Powrót

Różnica między zezwoleniem na pobyt stały a zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-03-25

Zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE mają wiele wspólnych cech. Oba są udzielane na czas nieoznaczony i w obu przypadkach praca cudzoziemca może być wykonywana bez zezwolenia na pracę. Co je różni? Odpowiadamy.

Zarówno o zezwolenie na pobyt stały, jak i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE wniosek składa cudzoziemiec w urzędzie wojewódzkim. Jeżeli spełnia on warunki, wojewoda wyda zezwolenie. Każde z nich jest wydawane na czas nieokreślony, czyli cudzoziemiec nie musi starać się o kolejne takie zezwolenie w przyszłości.

W art. 87 ustawy o promocji zatrudnienia czytamy, że cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli m.in. posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej lub posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że posiadacz któregoś z tych zezwoleń ma pełny dostęp do polskiego rynku pracy i może być zatrudniony bez zezwolenia na pracę, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi czy, w przypadku obywateli Ukrainy, powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy.

 

Zezwolenie na pobyt stały

Przepisy dotyczące udzielenia zezwolenia na pobyt stały zawarte są przede wszystkim w ustawie o cudzoziemcach (art. 195 – 210). Czytamy w niej, że zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli m.in. jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostającym pod jego władzą rodzicielską (po spełnieniu dodatkowych warunków), jest dzieckiem obywatela polskiego pozostającym pod jego władzą rodzicielską, jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, udzielono mu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azylu, posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe i spełnia łącznie następujące warunki:

 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku,
 • posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu,
 • posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Czytaj także: Zatrudnienie cudzoziemca – podstawowe informacje

 

Nie każdy cudzoziemiec musi wykazać 5 lat nieprzerwanego pobytu. Ograniczenia czasowe nie dotyczą następujących przypadków:

 • otrzymania decyzji o udzieleniu azylu,
 • dziecka cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jeśli urodziło się po udzieleniu tego zezwolenia lub przed, jeśli w momencie urodzenia rodzic posiadał zezwolenie na pobyt czasowy, przebywał na podstawie zgody na pobyt tolerowany, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej, lub dziecka obywatela polskiego pozostającego pod jego władzą rodzicielską,
 • osoby o polskim pochodzeniu,
 • posiadacza ważnej Karty Polaka.

 

Są też przypadki, w których należy wykazać pobyt inny niż pięcioletni.

Warto dodać, że stabilne źródło dochodu, o którym mowa w podpunkcie b), to takie, które powtarza się w równych odstępach czasu, czyli np. wynagrodzenie za pracę. Nie są nim np. zgromadzone na koncie oszczędności.

 

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

W ustawie o cudzoziemcach (art. 211 – 225) czytamy również o zezwoleniu na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Udziela się go, zgodnie z art. 211, cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku i spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
 • posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego.

 

Różnice między zezwoleniami

Z powyższych przepisów wynika, że zezwolenie na pobyt stały jest wydawane dla cudzoziemców, którzy mają więzi rodzinne z Polską (polskie pochodzenie, polski małżonek, Karta Polaka). Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydaje się obcokrajowcom, którzy są w Polsce ze względów ekonomicznych. Chodzi tu głównie o pracę. Cudzoziemcy, którzy starają się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE muszą jedynie potwierdzić znajomość języka polskiego, nie mają obowiązku wykazywać więzów z Polską. Ten typ zezwolenia wydawany jest po co najmniej 5- letnim pobycie w Polsce i spełnieniu innych warunków.

 

Czytaj także: Zezwolenie na pobyt czasowy a braki formalne

 

Chociaż oba rodzaje zezwoleń wydawane są na czas nieoznaczony, to karta pobytu rezydenta jest ważna 5 lat, a pobytu stałego 10 lat. Przed końcem ważności karty należy złożyć wniosek o wymianę karty pobytu. Nie trzeba składać wniosku o nowe zezwolenie (jest ono ważne bezterminowo).

 

Szczegółowych informacji na temat zatrudniania cudzoziemców udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524. Szczegółowych informacji na temat składania wniosków o pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE udzielają pracownicy urzędów wojewódzkich.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zezwolenie jednolite - zmiana warunków pracy
  Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (tzw. zezwolenie jednolite) legalizuje zarówno pobyt, jak i pracę cudzoziemca w Polsce. Jakie warunki zatrudnienia wskazuje się w decyzji wydanej do takiego zezwolenia? Które z nich można zmienić bez dodatkowych formalności, a które wymagają zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę? Odpowiadamy.

 • Cudzoziemiec a zgubiony paszport z ważną wizą. Co należy zrobić?
  Wiza uprawnia cudzoziemca do przekroczenia granicy i pobytu w Polsce. Ma ona formę naklejki, którą umieszcza się w dokumencie podróży (najczęściej paszporcie). Zdarza się, że cudzoziemiec gubi paszport i tym samym wizę, która zapewnia mu legalny pobyt. Co wtedy? Gdzie cudzoziemiec powinien szukać pomocy? Odpowiadamy.

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi a powiadomienie o podjęciu lub niepodjęciu pracy
  Jednym z obowiązków pracodawcy, który powierza pracę cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń jest powiadomienie urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez obcokrajowca. W jakim terminie? Co grozi za niedopełnienie tego obowiązku? Czy trzeba informować o zakończeniu pracy? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie jednolite a zmiana pracodawcy
  Zezwolenie jednolite, czyli zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, łączy w sobie dokumenty legalizujące pobyt i pracę. Cudzoziemiec, który je posiada może być zatrudniony na warunkach zapisanych w decyzji wojewody. O czym powinien pamiętać obcokrajowiec posiadający zezwolenie jednolite? Odpowiadamy.

 • Paszport i inne dokumenty cudzoziemca przebywającego w Polsce
  Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce powinien mieć ważny dokument uprawniający go do tego. Ponadto ma obowiązek posiadać ważny dokument podróży. Jeżeli dodatkowo chce pracować w RP, musi mieć dokument, który uprawnia go do pracy, chyba że jest z tego obowiązku zwolniony, np. jako absolwent szkoły ponadpodstawowej w Polsce.

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 1)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Instrukcja krok po kroku
  Pracodawca, który planuje zatrudnienie obywatela Ukrainy powinien wiedzieć, że do podpisania umowy nie wystarczy jedynie potwierdzenie obywatelstwa ukraińskiego. Przede wszystkim należy upewnić się, że cudzoziemiec ma tytuł do legalnego pobytu w Polsce. Od czego zacząć? Jak legalnie powierzyć pracę obywatelowi Ukrainy? Wyjaśniamy.

 • Praca obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową po 23 lutego 2022 r.
  Pracę cudzoziemców w Polsce legalizują zezwolenie na pracę i oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy. 24 lutego 2022 r. wprowadzono kolejną możliwość, dotyczącą obywateli Ukrainy, czyli powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Co warto wiedzieć o tej formie legalizacji pracy? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy