Powrót

PUP Tarnów - Dotacja dla mikro i małego przedsiębiorcy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie prowadzi nabór wniosków o udzielenie dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Wnioski można składać od dnia 28.02.2021 r. do dnia 31.05.2021 r.

Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł.

Dotacja udzielana będzie na podstawie rozdziału 3 ww. rozporządzenia z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 ustawy, co oznacza, że ustawa reguluje kwestie dotyczące dotacji, które nie zostały ujęte w rozporządzeniu.

Dotację będzie mógł otrzymać mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który na dzień 30 listopada 2020 r. prowadził - jako rodzaj przeważającej działalności - działalność gospodarczą oznaczoną następującymi kodami PKD 2007 :

1*.       47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,91.02.Z,

2**.   49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z,56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z,90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01. Z, 96.04.Z.

których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

Ocena spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 będzie dokonywana na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r.

Dotacja nie będzie udzielana  jeżeli mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący 30 listopada 2020 r.
 
Dotacja może być udzielona:

  1. Dwukrotnie - mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność oznaczoną kodami PKD w pkt 1*, niniejszej informacji.
  2. Trzykrotnie - mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność oznaczoną kodami PKD w pkt 2**, niniejszej informacji.

W przypadku udzielenia mikroprzedsiębiorcy albo małemu przedsiębiorcy dotacji na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, liczbę ww. dotacji pomniejsza się o jeden.
Na otrzymanie dotacji, będącej przedmiotem niniejszego ogłoszenia, nie będzie miał wpływu fakt otrzymania dotacji przyznawanej na postawie art. 15zze4 ustawy COVID.

Wniosek o udzielenie dotacji mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca mogą złożyć WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę. Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji nt.  przedmiotowej dotacji można uzyskać pod numerami telefonów: 14 688 23 44, -45.
 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, 7.04.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.