Informacje prasowe

Poniżej prezentujemy publikowane przez nas informacje prasowe. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Powrót

Zasiłek dla osób bezrobotnych – nowa wysokość świadczenia

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-06-27

Jak co roku w czerwcu zmienia się wysokość zasiłku dla osób bezrobotnych. Ile obecnie wynosi kwota tego świadczenia? Jakie są warunki przyznawania zasiłku? Od czego zależy jego wysokość i na jaki okres jest przyznawany? Odpowiadamy.

Zasiłek dla osób bezrobotnych jest świadczeniem przyznawanym osobom, które rejestrują się w urzędzie pracy jako bezrobotni i spełniają warunki do jego uzyskania. Jakie to warunki? Urząd pracy pod względem przyznania prawa do zasiłku sprawdza ostatnie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzające dzień rejestracji. Jeżeli osoba rejestrująca się udokumentuje pracę – w tych 18 miesiącach - łącznie przez okres co najmniej 365 dni z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zasiłek powinien zostać przyznany. Do 365 dni pracy wliczają się także m.in. okres urlopu wychowawczego (bezwzględnie) i okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli podstawę jego wymiaru, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych – od czerwca 2022 r.

Wysokość zasiłku jest uzależniona od stażu pracy i dzieli się na trzy stawki: 80%, 100% i 120%. Przez pierwsze trzy miesiące zasiłek jest wypłacany w wyższej kwocie. Od 1 czerwca 2022 r. obowiązują nowe stawki zasiłku dla bezrobotnych.

80% (mniej niż 5 lat stażu pracy)
W okresie pierwszych trzech miesięcy: 1 043,30 zł brutto / 949,40 zł netto.
W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku: 819,30 zł brutto / 745,56 zł netto.

100% (od 5 lat do 20 lat stażu pracy)     
W okresie pierwszych trzech miesięcy: 1 304,10 zł brutto / 1 186,73 zł netto.
W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku: 1 024,10 zł brutto / 931,93 zł netto.

120% (co najmniej 20 lat stażu pracy)
W okresie pierwszych trzech miesięcy: 1 565,00 zł brutto / 1 424,15 zł netto.
W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku: 1 229,00 zł brutto / 1 118,39 zł netto.

Na jaki okres jest przyznawane prawo do zasiłku?

Okres pobierania zasiłku wynosi:

180 dni – jeśli osoba bezrobotna rejestruje się w urzędzie pracy na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;

365 dni – jeśli:
•    osoba bezrobotna rejestruje się w urzędzie pracy na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
•    osoba bezrobotna rejestrując się w urzędzie pracy ma powyżej 50. roku życia oraz posiada co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku,
•    osoba bezrobotna rejestrująca się w urzędzie pracy ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez osobę rejestrującą się w urzędzie pracy,        
•    osoba bezrobotna rejestrująca się w urzędzie pracy samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy umowa o pracę została rozwiązana na mocy porozumienia stron (wyjątkiem są sytuacje, gdy porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania) lub za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika, prawo do zasiłku przyznawane jest po 90 dniach od dnia rejestracji w urzędzie pracy i okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o 90 dni.
Prawo do zasiłku przyznawane jest po 90 dniach od dnia rejestracji w urzędzie pracy i okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o 90 dni, również wtedy, gdy w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna rejestruje się osoba, która jest w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej i spełnia warunki do nabycia zasiłku dla osób bezrobotnych.

 

Zielona Linia prowadzi działania informacyjne, których celem jest wspieranie osób bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia, a także propagowanie pozytywnych wzorców, mobilizujących do rozwoju czy zakładania własnych firm. Zielona Linia swoje usługi kieruje również do pracodawców, m.in. chcących zatrudnić cudzoziemców czy szukających wsparcia z urzędu pracy. Nadzór nad działalnością serwisu prowadzi Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy podlegająca pod Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Wojciech Napora
Starszy Specjalista – redaktor serwisu
w.napora@zielonalinia.gov.pl
tel. 85 74 81 621

Zielona Linia
ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok
www.zielonalinia.gov.pl


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.