Powrót

Zezwolenie na pobyt czasowy po wizie „humanitarnej”

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-03-18

Cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe (tzw. humanitarnej) mogą, najpóźniej ostatniego dnia jej ważności, złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności. Czy praca na takim zezwoleniu na pobyt czasowy może być wykonywana bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy? Odpowiadamy.

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy wydane ze względu na okoliczność posiadania wcześniej wizy wydanej ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe może pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę, należy sięgnąć do dwóch ustaw:

 • Ustawy o cudzoziemcach.
 • Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W pierwszej z tych ustaw (art. 186 ust. 1 pkt 9) czytamy m.in., że zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności udziela się cudzoziemcowi, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23, czyli w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe. Cel wydania takiej wizy jest oznaczony numerem „21” (wiza ta na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, umożliwia zatrudnienie bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę).

Dodatkowo cudzoziemiec powinien posiadać obywatelstwo określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, czyli określone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w drodze rozporządzenia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie obywatelstw, których posiadanie uprawnia cudzoziemców do ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach: obywatelstwem, którego posiadanie uprawnia do ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jest obywatelstwo Republiki Białorusi.

 

Czytaj także: Zatrudnienie cudzoziemca – podstawowe informacje

 

Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

Aby dowiedzieć się, czy cudzoziemiec, który posiada takie zezwolenie na pobyt czasowy (wydane w związku z art. 186 ust. 1 pkt 9), jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę i ma pełny dostęp do polskiego rynku pracy, należy sięgnąć do kolejnej z wymienionych ustaw. W art. 87 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czytamy m.in., że z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jest zwolniony cudzoziemiec posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3, 4 lub 7–9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

A więc zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z inną okolicznością, opisaną w art. 186 ust. 1 pkt 9, które zostało wymienione w art. 87 ww. ustawy, daje cudzoziemcowi pełny dostęp do polskiego rynku pracy i umożliwia mu pracę bez zezwolenia na pracę czy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

 

Czytaj także: Karta pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy"

 

Ważne! Jeżeli jako pracodawca chcemy zatrudnić cudzoziemca, który ma zezwolenie na pobyt czasowy wydane na podstawie art. 186 ustawy o cudzoziemcach, a więc ze względu na inne okoliczności, warto dokładnie sprawdzić podstawę prawną tego zezwolenia, ponieważ nie wszystkie okoliczności wymienione w artykule 186 ustawy o cudzoziemcach zwalniają z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Jedynie te wymienione w art. 186 ust. 1 pkt 3, 4 lub 7–9.

 

Szczegółowych informacji na temat zatrudniania cudzoziemców udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524. Szczegółowych informacji na temat składania wniosków o pobyt czasowy udzielają pracownicy urzędów wojewódzkich.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie obywatelstw, których posiadanie uprawnia cudzoziemców do ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Pobyt krótkoterminowy cudzoziemca a praca w RP
  Podstawowa zasada dotycząca zatrudnienia cudzoziemców w Polsce brzmi: legalna praca to legalny pobyt oraz zezwolenie na pracę. O ile z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę obcokrajowiec może być zwolniony, o tyle dokument pobytowy, i to taki, który uprawnia go do pracy, musi mieć zawsze. Czy możliwe jest zatrudnienie cudzoziemca, przebywającego w Polsce w ramach pobytu krótkoterminowego? Odpowiadamy.

 • Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Instrukcja krok po kroku
  Pracodawca, który planuje zatrudnienie obywatela Ukrainy powinien wiedzieć, że do podpisania umowy nie wystarczy jedynie potwierdzenie obywatelstwa ukraińskiego. Przede wszystkim należy upewnić się, że cudzoziemiec ma tytuł do legalnego pobytu w Polsce. Od czego zacząć? Jak legalnie powierzyć pracę obywatelowi Ukrainy? Wyjaśniamy.

 • Różnica między zezwoleniem na pobyt stały a zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  Zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE mają wiele wspólnych cech. Oba są udzielane na czas nieoznaczony i w obu przypadkach praca cudzoziemca może być wykonywana bez zezwolenia na pracę. Co je różni? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy. Kiedy wygasa z mocy prawa?
  Zezwolenie na pobyt czasowy jest dokumentem legalizującym pobyt cudzoziemca z kraju trzeciego w Polsce. Wydaje się je na maksymalnie 3 lata w związku z okolicznością, która uzasadnia ten pobyt. O zezwolenie na pobyt czasowy wnioskuje cudzoziemiec w urzędzie wojewódzkim. Kiedy takie zezwolenie wygasa z mocy prawa? Odpowiadamy.

 • Rodzaje zezwoleń na pracę [INFOGRAFIKA]
  Zanim cudzoziemiec będący obywatelem państwa spoza obszaru UE/EOG rozpocznie pracę w Polsce, (co do zasady) musi posiadać odpowiednie zezwolenie na pracę. Rodzaj zezwolenia zależy w głównej mierze od tego, jak długo cudzoziemiec będzie wykonywał swoje obowiązki zawodowe, jaki mają one charakter oraz czy zatrudnia go firma polska, czy zagraniczna. Oto rodzaje zezwoleń na pracę w Polsce.

 • Kiedy nie trzeba uzyskiwać nowego zezwolenia na pracę?
  Zezwolenie na pracę (typu A) legalizuje pracę cudzoziemców z krajów trzecich w Polsce. W dokumencie tym wskazani są konkretni pracodawca i obcokrajowiec. Ponadto, w zezwoleniu na pracę wymienione są warunki, na których cudzoziemiec powinien świadczyć pracę. Ich zmiana wymaga uzyskania nowego dokumentu. Jednak nie zawsze. W jakich okolicznościach, po dokonanych zmianach, nie trzeba uzyskiwać nowego zezwolenia na pracę? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie na pracę sezonową. Co warto wiedzieć?
  Zezwolenie na pracę sezonową (typu S) jest szczególnym rodzajem zezwolenia na pracę w Polsce. Od „standardowego” zezwolenia na pracę (typu A) odróżnia je przede wszystkim urząd, w którym pracodawca o nie wnioskuje, wysokość opłaty i okres, na jaki może być wydane. Co warto wiedzieć o zezwoleniu na pracę sezonową? Oto garść przydatnych informacji.

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 2)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy