Powrót

Zezwolenie na pobyt czasowy a braki formalne

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-11-13

Cudzoziemcy, którzy starają się o pobyt czasowy w Polsce powinni zadbać o to, by wniosek składany w urzędzie wojewódzkim nie zawierał braków formalnych. Dlaczego to takie ważne? Odpowiadamy.

W art. 108 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach czytamy:

„Jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie:

1) wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;

2) pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.”

Z tego przepisu wynika, że m.in. od tego, czy składany wniosek zawiera braki formalne zależeć będzie legalny pobyt (w trakcie oczekiwania na decyzję) cudzoziemca starającego się o zezwolenie na pobyt czasowy.

 

Czytaj także: Zezwolenie jednolite – załącznik nr 1 

 

Braki formalne, czyli co?

Najkrócej mówiąc, braki formalne to brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów i załączników (np. wypełniony i podpisany formularz wniosku, fotografie, okazany oryginał paszportu) niezbędnych do wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. Jeśli wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki te zostaną uzupełnione przez cudzoziemca, otrzyma on informację o rozpoczęciu postępowania oraz o terminie rozpatrzenia sprawy. Co do zasady postępowanie w sprawie legalizacji pobytu wszczynane jest w dniu złożenia wniosku przez cudzoziemca o udzielenie zezwolenia na pobyt w Polsce.

Ocena formalna wniosku to wstępny etap całej procedury. Pracownicy urzędu sprawdzają złożone przez cudzoziemca dokumenty. Jeśli jego wniosek zawiera braki formalne, otrzyma on pismo z prośbą o ich uzupełnienie z wyznaczonym terminem, w którym należy to zrobić. Jeżeli cudzoziemiec nie uzupełni dokumentów, o które został poproszony, jego wniosek nie będzie rozpatrywany - zostanie pozostawiony bez rozpoznania, a co za tym idzie, sprawa będzie zakończona.

Jeśli jednak wniosek nie zawiera braków formalnych lub zostaną one uzupełnione przez cudzoziemca w terminie, złożone dokumenty zostaną zweryfikowane pod kątem możliwości udzielenia zezwolenia na pobyt w Polsce.

 

Odmowa wszczęcia postępowania

Wojewoda, za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego, może odmówić wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. Inaczej mówiąc, odmówić rozpatrywania złożonego wniosku.

Odmowa wszczęcia postępowania jest rozstrzygnięciem kończącym postępowanie w sprawie, które może być wydane w określonych w przepisach przypadkach, np. gdy cudzoziemiec nie jest uprawniony do złożenia wniosku. Odmowa ta jest wydawana w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie. W uzasadnieniu postanowienia znajduje się wyjaśnienie, dlaczego złożony wniosek nie będzie rozpatrzony.

O powodach, dla których cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy oraz na pobyt czasowy i pracę piszemy TUTAJ.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Instrukcja krok po kroku
  Pracodawca, który planuje zatrudnienie obywatela Ukrainy powinien wiedzieć, że do podpisania umowy nie wystarczy jedynie potwierdzenie obywatelstwa ukraińskiego. Przede wszystkim należy upewnić się, że cudzoziemiec ma tytuł do legalnego pobytu w Polsce. Od czego zacząć? Jak legalnie powierzyć pracę obywatelowi Ukrainy? Wyjaśniamy.

 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Lipiec 2024 r.
  1 lipca 2024 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydłuża ona legalny pobyt obywateli Ukrainy w RP i wprowadza zmiany w powiadomieniu, które legalizuje ich pracę. Przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące pobytu i pracy obywateli Ukrainy w RP.

 • Zezwolenie na pracę - powierzenie pracy o innym charakterze
  W zezwoleniu na pracę określa się m.in. stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca. Powierzenie cudzoziemcowi pracy na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu uważa się za nielegalne. Jednak nie zawsze. Przepisy umożliwiają bowiem wykonywanie pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę. W jakich okolicznościach? Odpowiadamy.

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi a powiadomienie o podjęciu lub niepodjęciu pracy
  Jednym z obowiązków pracodawcy, który powierza pracę cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń jest powiadomienie urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez obcokrajowca. W jakim terminie? Co grozi za niedopełnienie tego obowiązku? Czy trzeba informować o zakończeniu pracy? Odpowiadamy.

 • Zezwolenie jednolite a zmiana pracodawcy
  Zezwolenie jednolite, czyli zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, łączy w sobie dokumenty legalizujące pobyt i pracę. Cudzoziemiec, który je posiada może być zatrudniony na warunkach zapisanych w decyzji wojewody. O czym powinien pamiętać obcokrajowiec posiadający zezwolenie jednolite? Odpowiadamy.

 • Paszport i inne dokumenty cudzoziemca przebywającego w Polsce
  Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce powinien mieć ważny dokument uprawniający go do tego. Ponadto ma obowiązek posiadać ważny dokument podróży. Jeżeli dodatkowo chce pracować w RP, musi mieć dokument, który uprawnia go do pracy, chyba że jest z tego obowiązku zwolniony, np. jako absolwent szkoły ponadpodstawowej w Polsce.

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 1)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Stampila w paszporcie cudzoziemca – czym jest i do czego uprawnia?
  Po złożeniu kompletnego wniosku o pobyt w Polsce, cudzoziemiec otrzymuje od urzędu wojewódzkiego pieczątkę, tzw. stampilę. Co ona potwierdza i gdzie jej szukać? Dlaczego jest taka ważna, szczególnie dla potencjalnego pracodawcy?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy