Powrót

MUP Płock - Szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych

Miejski Urząd Pracy w Płocku od 15 marca 2021 r. rozpoczął nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 – projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Płocku (IV)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach ww. projektu Miejski Urząd Pracy w Płocku w 2021 roku planuje skierować 3 osoby bezrobotne na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. „Młodzież NEET", zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020), w tym osoby z niepełnosprawnościami i osoby długotrwale bezrobotne (zgodnie z definicją przyjętą przez Komisję Europejską).

Zgodnie z zapisami PO WER 2014-2020 osobą z kategorii NEET jest osoba młoda w wieku 15-29 lat, która na dzień przystąpienia do projektu spełnia łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, weryfikacji podlegać będzie udział w tego typu formie aktywizacji  finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni). 

 

Miejski Urząd Pracy zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego w ramach Celu Tematycznego 9 w RPO, o ile kwalifikują się do projektu MUP.

Szkolenia realizowane w ramach projektu będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
 
Zaplanowano, że w 2021 r. każde zrealizowane w ramach projektu szkolenie będzie prowadziło do uzyskania kwalifikacji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Uzyskanie kwalifikacji powinno być każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu) i potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem).
 
Planowany termin rozpoczęcia szkolenia to okres: maj 2021 r. – 30 września 2021 r.
Termin zakończenia szkolenia w ramach projektu przypada na dzień 30 listopada 2021 r.
 
Nabór wniosków w sprawie skierowania na szkolenie indywidualne w ramach ww. projektu będzie prowadzony do wyczerpania limitu środków lub zakończenia naboru wniosków, o czym Miejski Urząd Pracy w Płocku poinformuje zamieszczając komunikat w zakładce „Aktualności".
 
Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną można pobierać osobiście w pok. 216.
 
Wypełnione na udostępnionym przez MUP w Płocku formularzu i kompletne wnioski o szkolenie indywidualne (wraz z wymaganymi załącznikami) można składać od 15 marca 2021 r. w jednej w niżej wymienionych form:

  • umieszczając oryginał wniosku (odręcznie podpisany przez wnioskodawcę) w pojemniku ustawionym przy wejściu do siedziby MUP ul. 3 Maja 16  - I piętro od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00,
  • przesyłając oryginał wniosku (odręcznie podpisany przez wnioskodawcę) za pośrednictwem operatora pocztowego (poczta tradycyjna) na adres: Miejski Urząd Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16, 09-400 Płock, 
Definicje przyjęte do realizacji PO WER 2014-2020:
Osoba bezrobotna w wieku 18-29 lat to osoba bezrobotna, która do dnia zastosowania wobec niej usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyła 30 roku życia (wiek uczestników programu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie).
 
Osoba z niepełnosprawnością to bezrobotna osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 685).
 
Osoba długotrwale bezrobotna (zgodnie z definicją przyjętą przez Komisję Europejską):
  • w przypadku osób poniżej 25 roku życia są to osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
  • w przypadku osób powyżej 25 roku życia są to osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
ZE WSPRACIA W RAMACH WW. PROJEKTU WYŁĄCZONE SĄ OSOBY BEZROBOTNE, KTÓRE UKOŃCZYŁY 30. ROK ŻYCIA.

Po weryfikacji zgłoszeń przez pracowników Działu Poradnictwa i Szkoleń osoby zakwalifikowane na szkolenie będą powiadamiane w drodze kontaktu telefonicznego.

Dane kontaktowe dla osób bezrobotnych w zakresie naboru wniosków:
Dział Poradnictwa i Szkoleń tel. (24) 367 18 66
 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Miejski Urząd Pracy w Płocku, 28.04.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.