Powrót

Zmiany w przepisach dotyczących zatrudnienia cudzoziemców

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2017-09-08

Nowy typ zezwolenia, modyfikacja procedur dotyczących oświadczenia - sprawdź, jakie zmiany przyniesie nowelizacja przepisów!

2 sierpnia Prezydent podpisał nowelizację Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Tym razem zmiany mają dotyczyć zatrudnienia cudzoziemców. Zmiany obejmą przepisy dotyczące zezwoleń na pracę. Zostanie wprowadzony także nowy typ zezwolenia, który dotyczyć będzie wykonywania prac sezonowych. Modyfikacji ulegnie także procedura oświadczenia.

 

Zezwolenie na pracę sezonową

 

Nowelizacja wprowadza nowy typ zezwolenia, na pracę sezonową. Zezwolenie wydawane będzie przez starostę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Dokument będzie wydawany dla określonego cudzoziemca i będzie wskazywać podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, najniższe wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Warunkiem wydania zezwolenia będzie zapewnienie wynagrodzenia nie niższego od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku oraz dołączenie do wniosku informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

 

Zezwolenie na pracę sezonową wydawane będzie na czas określony, nie dłuższy niż dziewięć miesięcy w roku kalendarzowym.

 

Składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, trzeba będzie uiścić jednorazową wpłatę w wysokości nie większej niż 10 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego cudzoziemca.

 

Rejestracja oświadczenia

 

Nowelizacja wprowadzi również nową formułę oświadczenia – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, które jest wzorowane na dotychczas obowiązującej procedurze oświadczeniowej, z pewnymi modyfikacjami.

 

Pracodawca składający wniosek o wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń również będzie zobowiązany do dokonania jednorazowej wpłaty w wysokości nie większej niż 10 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego cudzoziemca.

 

Zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło: http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,25,sierpien-2017-r-.html


Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.