Powrót

Konkurs na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Szamotułach

Prezes Sądu Rejonowego w Szamotułach ogłasza konkurs na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Szamotułach - zgodnie z art. 155 § 2a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Liczba wolnych stanowisk: ,,1" (I Wydział Cywilny). 
Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: 28.06.2023 r. godz. 10:00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Szamotułach ul. Al. 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły, sala 407. 

Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto: 

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończył 24 lata.
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 • własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpisu dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 • oświadczenie, że przeciwko osobie ubiegającej się o przyjęcie na stanowisko asystenta sędziego nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Do zgłoszenia kandydat może dodatkowo dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w tym oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenia o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnych, adwokackim lub radcowskim. 

Zakres i sposób wykonywania czynności przez asystentów sędziów określony został w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziego (Dz.U.2012.1270). 

Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Szamotułach (pokój nr 406), bądź drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) - ul. Al. I Maja 5a, 64-500 Szamotuły do dnia 14.06.2023 r. z podaniem oznaczenia konkursu. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Informacje dotyczące listy kandydatów dopuszczonych do konkursu zostaną zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Sądu oraz Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 20.06.2023 r.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach, 26.05.2023 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.