jakim celu i w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane oraz chronione dane osobowe osób korzystających z usług Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia, w tym zarejestrowanych Użytkowników serwisu zielonalinia.gov.pl.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Warszawie 00-349 przy ul. Tamka 1.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować za pośrednictwem e-mail: iodkg@ohp.pl lub pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych KG OHP, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa.

 

Źródło pozyskiwania danych osobowych

Twoje dane pozyskiwane są podczas korzystania z usług Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia. Kontaktując się z nami za pomocą różnych kanałów kontaktu oraz korzystając z usług i funkcjonalności, które oferujemy (w tym usług dostępnych po założeniu konta w serwisie zielonalinia.gov.pl) podajesz dane, które są przetwarzane w celu świadczenia poszczególnych usług.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

W zależności od usługi, z której korzystasz przetwarzamy następujące dane osobowe:

Założenie konta oraz uwierzytelnienie w serwisie zielonalinia.gov.pl

 • identyfikator
 • adres e-mail
 • ustanowione hasło
 • imię i nazwisko
 • województwo
 • miejscowość
 • kod pocztowy
 • ulica
 • nr domu
 • telefon kontaktowy (podanie numeru nie jest obowiązkowe)
 • zdjęcie (wgranie pliku nie jest obowiązkowe).
Założenie konta jako Firma oraz uwierzytelnienie w serwisie zielonalinia.gov.pl:
 • adres e-mail
 • imię i nazwisko osoby kontaktowej

Korzystanie z usług i funkcjonalności dostępnych po założeniu konta w serwisie zielonalinia.gov.pl, tj. autoposzukiwacz ogłoszeń o pracę, autoposzukiwacz ofert szkoleń, autoposzukiwacz informacji z regionów, utworzenie do 5 CV z możliwością udostępniana wybranych danych pracodawcy, wgranie pliku z CV z możliwością udostępnienia pracodawcy, otrzymywanie e-mail systemowych (np. wyniki autoposzukiwacza, zmiana hasła, informacja o zainteresowaniu pracodawcy profilem osoby Poszukującej pracy, informacja potwierdzająca wysłanie zgłoszenia do Fabyki CV), korzystanie z usługi Fabryka CV (tworzenie, ulepszanie lub tłumaczenie CV), dostępnej wszystkim Użytkownikom.

 • nazwisko i imiona
 • dane teleadresowe (kraj, województwo, powiat, ulica, nr domu)
 • adres e-mail
 • informacja o zarejestrowaniu, jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • zawód
 • wykształcenie
 • znajomość języków obcych
 • doświadczenie zawodowe
 • odbyte szkolenia
 • umiejętności
 • uprawnienia
 • poszukiwana praca
 • preferencje miejsca zatrudnienia
 • historia zatrudnienia
 • zdjęcie
Korzystanie z elektronicznego formularza kontaktowego w serwisie zielonalinia.gov.pl:
 • adres e-mail
 • powiat
Korzystanie z elektronicznego formularza kontaktowego w serwisie powroty.gov.pl:
 • adres e-mail
       imię i nazwisko
 • kraj
Korzystanie z  kontaktu na czacie:
 • nr IP
 • adres e-mail (w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z możliwości przesłania transkrypcji czatu na podany adres e-mail oraz w przypadku kiedy użytkownik wyraża zgodę na przypisanie historii czatów do podanego adresu e-mail)

Korzystanie z kontaktu przez infolinię oraz z usługi "Zamów rozmowę":

 • nr telefonu
 • powiat
 • miejscowość
 • województwo
 • kod pocztowy
 • informacja czy osoba jest osobą bezrobotną/poszukującą pracy, czy pracodawcą
 • imię i nazwisko (w przypadku kiedy rozmowa jest przekierowywana do urzędu pracy)
 • PESEL (w przypadku kiedy rozmowa jest przekierowywana do urzędu pracy)

Zapisanie się do newslettera:

 • adres e-mail

Udział w rekrutacji zleconej przez pracodawcę i prowadzonej przez Centrum:

 • nazwisko i imiona
 • data urodzenia
 • dane teleadresowe
 • adres poczty elektronicznej
 • wykształcenie
 • znajomość języków obcych
 • doświadczenie zawodowe
 • odbyte szkolenia
 • umiejętności
 • uprawnienia
 • historia zatrudnienia
 • zdjęcie
 • inne dane podane przez osobę biorącą udział w rekrutacji
Korzystanie z formularza umożliwiającego zgłoszenia błędu w serwisie powroty.gov.pl
 • adres e-mail

Cel przetwarzania danych osobowych

W zależności od udzielonej zgody lub innej podstawy prawnej przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania Podstawa prawna
Świadczenie usług związanych z telefoniczną obsługą klienta (połączenia przychodzące i wychodzące) art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Świadczenie usług dostępnych dla zalogowanych użytkowników portalu oraz uslugi Fabryka CV art. 6 ust. 1 lit.  a  RODO
Świadczenie usług związanych z odpowiedzą na e-maile wysłane przez formularze kontaktowe lub bezpośrednio na jeden z adresów e-mail Centrum art. 6 ust. 1 lit.   c  RODO
Świadczenie usług związanych z odpowiedzą na pytania wysłane przez czat art. 6 ust. 1 lit.  c RODO
Wysyłanie biuletynu informacyjnego (newsletter) na wskazany adres e-mail art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Realizowanie usług rekrutacji zleconych przez pracodawców art. 6 ust. 1 lit. a  RODO
Realizowanie ankiet wychodzących w celu monitorowania jakości obsługi art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Prowadzenie statystyk art. 6 ust. 1 lit. c
Rozpatrywanie reklamacji, skarg oraz wniosków art. 6 ust. 1 lit. c

Profilowanie

W niektórych przypadkach dane, które podajesz w celu skorzystania z usług i funkcjonalności dostępnych po założeniu konta w serwisie zielonalinia.gov.pl są przetwarzane automatycznie. Dzieje się tak w następujących przypadkach:

 1. korzystanie z funkcjonalności autoposzukiwacza (na podstawie wprowadzonych danych system automatycznie przyporządkowuje Ci informacje, tj.: ogłoszenia o pracy, szkolenia, informacje regionu). Konsekwencją takiego profilowania jest przedstawienie Ci dopasowanych ww. informacji,
 2. korzystanie z funkcjonalności umożliwiającej dodanie CV i udostępnienie wybranych danych pracodawcy (na podstawie wprowadzonych danych, np. wykształcenie, zawód, miejscowość,  system automatycznie przyporządkowuje pracodawcom, którzy mają założone konto w serwisie i korzystają z funkcjonalności autoposzukiwania lub wyszukiwania pracowników profile osób - wyłącznie w zakresie oznaczonym przez osoby poszukujące pracy- które spełniają ich kryteria). Konsekwencją takiego profilowania jest potencjalne zainteresowanie pracodawcy Twoją osobą w celu przedstawienia Ci oferty pracy,
 3. korzystając z infolinii, wprowadzasz nr kodu pocztowego, a system automatycznie przyporządkowuje Twoje dane lokalizacyjne (województwo, powiat, miejscowość).

Przetwarzanie przez nas danych w sposób zautomatyzowany nie będzie wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych.

Przekazywanie danych osobowych

Dane udostępniane są:

 1. pracodawcom zarejestrowanym w serwisie Zielona Linia wyłącznie w zakresie określonym przez Użytkownika (Poszukujący pracy) na koncie Użytkownika. Użytkownik ma możliwość wybrania i oznaczenia danych na swoim koncie, które chce aby były widoczne pracodawcom poszukującym pracownika i korzystającym z funkcjonalności „Wyszukiwanie pracownika” lub „Autoposzukiwacz pracownika”. Pracodawcy korzystający z ww. funkcjonalności mogą przez odpowiednią kombinację kryteriów, stworzyć pożądany profil zawodowy kandydata i znaleźć odpowiednie osoby (z możliwością kontaktu poprzez wysłania e-mail za pomocą poczty systemowej – w praktyce Użytkownik otrzymuje e-mail od Centrum z informacją, że określony pracodawca jest zainteresowany daną osobą i prosi o ewentualny kontakt).
 2. Pracodawcy, którym Administrator udostępnia dane osobowe Użytkownika samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym zakresie poleceniom Administratora. Administrator nie ponosi  odpowiedzialności za ich działania i zaniechania.
 3. dostawcom oraz wykonawcom systemu teleinformatycznego Zielona Linia,
 4. uprawnionym pracownikom Punktów Abonencko Konsultacyjnych (PAK) znajdujących się w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy,
 5. uprawnionym  organom państwowym w przypadku w zwrócenia się z takim żądaniem.

Przekazywanie danych poza Unię Europejską

Administrator nie przekazuje danych poza Unię Europejską.

Okres przewarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe, które podajesz w celu założenia konta na portalu i korzystania z usług i funkcjonalności dostępnych po założeniu konta w serwisie przetwarzane są przez okres posiadania konta w serwisie dla celów realizacji usług i funkcjonalności  dostępnych zarejestrowanym Użytkownikom.
 2. W przypadku pozostałych usług dane są przechowywane przez okres świadczenia Ci usług a także po ich zakończeniu w celach:
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi,
 • zachowania ciągłości w kontaktach, w celu świadczenia Ci usług na jak najwyższym poziomie,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • maksymalnie przez okres 5 lat.
 •  
 • 3. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera, dane przetwarzane są od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia.

Po upływie wyżej wymienionych okresów lub braku aktywności na koncie (pkt.1) przez okres od 25.05.2018 r. do 31.12.2019 r.  dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Wymóg podania danych

Korzystanie z usług Centrum jest dobrowolne.

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług Centrum. System automatycznie oznacza dane obligatoryjne (np. dane niezbędne do założenia konta w serwisie zielonalinia.gov.pl, dane niezbędne do nawiązania kontaktu przez formularze kontaktowe, czy infolinię).

Konsekwencją niepodania danych obligatoryjnych jest brak możliwości założenia konta i tym samym świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Konta, a w przypadku kontaktu przez infolinię lub formularze kontaktowe – brak możliwości nawiązania kontaktu.   

Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne

Prawa użytkownika

 1. Zarejestrowany użytkownik posiada prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,
   sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO.
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO
 2. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku kiedy osoba, której dane dotyczą wystąpi z żądaniem wykonania uprawnień użytkownika, Administrator jest zobowiązany spełnić lub odmówić spełnienia żądania  niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. W przypadku skomplikowanego charakteru żądania lub dużej liczby żądań, Administrator może wydłużyć termin realizacji żądania o kolejne dwa miesiące informując  osobę, której dane dotyczą w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny opóźnienia.

Definicje i skróty

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Centrum – Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.