Powrót

Postępowanie nostryfikacyjne

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-09-02

Powiatowy urząd pracy może sfinansować wnioskującemu postępowanie nostryfikacyjne. Kto dokładnie może skorzystać z tego wsparcia? Jakie informacje powinny znaleźć się we wniosku? Odpowiadamy.

Zgodnie z przepisami, jakie weszły w życie 15 kwietnia 2022 r., starosta na wniosek osoby bezrobotnej, jak i poszukującej pracy, może sfinansować z Funduszu Pracy opłatę pobieraną za postępowanie nostryfikacyjne albo postępowanie, o którym mowa w art. 327 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Wspomniany art. 327 ust. 3 ustawy dotyczy postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie przez:

 • cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • obywatela polskiego, który przybył na terytorium Polski z Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583),
 • obywatela Ukrainy przebywającego na terytorium Polski, którego pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, który nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów.

 

Czytaj także:

Podejmujesz pracę? Sprawdź, czy możesz ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania lub przejazdu
Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

 

Jak uzyskać wsparcie?

Aby starać się o dofinansowanie, należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy wniosek w wersji papierowej lub elektronicznej, gdzie będzie potrzebny profil zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Wniosek w formie elektronicznej jest dostępny na stronie praca.gov.pl. Jeśli wniosek wypełnia cudzoziemiec, powinien pamiętać o użyciu liter alfabetu łacińskiego.

 

Do wypełnienia wniosku będzie potrzebne:

 • imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby wnioskującej (w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość) i adres zamieszkania tej osoby,
 • nazwa i adres uczelni prowadzącej postępowanie,
 • wysokość opłaty,
 • państwo wydania dyplomu objętego postępowaniem,
 • uzasadnienie potrzeby udzielenia tej formy pomocy.

 

Umowa z urzędem pracy

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, starosta zawiera z wnioskującym umowę na sfinansowanie opłaty. Umowa ta określa w szczególności:

 • nazwę, adres oraz numer konta uczelni prowadzącej postępowanie,
 • wysokość opłaty,
 • sposób dokonania opłaty przez powiatowy urząd pracy na rachunek bankowy uczelni prowadzącej postępowanie,
 • zobowiązanie bezrobotnego lub poszukującego pracy do powiadomienia powiatowego urzędu pracy o wyniku postępowania i dostarczenia do powiatowego urzędu pracy zaświadczenia, o którym mowa w art. 327 ust. 5 - ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574).

 

Kiedy zwrot?

Jeśli wnioskujący przerwie postępowanie nostryfikacyjne lub postępowanie potwierdzające ukończenie studiów z własnej winy, wtedy zostanie on wezwany do zwrotu przyznanych środków. Zwrot dofinansowania będzie konieczny również w sytuacji, kiedy wnioskujący nie poinformuje urzędu pracy o wyniku tego postępowania oraz nie przekaże zaświadczenia, które potwierdza jego zakończenie.

 

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 40a).

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 327 ust. 3 i ust. 5).


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Kolejna nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Lipiec 2024 r.
  1 lipca 2024 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydłuża ona legalny pobyt obywateli Ukrainy w RP i wprowadza zmiany w powiadomieniu, które legalizuje ich pracę. Przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące pobytu i pracy obywateli Ukrainy w RP.

 • Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy 2023
  Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nazywana specustawą wojenną) obowiązuje od 12 marca 2022 r. Reguluje ona m.in. kwestie legalnego pobytu obywateli Ukrainy w Polsce i ich legalnego zatrudnienia. Od czasu wejścia w życie, ustawa „wojenna” była kilka razy nowelizowana. Co się zmieniło w przepisach dotyczących legalizacji zatrudnienia i legalnego pobytu obywateli Ukrainy w 2023 r.? Odpowiadamy.

 • Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy – co powinien wiedzieć pracodawca?
  W związku z przepisami specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy możliwe jest powierzenie pracy obywatelowi Ukrainy na postawie powiadomienia, które należy złożyć elektronicznie przez praca.gov.pl. Podpowiadamy, na co powinien zwrócić uwagę pracodawca, wypełniający formularz powiadomienia.

 • Uznanie w Polsce stażu pracy z Ukrainy
  Uznanie stażu pracy w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) regulują unijne przepisy o koordynacji świadczeń społecznych. Co w przypadku, jeśli praca była wykonywana w kraju trzecim? Czy ten okres zatrudnienia może zostać zaliczony do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze?

 • Technologia a rynek pracy
  Postęp technologiczny, globalizacja, migracja ludności, demografia, pandemia czy konflikty zbrojne mają duży wpływ na nasz, i nie tylko nasz, rynek pracy. Widać to na przykładzie zmian, które zaszły w ostatnich latach. I chociaż nadal dominują pozytywne nastroje wśród polskich pracowników, spora część z nich z obawą patrzy w przyszłość. Czy Polacy boją się zmian na rynku pracy wywołanych automatyzacją pracy?

 • Czym jest wypowiedzenie zmieniające?
  Pracodawca, który chce dalej zatrudniać pracownika, ale na innych warunkach niż określone w umowie o pracę, może skorzystać z przewidzianej w art. 42 Kodeksu pracy formy wypowiedzenia warunków pracy i płacy, zwanej wypowiedzeniem zmieniającym.

 • Rozmowa o pomocy obywatelom Ukrainy [WYWIAD]
  Wojna na Ukrainie trwa już ponad pół roku. O tym, jak wyglądały pierwsze dni po rosyjskiej agresji oraz jak to wygląda teraz z perspektywy osoby, która od początku konfliktu zaangażowała się w pomoc naszym sąsiadom zza wschodniej granicy rozmawialiśmy z Jarosławem Litwiakiem, współorganizatorem wielu zbiórek, który wielokrotnie jeździł z darami do Lwowa.

 • Elektroniczne wsparcie zatrudnienia obywateli Ukrainy, czyli nowe formularze na praca.gov.pl
  12 marca br. Prezydent RP podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jej zapisy obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. Cudzoziemcy, których ta ustawa dotyczy, mają zagwarantowany dostęp do polskiego rynku pracy. Mogą podejmować pracę bez zezwolenia oraz rejestrować się w powiatowych urzędach pracy, korzystając przy tym z dostępnych ofert wsparcia. Aby umożliwić i ułatwić te procesy, na portalu praca.gov.pl pojawiły się nowe formularze.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy