Powrót

PUP Kwidzyn - Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wnioski można składać od 4.07.2022 roku w godzinach 7:30 - 14:00 w trybie ciągłym, do wyczerpania dostępnych środków.

Aktualne druki wniosków do pobrania na stronie PUP.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przekazać za pomocą poczty tradycyjnej lub do specjalnie do tego przygotowanej skrzynki, która znajduje się przed wejściem głównym do urzędu.

Maksymalna kwota dotacji: 20 000 zł. 

W ramach tego naboru PUP Kwidzyn dysponuje środkami w ramach poniżej wymienionych programów: 

  • Program podstawowy
  • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kwidzyńskim (IV)*
 
*) Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kwidzyńskim (IV)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Podziałanie 1.1.1 Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, tzw. młodzież NEET. Zgodnie z zapisami PO WER osoba z kategorii NEET jest to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: 
  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), 
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. 
W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formy aktywizacji, finansowej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni. Wsparcie dla osób młodych do 29. roku życia pozostających bez zatrudnienia będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnieniowa, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. W przypadku projektów powiatowych urzędów pracy okres czterech miesięcy, w ciągu których należy udzielić wsparcia osobom do 25. roku życia liczony jest zgodnie z Planem realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce, a więc od dnia rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, a dla osób powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie, 23.09.2022 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.