Informacje prasowe

Poniżej prezentujemy publikowane przez nas informacje prasowe. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Powrót

Dodatek aktywizacyjny. Co warto wiedzieć?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-09-27

Dodatek aktywizacyjny jest jedną z form wsparcia (świadczeniem pieniężnym) urzędów pracy, przyznawaną niektórym osobom bezrobotnym pobierającym zasiłek. Ile wynosi, komu przysługuje, przez jaki okres jest wypłacany i jakie warunki należy spełnić, aby go otrzymać? Odpowiadamy.

Dodatek aktywizacyjny to świadczenie pieniężne przysługujące osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku. Warunkiem jego przyznania jest podjęcie przez bezrobotnego samodzielnie lub w wyniku skierowania przez urząd zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Nie ma więc znaczenia, czy będzie to praca na umowie o pracę, czy na umowie cywilnoprawnej (np. umowie zlecenia, umowie o dzieło).

Ile wynosi i jak długo przysługuje?

Jeżeli bezrobotny, który pobiera zasiłek, samodzielnie znajdzie pracę dodatek aktywizacyjny (po złożeniu wniosku) będzie otrzymywał przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby jeszcze zasiłek. W tym przypadku dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych (obecnie 09.2022 to 652,10 zł).
Oznacza to, że jeżeli bezrobotny otrzymał prawo do zasiłku na 6 miesięcy, pobrał już dwa zasiłki i sam znalazł pracę, dodatek aktywizacyjny (po złożeniu wniosku) będzie przysługiwał przez 2 miesiące (połowę z 4 miesięcy prawa do zasiłku, które pozostały).

Jeżeli bezrobotny, który pobiera zasiłek podejmie zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy, dodatek będzie otrzymywał przez cały okres, w jakim przysługiwałby jeszcze zasiłek, w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych.
Oznacza to, że jeżeli bezrobotny zostanie skierowany przez urząd do pracy za niższe niż minimalne wynagrodzenie (w wymiarze czasu pracy niższym niż pełny etat), wówczas urząd pracy będzie wypłacał różnicę (właśnie dodatek aktywizacyjny) między tym wynagrodzeniem a minimalnym wynagrodzeniem za pracę, przez okres, przez który przysługiwałby jeszcze zasiłek, jednak w kwocie nie wyższej niż 50% zasiłku dla bezrobotnych.  

Co należy zrobić?

Dodatek aktywizacyjny nie jest przyznawany automatycznie. Aby się o niego ubiegać, osoba bezrobotna, która podjęła pracę powinna złożyć wniosek we właściwym powiatowym urzędzie pracy wraz z dokumentem potwierdzającym podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Co ważne, dodatek aktywizacyjny będzie naliczany od dnia złożenia wniosku, a nie od dnia podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Dlatego, aby otrzymywać dodatek aktywizacyjny przez maksymalny okres, należy złożyć wniosek od razu po wyrejestrowaniu z urzędu pracy z powodu podjęcia pracy.

Kiedy dodatek nie przysługuje?

Przepisy przewidują również sytuacje, w których dodatek aktywizacyjny nie będzie przyznany. W przypadku gdy bezrobotny:

  • podejmie zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy do wykonywania robót publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane ze środków Funduszu Pracy;
  • podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem („Bezpośrednim pracodawcą” sprzed dokonania rejestracji jest zawsze ostatni pracodawca, u którego bezrobotny wykonywał pracę. Nie ma tu znaczenia, że od zakończenia tego ostatniego zatrudnienia upłynął pewien czas.);
  • podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego,
  • przebywa na bezpłatnym urlopie,

dodatek aktywizacyjny nie będzie przysługiwał.

Ponadto, jeżeli bezrobotny podejmie pracę w czasie karencji (okresu – najczęściej 90 dni - oczekiwania na wypłatę zasiłku, w związku ze sposobem rozwiązania umowy o pracę), dodatek aktywizacyjny również nie będzie przyznany.

Zmiana pracodawcy

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w której znajdują się zasady przyznawania dodatku aktywizacyjnego, nie ma informacji o tym, że zmiana pracodawcy kończy wypłacanie tego świadczenia. Tak więc, zmiana pracodawcy lub podpisanie kolejnej umowy z tym samym pracodawcą nie powoduje zakończenia wypłaty dodatku. Ważne jednak, by zachowana była ciągłość (kontynuacja) zatrudnienia.
O kontynuacji zatrudnienia możemy mówić, jeśli nie było przerwy w świadczeniu pracy lub przerwa spowodowana była wystąpieniem dni wolnych od jej wykonywania.
Jeśli pomiędzy poszczególnymi umowami wystąpiła przerwa obejmująca dni robocze, nie można mówić o ciągłości zatrudnienia. Dlatego, jeżeli po zakończeniu jednej umowy o pracę lub zmianie pracodawcy miała miejsce przerwa (chociaż jeden dzień roboczy) przed podpisaniem kolejnej umowy o pracę z tym samym lub innym pracodawcą prawo do dodatku aktywizacyjnego nie będzie przysługiwać.

 

Zielona Linia prowadzi działania informacyjne, których celem jest wspieranie osób bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia, a także propagowanie pozytywnych wzorców, mobilizujących do rozwoju czy zakładania własnych firm. Zielona Linia swoje usługi kieruje również do pracodawców, m.in. chcących zatrudnić cudzoziemców czy szukających wsparcia z urzędu pracy. Nadzór nad działalnością serwisu prowadzi Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy podlegająca pod Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Wojciech Napora
Starszy Specjalista – redaktor serwisu
w.napora@zielonalinia.gov.pl
tel. 85 74 81 621

Zielona Linia
ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok
www.zielonalinia.gov.pl


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.