Powrót

Zezwolenie na pobyt czasowy a braki formalne

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-11-13

Cudzoziemcy, którzy starają się o pobyt czasowy w Polsce powinni zadbać o to, by wniosek składany w urzędzie wojewódzkim nie zawierał braków formalnych. Dlaczego to takie ważne? Odpowiadamy.

W art. 108 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach czytamy:

„Jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie:

1) wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;

2) pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.”

Z tego przepisu wynika, że m.in. od tego, czy składany wniosek zawiera braki formalne zależeć będzie legalny pobyt (w trakcie oczekiwania na decyzję) cudzoziemca starającego się o zezwolenie na pobyt czasowy.

 

Czytaj także: Zezwolenie jednolite – załącznik nr 1 

 

Braki formalne, czyli co?

Najkrócej mówiąc, braki formalne to brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów i załączników (np. wypełniony i podpisany formularz wniosku, fotografie, okazany oryginał paszportu) niezbędnych do wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. Jeśli wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki te zostaną uzupełnione przez cudzoziemca, otrzyma on informację o rozpoczęciu postępowania oraz o terminie rozpatrzenia sprawy. Co do zasady postępowanie w sprawie legalizacji pobytu wszczynane jest w dniu złożenia wniosku przez cudzoziemca o udzielenie zezwolenia na pobyt w Polsce.

Ocena formalna wniosku to wstępny etap całej procedury. Pracownicy urzędu sprawdzają złożone przez cudzoziemca dokumenty. Jeśli jego wniosek zawiera braki formalne, otrzyma on pismo z prośbą o ich uzupełnienie z wyznaczonym terminem, w którym należy to zrobić. Jeżeli cudzoziemiec nie uzupełni dokumentów, o które został poproszony, jego wniosek nie będzie rozpatrywany - zostanie pozostawiony bez rozpoznania, a co za tym idzie, sprawa będzie zakończona.

Jeśli jednak wniosek nie zawiera braków formalnych lub zostaną one uzupełnione przez cudzoziemca w terminie, złożone dokumenty zostaną zweryfikowane pod kątem możliwości udzielenia zezwolenia na pobyt w Polsce.

 

Odmowa wszczęcia postępowania

Wojewoda, za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego, może odmówić wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. Inaczej mówiąc, odmówić rozpatrywania złożonego wniosku.

Odmowa wszczęcia postępowania jest rozstrzygnięciem kończącym postępowanie w sprawie, które może być wydane w określonych w przepisach przypadkach, np. gdy cudzoziemiec nie jest uprawniony do złożenia wniosku. Odmowa ta jest wydawana w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie. W uzasadnieniu postanowienia znajduje się wyjaśnienie, dlaczego złożony wniosek nie będzie rozpatrzony.

O powodach, dla których cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy oraz na pobyt czasowy i pracę piszemy TUTAJ.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 2)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Zatrudnianie cudzoziemców – niewypracowanie zadeklarowanej ilości godzin
  Pracodawcy, którzy zatrudniają cudzoziemców na podstawie umowy zlecenia i dokumentu legalizującego taką pracę zastanawiają się, co w przypadku niewypracowania zadeklarowanej ilości godzin? Czy mogą wypłacić wynagrodzenie za rzeczywiście przepracowane godziny? Odpowiadamy.

 • Powierzenie pracy cudzoziemcowi - różnica między powiadomieniem a oświadczeniem
  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy to jedna z form legalizacji pracy cudzoziemca w Polsce. Rejestruje się je w powiatowym urzędzie pracy. Ta sama instytucja przyjmuje też powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Ukrainy. Co powinien wybrać pracodawca, który planuje zatrudnić obywatela Ukrainy? Na co powinien zwrócić uwagę? Podpowiadamy.

 • Co należy zrobić po zarejestrowaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?
  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi legalizuje zatrudnienie cudzoziemców z pięciu krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Po jego zarejestrowaniu pracodawca ma obowiązek informacyjny. Jaki? Ponadto, opisujemy kiedy nie jest wymagany wpis nowego oświadczenia do ewidencji.

 • Zezwolenie na pracę typu A i jeden z obowiązków pracodawcy
  Zezwolenie na pracę typu A legalizuje pracę cudzoziemców, którzy nie są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia, w Polsce. Pracodawca powinien pamiętać o obowiązkach, które na nim spoczywają po uzyskaniu dokumentu. Jednym z nich jest przekazanie zezwolenia cudzoziemcowi. W ilu egzemplarzach i w jakiej formie? Odpowiadamy.

 • Student (cudzoziemiec) a obowiązek posiadania zezwolenia na pracę
  Cudzoziemiec z kraju trzeciego, by legalnie pracować w Polsce powinien mieć tytuł pobytowy oraz zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak wyjątki. Jest bowiem grupa cudzoziemców, którzy nie potrzebują zezwolenia na pracę. Zaliczają się do niej m.in. studenci. Jakie warunki powinien spełnić student (cudzoziemiec), by świadczyć pracę w Polsce bez zezwolenia na pracę? Odpowiadamy.

 • Rodzaje zezwoleń na pracę [Zatrudnianie cudzoziemców]
  Istnieje kilka rodzajów zezwoleń na pracę w Polsce. Każde z nich charakteryzują inne okoliczności zatrudnienia cudzoziemca spoza krajów UE/EOG.

 • Obowiązki informacyjne pracodawcy, który uzyskał dla cudzoziemca zezwolenie na pracę [INFOGRAFIKA]
  Zatrudniasz cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę? Masz obowiązki informacyjne względem urzędu wojewódzkiego. Sprawdź, jakie!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy