Powrót

PUP Wąbrzeźno - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie informuje o realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wąbrzeskim (V)".

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30. roku życia pozostających bez pracy w powiecie wąbrzeskim. 60% uczestników projektu stanowić będą osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), a 20% uczestników będą stanowiły osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W ramach projektu planowane jest objęcie wsparciem 188 osób, w tym:

  • objęcie usługami poradnictwa zawodowego – 188 osób,
  • nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez uczestnictwo w stażach – 100 osób,
  • promocja przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych poprzez wsparcie w formie udzielania środków na podjęcie dzialalności gospodarczej – 16 osób,
  • przyznanie bonu na zasiedlenie który stanowi gwarancję przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania – 16 osób,
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy  w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego – 12 osób, 
  • zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez prace interwencyjne - 44 osoby.

Projekt skierowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wąbrzeźnie w wieku od 18 do 29 lat, w szczególności:  
  • które nie uczestniczyły w kształceniu formalnym lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
  • z niepełnosprawnościami,
  • długotrwale bezrobotnych, 
  • o niskich kwalifikacjach.

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Doradcą Klienta w celu przedstawienia możliwego wsparcia.
 
WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 559 167,28 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 2 156 866,19 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1 stycznia 2021r. - 31 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie, 22.01.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.