Powrót

Absolwenci na rynku pracy – raport miesiąca

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2013-10-28

Jak wygląda sytuacja absolwentów na rynku pracy? Dlaczego jest ona trudniejsza niż w przypadku innych grup osób? Czy założenie własnej firmy przez absolwenta to dobry pomysł? W październiku br. konsultanci Zielonej Linii przeprowadzili badanie ankietowe wśród klientów infolinii urzędu pracy.

W ramach ankiety konsultanci pytali m.in. o to, czy rzeczywiście sytuacja absolwentów na rynku pracy jest trudniejsza niż innych grup społecznych. Zdecydowana większość osób biorących udział w badaniu, 62 proc., stwierdziła, że sytuacja absolwentów na rynku pracy jest trudniejsza niż innych grup osób, w szczególności tych z doświadczeniem zawodowym. Zdaniem 33 proc. respondentów jest ona porównywalna do sytuacji innych grup osób, natomiast według 5 proc. ankietowanych jest ona lepsza niż innych.

Skoro sytuacja młodych ludzi, którzy niedawno ukończyli szkołę średnią lub też studia jest trudniejsza niż innych grup osób, konsultanci Zielonej Linii zapytali uczestników badania, z czego to wynika? W ramach udzielonych odpowiedzi najczęściej pojawiało się stwierdzenie, że trudna sytuacja absolwentów to efekt niedostosowania kierunków kształcenia do sytuacji na rynku (32 proc. odpowiedzi). Wiele osób, kończąc studia, nie zdaje sobie sprawy z niskiego zapotrzebowania na oferowane przez nich usługi lub też wysoką konkurencję i nasycenie rynku specjalistami z branży, w której zdobywali wykształcenie. Z tym jest powiązany nieodpowiedni wybór szkoły/kierunku kształcenia, na co wskazało 18 proc. ankietowanych. Według 14 proc. osób biorących udział w badaniu, trudna sytuacja absolwentów jest spowodowana kryzysem na rynku. Tyle samo respondentów stwierdziło, że przyczyny takiej sytuacji są jeszcze inne, tj. brak szkół zawodowych; zbyt wygórowane oczekiwania młodych ludzi co do miejsca pracy; brak doświadczenia i możliwości do jego zdobycia; niechęć pracodawców do zatrudniania młodych ludzi oraz niewłaściwa polityka rządu. Problem braku umiejętności poszukiwania pracy wskazało 5 proc. respondentów.

Analizując wyniki badania, można stwierdzić, że trudna sytuacja absolwentów na rynku pracy jest wypadkową kilku czynników. Z jednej strony mamy do czynienia z przyczynami zewnętrznymi, takimi jak kryzys, z drugiej są to przyczyny wewnętrzne, związane z niewłaściwymi wyborami młodych ludzi. Jakie więc działania warto podjąć, aby zminimalizować ryzyko długiego okresu  bezrobocia po ukończeniu szkoły średniej/studiów? Zdaniem uczestników ankiety Zielonej Linii najważniejszym i najbardziej skutecznym sposobem poprawy swojej sytuacji na rynku pracy jest zdobywanie doświadczenia zawodowego jeszcze w trakcie nauki (24 proc.). Ponadto, zdaniem 13 proc. respondentów, warto również podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w  różnego rodzaju szkoleniach czy studiach podyplomowych. Niewiele mniej głosów, bo 11 proc., zyskały opinie ankietowanych, iż warto angażować się w życie szkoły, w wolontariat.

Jakie jeszcze działania warto podejmować? O tym można przeczytać w pełnej wersji raportu dotyczącego sytuacji  absolwentów na rynku pracy, jaki został opublikowany na stronie internetowej Zielonej Linii. Można tam też znaleźć opinie respondentów na temat tego, czy warto zakładać swoją firmę tuż po zakończeniu edukacji oraz jakie obawy najczęściej dopadają młodych ludzi, którzy marzą o założeniu własnej działalności gospodarczej.

Więcej praktycznych artykułów i najnowszych wiadomości z rynku pracy można znaleźć na: https://www.facebook.com/zielonalinia19524

Joanna Niemyjska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)

Pobierz tę informację w wybranej wersji:

Dokument WORD

Plik PDF