Powrót

Zezwolenie na pobyt czasowy a braki formalne

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-11-13

Cudzoziemcy, którzy starają się o pobyt czasowy w Polsce powinni zadbać o to, by wniosek składany w urzędzie wojewódzkim nie zawierał braków formalnych. Dlaczego to takie ważne? Odpowiadamy.

W art. 108 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach czytamy:

„Jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie:

1) wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;

2) pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.”

Z tego przepisu wynika, że m.in. od tego, czy składany wniosek zawiera braki formalne zależeć będzie legalny pobyt (w trakcie oczekiwania na decyzję) cudzoziemca starającego się o zezwolenie na pobyt czasowy.

 

Czytaj także: Zezwolenie jednolite – załącznik nr 1 

 

Braki formalne, czyli co?

Najkrócej mówiąc, braki formalne to brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów i załączników (np. wypełniony i podpisany formularz wniosku, fotografie, okazany oryginał paszportu) niezbędnych do wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. Jeśli wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki te zostaną uzupełnione przez cudzoziemca, otrzyma on informację o rozpoczęciu postępowania oraz o terminie rozpatrzenia sprawy. Co do zasady postępowanie w sprawie legalizacji pobytu wszczynane jest w dniu złożenia wniosku przez cudzoziemca o udzielenie zezwolenia na pobyt w Polsce.

Ocena formalna wniosku to wstępny etap całej procedury. Pracownicy urzędu sprawdzają złożone przez cudzoziemca dokumenty. Jeśli jego wniosek zawiera braki formalne, otrzyma on pismo z prośbą o ich uzupełnienie z wyznaczonym terminem, w którym należy to zrobić. Jeżeli cudzoziemiec nie uzupełni dokumentów, o które został poproszony, jego wniosek nie będzie rozpatrywany - zostanie pozostawiony bez rozpoznania, a co za tym idzie, sprawa będzie zakończona.

Jeśli jednak wniosek nie zawiera braków formalnych lub zostaną one uzupełnione przez cudzoziemca w terminie, złożone dokumenty zostaną zweryfikowane pod kątem możliwości udzielenia zezwolenia na pobyt w Polsce.

 

Odmowa wszczęcia postępowania

Wojewoda, za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego, może odmówić wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. Inaczej mówiąc, odmówić rozpatrywania złożonego wniosku.

Odmowa wszczęcia postępowania jest rozstrzygnięciem kończącym postępowanie w sprawie, które może być wydane w określonych w przepisach przypadkach, np. gdy cudzoziemiec nie jest uprawniony do złożenia wniosku. Odmowa ta jest wydawana w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie. W uzasadnieniu postanowienia znajduje się wyjaśnienie, dlaczego złożony wniosek nie będzie rozpatrzony.

O powodach, dla których cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy oraz na pobyt czasowy i pracę piszemy TUTAJ.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Pobyt krótkoterminowy cudzoziemca a praca w RP
  Podstawowa zasada dotycząca zatrudnienia cudzoziemców w Polsce brzmi: legalna praca to legalny pobyt oraz zezwolenie na pracę. O ile z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę obcokrajowiec może być zwolniony, o tyle dokument pobytowy, i to taki, który uprawnia go do pracy, musi mieć zawsze. Czy możliwe jest zatrudnienie cudzoziemca, przebywającego w Polsce w ramach pobytu krótkoterminowego? Odpowiadamy.

 • Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Instrukcja krok po kroku
  Pracodawca, który planuje zatrudnienie obywatela Ukrainy powinien wiedzieć, że do podpisania umowy nie wystarczy jedynie potwierdzenie obywatelstwa ukraińskiego. Przede wszystkim należy upewnić się, że cudzoziemiec ma tytuł do legalnego pobytu w Polsce. Od czego zacząć? Jak legalnie powierzyć pracę obywatelowi Ukrainy? Wyjaśniamy.

 • Różnica między zezwoleniem na pobyt stały a zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  Zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE mają wiele wspólnych cech. Oba są udzielane na czas nieoznaczony i w obu przypadkach praca cudzoziemca może być wykonywana bez zezwolenia na pracę. Co je różni? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy po wizie „humanitarnej”
  Cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe (tzw. humanitarnej) mogą, najpóźniej ostatniego dnia jej ważności, złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności. Czy praca na takim zezwoleniu na pobyt czasowy może być wykonywana bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy. Kiedy wygasa z mocy prawa?
  Zezwolenie na pobyt czasowy jest dokumentem legalizującym pobyt cudzoziemca z kraju trzeciego w Polsce. Wydaje się je na maksymalnie 3 lata w związku z okolicznością, która uzasadnia ten pobyt. O zezwolenie na pobyt czasowy wnioskuje cudzoziemiec w urzędzie wojewódzkim. Kiedy takie zezwolenie wygasa z mocy prawa? Odpowiadamy.

 • Rodzaje zezwoleń na pracę [INFOGRAFIKA]
  Zanim cudzoziemiec będący obywatelem państwa spoza obszaru UE/EOG rozpocznie pracę w Polsce, (co do zasady) musi posiadać odpowiednie zezwolenie na pracę. Rodzaj zezwolenia zależy w głównej mierze od tego, jak długo cudzoziemiec będzie wykonywał swoje obowiązki zawodowe, jaki mają one charakter oraz czy zatrudnia go firma polska, czy zagraniczna. Oto rodzaje zezwoleń na pracę w Polsce.

 • Kiedy nie trzeba uzyskiwać nowego zezwolenia na pracę?
  Zezwolenie na pracę (typu A) legalizuje pracę cudzoziemców z krajów trzecich w Polsce. W dokumencie tym wskazani są konkretni pracodawca i obcokrajowiec. Ponadto, w zezwoleniu na pracę wymienione są warunki, na których cudzoziemiec powinien świadczyć pracę. Ich zmiana wymaga uzyskania nowego dokumentu. Jednak nie zawsze. W jakich okolicznościach, po dokonanych zmianach, nie trzeba uzyskiwać nowego zezwolenia na pracę? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie na pracę sezonową. Co warto wiedzieć?
  Zezwolenie na pracę sezonową (typu S) jest szczególnym rodzajem zezwolenia na pracę w Polsce. Od „standardowego” zezwolenia na pracę (typu A) odróżnia je przede wszystkim urząd, w którym pracodawca o nie wnioskuje, wysokość opłaty i okres, na jaki może być wydane. Co warto wiedzieć o zezwoleniu na pracę sezonową? Oto garść przydatnych informacji.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy