Назад

Wypadek przy pracy a umowa zlecenia

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-09-06

Jesteś zleceniobiorcą i uległeś wypadkowi przy pracy? Sprawdź, czy otrzymasz zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy oraz odszkodowanie z ZUS.

Wykonując umowę zlecenia podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym – emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu. W przypadku umowy zlecenia przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego jest dobrowolne. Prawo do zasiłku chorobowego z powodu wypadku przy pracy nie zależy od objęcia zleceniobiorcy ubezpieczeniem chorobowym, ale od podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu. Nieszczęśliwe zdarzenie podczas wykonywania zlecenia musi jednak spełniać określone kryteria, aby mogło być uznane za wypadek przy pracy.

 

Definicja wypadku przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika (zleceniobiorcę) zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika (zleceniobiorcę) czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika (zleceniobiorcy) w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 

Czytaj także: Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i chorobowemu – jaka jest różnica

 

Zasiłek chorobowy zleceniobiorcy z tytuły wypadku przy pracy

W przypadku gdy dane zdarzenie spełnia definicję wypadku przy pracy, osobie zatrudnionej na umowie zlecenia przysługuje ten sam pakiet świadczeń co pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę.

Ważne! Wypadek przy pracy zleceniobiorcy, który podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, traktowany jest tak samo, jak wypadek przy pracy osoby na umowie o pracę.

Zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy osobom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu, bez względu na przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje również wtedy, jeśli niezdolność do pracy wynika z późniejszych następstw wypadku przy pracy.

 

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i rehabilitacyjnego

Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługują w wysokości 100% podstawy wymiaru. Świadczenia te wypłaca zleceniodawca, pod warunkiem, że jest uprawniony do wypłaty zasiłków. Gdy nie jest on uprawniony do takich wypłat, świadczenia wypłaca ZUS.

Zleceniodawca będzie płatnikiem zasiłków, jeśli zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (według stanu na 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego). Jeśli liczba ubezpieczonych jest mniejsza niż 20 – zasiłki wypłaca ZUS.

 

Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zleceniobiorcy – nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez płatnika zawiadomienia o wypadku, zleceniodawca ma obowiązek sporządzić kartę wypadku. Dopiero uznanie w karcie wypadku zdarzenia za wypadek przy pracy zleceniobiorcy i jej prawidłowe wypełnienie dają zleceniobiorcy prawo do zasiłku wypadkowego. Zleceniodawca zajmuje się ustaleniem okoliczności wypadku i zgłoszeniem sprawy do ZUS-u.

 

Czytaj także: Masz zaległości w opłacaniu składek do ZUS? Sprawdź, jak możesz sobie pomóc

 

Kiedy zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy nie przysługuje?

Prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego mają wyłącznie osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym. Oznacza to, że osoba wykonująca umowę zlecenia nie otrzyma zasiłku chorobowego z tytułu wypadku przy pracy, jeśli zleceniodawca nie odprowadza za niego składek na ubezpieczenie społeczne, ponieważ zleceniobiorca ma inny tytuł do ubezpieczeń (np. jest jednocześnie zatrudniony na umowę o pracę) lub jest studentem zwolnionym z tego obowiązku.

Ponadto, świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, nawet gdy zostanie zgłoszony do ubezpieczenia wypadkowego.

Zasiłek chorobowy z funduszu wypadkowego nie zostanie również wypłacony, jeżeli ubezpieczony, będąc w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. 

 

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

www.zus.pl


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Czy za studenta płaci się ZUS?
  Wakacje to dobry czas na szukanie pracy przez studentów. Studenci do ukończenia 26. roku życia są chętnie zatrudniani na podstawie umowy zlecenia. Wiąże się to ze sporymi oszczędnościami dla zleceniodawcy. Jakimi? Odpowiadamy.

 • Kiedy jest możliwa rezygnacja z urlopu macierzyńskiego?
  Urlop macierzyński przeważnie wykorzystuje matka dziecka. Nie oznacza to jednak, że ojciec nie ma do niego prawa. Sprawdź, jakie warunki muszą być spełnione, aby matka dziecka mogła zrezygnować ze swojej części urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca dziecka.

 • Urlop macierzyński nie zawsze chroni przez zwolnieniem
  Stanowisko pracy kobiety w ciąży lub przebywającej na urlopie macierzyńskim podlega szczególnej ochronie. Co do zasady pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w takim przypadku. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Podpowiadamy, w jakich przypadkach ochrona przed zwolnieniem w okresie urlopu macierzyńskiego nie obowiązuje.

 • Zasiłek macierzyński 2023 – co powinieneś wiedzieć?
  Zmiany długości urlopów związanych z rodzicielstwem wprowadzone do Kodeksu pracy w kwietniu 2023 r. niosą za sobą również zmianę przepisów dotyczących zasiłku macierzyńskiego. Sprawdź, co się zmieniło w tym zakresie.

 • Zmiana wymiaru zasiłku macierzyńskiego 2023
  Wraz z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu pracy, od 26 kwietnia 2023 r. zmienił się nie tylko wymiar urlopów związanych z rodzicielstwem, ale zmianie uległy również przepisy dotyczące zasiłku macierzyńskiego. Sprawdź, ile wynosi aktualny wymiar urlopu.

 • Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i chorobowemu – jaka jest różnica?
  Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe często są mylone lub używane zamiennie. To jednak zupełnie różne rodzaje ubezpieczeń. Podpowiadamy, jakie są różnice.

 • Masz zaległości w opłacaniu składek do ZUS? Sprawdź, jak możesz sobie pomóc
  Układ ratalny z ZUS to jeden ze sposobów na wyjście z zadłużenia z powodu nieopłacania składek. Podpowiadamy, jak zawrzeć z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych układ ratalny w spłacaniu należności.

 • Jaką rolę pełni Fundusz Pracy?
  Fundusz Pracy (FP) jest państwowym funduszem, w ramach którego gromadzone są środki na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia. Jakie to cele i jakie znaczenie ma Fundusz Pracy? Sprawdź!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy