Powrót

PUP Lublin - Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów wydatkowania KFS w 2021 r.

Termin naboru wniosków: 17.02.2021 r. -  26.02.2021 r. do godz. 15:30
 
Do rozdysponowania jest kwota 622 000,00 zł w ramach limitu środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznanych w 2021 r. na realizację zadań w ramach priorytetów wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Koszt dofinansowania w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 r. nie może przekroczyć 5 000,00 zł na osobę i 25 000,00 zł na firmę.
 
W 2021 roku środki KFS będą przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników 
i pracodawców zgodnie z następującymi priorytetami:
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45. roku życia;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
 
Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków KFS uwzględnia się:
 • zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków na dany rok;
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 • w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 • możliwość finansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2 k i 2 m ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 ze zm.).

 
Wniosek należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie ul. Mełgiewska 11 C,
20-209 Lublin /Filii w Bełżycach/ Filii w Bychawie w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek wraz załącznikami złożony w formie elektronicznej powinien zawierać: bezpieczny podpis elektroniczny osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Pracodawcy weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych  w przepisach o podpisie elektronicznym albo podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
 
Pracodawca zatrudniający mniej niż 10 osób może się ubiegać o 100 % dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego nie więcej jak 5 000,00 zł na osobę i 25 000,00 zł na firmę. Pracodawca zatrudniający 10 lub więcej osób może otrzymać 80 % kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jak 5 000,00 zł na osobę i 25 000,00 zł na firmę.

Wnioski należy składać zgodnie z właściwością miejscową, czyli do urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie /Filii w Bełżycach/ Filii w Bychawie właściwością miejscową siedziby lub prowadzonej działalności jest powiat lubelski z wyłączeniem miasta Lublin.

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
- niedołączenia do Wniosku załączników wymaganych zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 117);
- niepoprawienia Wniosku we wskazanym terminie.
 
Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie.

Kontakt  e-mail: urzad@puplublin.pl

Dokumenty do pobrania:
https://lublin.praca.gov.pl/-/3522630-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, 17.02.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.