Powrót

Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-22

Kiedy możesz się ubiegać o zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej?

Możesz ubiegać się o taki zwrot, zatrudniając pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika w miejscu pracy.

Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia?

Jeżeli złożysz wniosek, to możesz starać się o dofinansowanie, które stanowi iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego (liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może jednak przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu). Sprawdź aktualne kwoty.

Co należy zrobić, żeby otrzymać zwrot kosztów?

Jeżeli chcesz otrzymać zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego  osobie niepełnosprawnej, powinieneś złożyć wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Są to najczęściej: powiatowe centra pomocy rodzinie, miejskie ośrodki pomocy rodzinie, właściwe ze względu na miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego wskazującego konieczność zatrudnienia osoby pomagającej niepełnosprawnemu w miejscu pracy.

Jeżeli pracodawcą jest starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu wówczas wniosek należy złożyć do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem oddziału Funduszu, właściwego ze względu na siedzibę tego pracodawcy.

Przydatne informacje

Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed podpisaniem umowy.

Dodatkowo możesz otrzymać zwrot kosztów szkolenia osoby pomagającej pracownikowi niepełnosprawnemu w ww. czynnościach. Zwrot przysługuje w wysokości 100 proc. kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych Dz. U. Nr 1987

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.