Powrót

Odprawa emerytalna i rentowa

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-01-11

Przechodzisz na rentę lub emeryturę? Sprawdź, czy należy Ci się odprawa i w jakiej wysokości.

Zgodnie z art. 92(1) Kodeksu pracy pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wyso­kości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

 

Kto jest uprawniony do odprawy emerytalnej i rentowej?

Do odprawy emerytalnej lub rentowej mają prawo osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, a także wyboru.

Nie ma znaczenia z czyjej inicjatywy i w jakim trybie został rozwiązany stosunek pracy. Prawo do takiego świadczenia nie jest też zależne od charakteru umowy ani też od stażu pracy u danego pracodawcy. 

 

Czytaj także: Renta z tytułu niezdolności do pracy – kto może ją otrzymać i jakie warunki należy spełnić?

 

Kiedy odprawa nie przysługuje?

Pracownik ma prawo do otrzymania odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę tylko raz. Odprawa emerytalno-rentowa nie przysługuje, jeśli uzyskano już takie świadczenie u poprzedniego pracodawcy. To samo dotyczy przypadku, gdy zatrudnionemu przyznano odprawę rentową, a następnie przeszedł on na emeryturę. Pracodawca powinien zawrzeć w świadectwie pracy informację o wypłaceniu pracownikowi takiego świadczenia.

Odprawa emerytalna lub rentowa nie może zostać przyznana osobie, która uzyskała prawo do renty lub emerytury, ale kontynuuje zatrudnienie.

Odprawa emerytalna i rentowa nie przysługuje również osobom uprawnionym do pobierania świadczenia przedemerytalnego czy renty rodzinnej.

 

Czytaj także: Renta szkoleniowa z ZUS

 

Wysokość odprawy

Jeżeli pracownik spełnił warunki do wypłaty odprawy, pracodawca jest zobowiązany do jej wypłacenia. Wysokość odprawy powinna być równa co najmniej wartości jednomiesięcznego wynagrodzenia za pracę. Jest to wartość gwarantowana, ale pracodawca może wypłacić świadczenie w wyższej kwocie.

Wysokość odprawy emerytalnej i rentowej nie jest zależna od okresu zatrudnienia w danym zakładzie pracy. Obliczając ją, należy stosować zasady jak przy wyliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

 

Podatek dochodowy i składki ZUS

Kwota odprawy emerytalnej i rentowej stanowi przychód ze stosunku pracy, w związku z czym pracodawca musi obliczyć i odprowadzić od niego podatek dochodowy. Kwestia ta wygląda inaczej, jeżeli chodzi o składki ZUS. Odprawa jest zwolniona z oskładkowania na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Nie pobiera się również od niej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pracownik otrzyma więc świadczenie pomniejszone wyłącznie o zaliczkę na podatek dochodowy.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Odprawa pieniężna a urlop wychowawczy
  Odprawa pieniężna, tzw. odprawa ekonomiczna, kojarzona jest najczęściej ze zwolnieniami grupowymi. Może być ona również przyznana (po spełnieniu odpowiednich warunków) pracownikowi, którego objęło zwolnienie indywidualne. Czy w sytuacji, gdy zatrudniony przebywa na urlopie wychowawczym, ma prawo do tego świadczenia? Odpowiadamy.

 • Emerycie! Sprawdź, ile możesz dorobić
  Od marca do maja 2023 r. obowiązują nowe limity dorabiania dla pracujących emerytów i rencistów. Sprawdź, jaki dodatkowy dochód nie zmieni Twojej emerytury lub renty.

 • Komu przysługuje odprawa pieniężna po zwolnieniu z pracy?
  O odprawie pieniężnej nie przeczytamy w Kodeksie pracy. Zasady jej przyznawania opisuje ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Komu, na mocy tego dokumentu, przysługuje odprawa pieniężna, tzw. odprawa ekonomiczna?

 • Renta z tytułu niezdolności do pracy a podjęcie zatrudnienia
  Wbrew panującemu przeświadczeniu, osoba pobierająca rentę z tytułu niezdolności do pracy może podjąć zatrudnienie i zachować prawo do renty. Podpowiadamy, w jakim przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesi prawo do renty, a kiedy ją obniży.

 • Zwolnienie lekarskie – czy można je skrócić?
  W trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim, popularnie zwanym L4, zabronione jest wykonywanie przez pracownika jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Lekarz wystawia zwolnienie lekarskie na konkretną ilość dni. Co w przypadku, gdy pracownik będzie chciał wrócić do pracy przed końcem zwolnienia?

 • Renta z tytułu niezdolności do pracy – kto może ją otrzymać i jakie warunki należy spełnić?
  Osoba niezdolna do pracy wskutek utraty zdolności do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu, której stan zdrowia nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu, może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy. Podpowiadamy, jakie warunki muszą być spełnione, aby otrzymać taką rentę.

 • Podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu cudzoziemców zatrudnionych w Polsce
  Polskie przepisy nie uzależniają objęcia polskimi ubezpieczeniami od posiadanego obywatelstwa czy miejsca zamieszkania. Istotny dla objęcia tymi ubezpieczeniami jest fakt zawarcia z polskim podmiotem stosunku pracy czy innej umowy rodzącej obowiązek ubezpieczeń społecznych. Co ważne wykonywanie pracy w ramach tych umów musi odbywać się na obszarze Polski.

 • Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia
  Zgodnie z przepisami zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Do kiedy obowiązuje ubezpieczenie chorobowe po ustaniu stosunku pracy? W jakich przypadkach można otrzymywać zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy