Powrót

UP m.st. Warszawy - Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej

Urząd Pracy m.st. Warszawy w terminie 26.04.2021 r. – 30.04.2021 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (IV)".

O przyznanie środków mogą ubiegać się wyłącznie osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, należące do przynajmniej jednej z poniższych grup tj.:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne tj. zarejestrowane jako bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (licząc od dnia ostatniej rejestracji),
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe),
 • osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • kobiety.

Planowane jest przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 160 osób.

Każda osoba zainteresowana złożeniem wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przed jego złożeniem musi mieć przygotowany Indywidualny Plan Działania.

W tym celu należy skontaktować się za pośrednictwem emaila z pośrednikiem pracy:

UWAGA w tytule wiadomości prosimy zawrzeć zapis:
Planowane otwarcie działalności gospodarczej i podać dane kontaktowe

 • e-mail: wizyta.caz.ciolka@up.warszawa.pl CAZ Ciołka 22 391 14 91; 22 391 14 93
 • e-mail: wizyta.caz.grochowska@up.warszawa.pl CAZ Grochowska 22 391 13 87; 22 391 13 88
 • e-mail: wizyta.caz.oon@up.warszawa.pl Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych tel. 22 391 15 13

Wnioski, można składać drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera. Decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej. Wnioski nadane przed dniem 26.04.2021 r. lub po dniu 30.04.2021 r. nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy we wskazanym powyżej terminie nie może przekroczyć 16.000,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy).

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej http://warszawa.praca.gov.pl dostępne są aktualne:

 • zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy,
 • wzór wniosku,
 • załączniki do wniosku,
 • katalog najczęściej popełnianych błędów.

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków określa:

 • kwotę wnioskowanych środków,
 • rodzaj działalności gospodarczej, którą osoba uprawniona zamierza podjąć,
 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania,
 • szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków,
 • rodzaj załączników, które należy dołączyć.

Przed złożeniem Wniosku, należy dokładnie zapoznać się z Zasadami przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązującymi w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy. Umożliwi to sprawdzenie, czy jesteście Państwo osobami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków. Ponadto zmniejszy to ryzyko popełnienia błędów podczas wypełniania wniosku.

W chwili składania, Wniosek powinien być przygotowany przez Wnioskodawcę w sposób zakładający pełną gotowość do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Oznacza to, że Wnioskodawca zaplanował poszczególne kroki i rozwiązania oraz podjął wszelkie niezbędne decyzje, dotyczące założenia i prowadzenia własnej działalności.

Wniosek stanowi opisową formę biznesplanu i składa się z kilku części. Każda z nich została opatrzona instrukcją, którą należy uważnie przeczytać i dokładnie zastosować się do jej wymogów, gdyż większość jej zaleceń stanowi przedmiot formalnej oceny Wniosku.

Przygotowany Wniosek powinien:

 • być spójny (gwarancję spójności daje dobrze przemyślana koncepcja przedsięwzięcia),
 • dawać klarowny obraz rynku, na którym będzie prowadzona działalność i miejsca, które na tym rynku widzi dla siebie Wnioskodawca,
 • być mocno osadzony w realiach (gwarancję tego daje dobrze przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron opisanego planu działań; jest to również wyraz świadomości Wnioskodawcy dotyczący wiedzy na temat rynku, na którym będzie działał i swoich na nim możliwości i ograniczeń).

Sposób wypełnienia Wniosku powinien przekonać Komisję, że przyznając środki, zapewni właściwe i efektywne wydatkowanie pieniędzy publicznych

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (IV)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII - Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Urząd Pracy m. st. Warszawy, 2.04.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.