Powrót

MUP Płock - Staże dla osób bezrobotnych w wieku do 30 r. ż.

Miejski Urząd Pracy w Płocku od 11 stycznia 2021 r. rozpoczął nabór wniosków w sprawie zawarcia umowy o zorganizowanie stażu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 – projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Płocku (IV)".

W ramach ww. projektu Miejski Urząd Pracy w Płocku w 2021 roku planuje zorganizować 91 miejsc stażu dla uczestników projektu na okres od 3 do 6 miesięcy.

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. „Młodzież NEET", zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020), w tym osoby z niepełnosprawnościami i osoby długotrwale bezrobotne (zgodnie z definicją przyjętą przez Komisję Europejską).

Zgodnie z zapisami PO WER 2014-2020 osobą z kategorii NEET jest osoba młoda w wieku 15-29 lat, która na dzień przystąpienia do projektu spełnia łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
  • nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, weryfikacji podlegać będzie udział w tego typu formie aktywizacji  finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Miejski Urząd Pracy w Płocku zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego w ramach Celu Tematycznego 9 w  RPO, o ile kwalifikują się do projektu MUP.

Planowany termin rozpoczęcia stażu to okres: luty 2021 r. – 1 czerwca 2021 r.
Termin zakończenia stażu w ramach projektu przypada na dzień 30 listopada 2021 r.

Nabór wniosków w sprawie zawarcia umowy o zorganizowanie stażu w ramach ww. projektu będzie prowadzony do wyczerpania limitu środków lub zakończenia naboru wniosków, o czym Miejski Urząd Pracy w Płocku poinformuje zamieszczając komunikat w zakładce „Aktualności".

W roku bieżącym z uwagi na ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klientów na skutek ogłoszonego stanu epidemii, formularz wniosku zostanie udostępniony wyłącznie w formie elektronicznej (pliku PDF) od 11 stycznia 2021 r. w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców/Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy/Staże i bony stażowe/STAŻ - PO WER 2014-2020 - rok 2021 lub  Dokumenty do pobrania.

Wypełnione na udostępnionym przez MUP w Płocku formularzu i kompletne wnioski w sprawie zawarcia umowy o zorganizowanie stażu (wraz z wymaganymi załącznikami) będzie można składać  od 11 stycznia 2021 r. w jednej w niżej wymienionych form:

  • umieszczając oryginał wniosku (odręcznie podpisany przez wnioskodawcę) w pojemniku ustawionym przy wejściu do siedziby MUP ul. 3 Maja 16  - I piętro od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00,
  • przesyłając oryginał wniosku (odręcznie podpisany przez wnioskodawcę) za pośrednictwem operatora pocztowego (poczta tradycyjna) na adres: Miejski Urząd Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16, 09-400 Płock,
  • przesyłając wypełniony formularz wniosku jako załącznik odręcznie lub komputerowo (podpisany elektronicznie przez wnioskodawcę) na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku w ramach opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP,
  • przesyłając wypełniony formularz wniosku jako załącznik odręcznie lub komputerowo (podpisany elektronicznie przez wnioskodawcę) w formie „Pismo do Urzędu – (PSZ-PU)" za pośrednictwem portalu „Usługi Elektroniczne Urzędu Pracy" – www.praca.gov.pl

Szczegółowe zasady naboru wniosków o zorganizowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 – rok 2021 na stronie MUP Płock.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Miejski Urząd Pracy w Płocku, 13.01.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.