Powrót

Projekt "Skuteczny outplacement - edycja 2"

Celem głównym projektu „Skuteczny outplacement – edycja 2" jest uzyskanie bądź otrzymanie zatrudnienia przez 60 osób (36 kobiet, 24 mężczyzn), które stanowią grupę docelową projektu (osoby zamieszkujące/pracujące w woj. kujawsko-pomorskim, które są przewidziane do zwolnienia, zagrożone nim lub zostały zwolnione w okresie do 6m-cy z przyczyn dotyczących zakładu pracy).

Cel zostanie osiągnięty poprzez objecie uczestników projektu indywidualnymi programami typu outplacement (doradztwo zawodowe z Indywidualnym Planem Działania, szkolenia i kursy, ewentualnie staże i praktyki oraz pośrednictwo pracy) realizowanymi w okresie trwania projektu, tj. od 1.09.2020 do 30.06.2022 r.

Projekt jest skierowany do 60 osób fizycznych (36K, 24M) zamieszkujących/pracujących na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, w tym: osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy z przyczyn dotyczących zakładu pracy 15 osób (9K i 6M), osoby przewidziane do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy 20 osób (12K i 8M), osoby zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy 25 osób (15K i 10M). Powyższe cechy grupy docelowej są jednymi istotnymi z punktu realizacji projektu w odpowiedzi na sytuację problemową i zostały dobrane tak, aby nie stanowiły dodatkowych barier uczestnictwa we wsparciu projektowym, gdyż mogłoby to nosić znamiona działań dyskryminacyjnych.

Grupę docelową tworzą:

 • 20 osób to osoby przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • 25 osób to osoby zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • 15 osób to osoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • 60 osób to liczba uczestników projektu.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

 1. Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem IPD,
 2. Pośrednictwo pracy,
 3. Szkolenia zawodowe i kursy

Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu (określonymi w IPD) oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy. Szkolenia realizowane w projekcie pełnią następujące warunki:

 1. Każdorazowo, uzyskanie kwalifikacji zostało poprzedzone walidacji i certyfikacji,
 2. Szkolenia kończą się egzaminem zewnętrznym,
 3. Każdemu uczestnikowi szkoleń wydany zostanie certyfikat rozpoznawany w danej branży lub świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie, a w przypadku kompetencji, dokument potwierdzający ich nabycie, zawierający informacje nt. uzyskanych efektów uczenia się w rozumieniu wytycznych w zakresie monitorowania,
 4. Płatnych 3 miesięczny staży zawodowy. Program stażu będzie zgodny z tematyką szkoleń oferowanych w projekcie na rzecz uczestnika lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub kompetencjami.

Rekrutacja będzie realizowana w sposób jawny i bezstronny, systematycznie, przez cały okres realizacji projektu. Procedura rekrutacyjna zostanie przeprowadzona w biurze projektu otwartym od 8.00 do 18.00 w dni robocze. Projekt zakłada procedury, które zastosujemy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji problemowych, takie jak: przedłużenie godzin pracy biura projektu, utworzenie dodatkowych punktów rekrutacyjnych, bezpośredni dojazd do uczestnika.

Etapy rekrutacji:

 • Zebranie formularzy- dokumenty będą zbierane w biurze projektu.
 • Weryfikacja kryteriów formalnych (oświadczenia/zaświadczenia): spełnienie warunków uczestnika projektu.
 • Przyznanie punktów premiujących (oświadczenia) osobom, które spełniają poniższe warunki:
  • kobiety - 1 pkt.,
  • status osoby już zwolnionej z zakładu pracy- 1 pkt.,
  • wyksztalcenie co najwyżej ponadgimnazjalne – niskie kwalifikacje- 1pkt.,
  • zatrudnienie lub zwolnienie z branży przetwórstwa przemysłowego- 1pkt.
 • Utworzenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, spełniających kryteria formalne i posiadających największą liczbę punktów premiujących( w przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłaszania).
 • Utworzenie listy rezerwowej(szeregowanie analogiczne).
 • Powiadomienie kandydatów o wyniku procedury (kontakt telefoniczny lub mailowy).

Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel.: 600 134 650 oraz w biurze projektu: ul. Dubienka 2/pok. nr 10, 88-100 Inowrocław. Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult tel.: 81 534 73 37, Email: torun@euro-konsult.pl lub projekty.ino@onet.pl.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, 27.05.2022 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.