Powrót

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-01-11

Pracodawcy, którzy planują zatrudnić osoby niepełnosprawne, mogą w związku z tym faktem ubiegać się o dofinansowanie pochodzące z różnych źródeł. Powiatowy urząd pracy, jako jedno z tych źródeł, poza wsparciem finansowym, oferuje także usługi z zakresu poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej.

O tym, z jakich form wsparcia możesz skorzystać, zatrudniając osoby niepełnosprawne, przeczytasz poniżej, a szersze informacje na ten temat są zawarte w poniższym dziale.

Zatrudniając osobę niepełnosprawną, możesz starać się o:

 • zwrot kosztów:
  a) adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób;
  b) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
  c) zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
  d) rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt a-c;
 • miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonych przez PEFRON);
 • refundację kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej;
 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej;
 • zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych;
 • refundację z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy;
 • refundację z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy;
 • refundację z tytułu przyjęcia na przygotowanie zawodowe dorosłych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy.

Ponadto powiatowy urząd pracy oferuje Ci usługi z zakresu:

poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, obejmujące:

 • doradztwo w określaniu wymagań dotyczących stanowiska pracy zgłoszonego w ofercie pracy do urzędu,
 • dobór kandydatów spośród bezrobotnych lub poszukujących pracy na zgłoszone w ofercie pracy stanowisk
 • wspieranie rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników;

pośrednictwa pracy obejmującego:

 • udzielanie pomocy w znalezieniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych do zatrudnienia,
 • przekazywanie informacji o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 • informowanie o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na rynku pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.Pokaż/ukryj panel komentarzy