Powrót

Podejmujesz pracę? Sprawdź, czy możesz ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania lub przejazdu

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-02-14

Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania jest jedną z form wsparcia osób bezrobotnych oferowaną przez urzędy pracy. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać taką refundację.

Refundacją mogą być objęte koszty zakwaterowania lub przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego, a także koszty powrotu do miejsca zamieszkania.

 

Zwrot kosztów przejazdu

Aby móc się ubiegać o zwrot kosztów przejazdu należy spełnić łącznie następujące warunki:

 • w wyniku skierowania z urzędu pracy podjąć zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż bądź zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego,
 • uzyskiwać wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Refundacja obejmuje:

 • koszty przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te skierował urząd pracy i odbywają się one poza miejscem zamieszkania,
 • koszty przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego,
 • koszty przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych i powrotu, jeżeli prace te są wykonywane poza miejscem zamieszkania.

 

Zwrot kosztów zakwaterowania

Aby móc ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania należy spełnić łącznie następujące warunki:

 • podjąć zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem zamieszkania w wyniku skierowania przez urząd pracy. Czas przejazdu i powrotu do miejsca zamieszkania środkami transportu zbiorowego powinien wynieść łącznie ponad trzy godziny dziennie,
 • zamieszkać w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub pobliżu miejscowości, w której będziesz zatrudniony lub będziesz wykonywać inną pracę zarobkową, odbywać staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • uzyskiwać wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania.

 

Okres refundacji

Zwrot kosztów przejazdu lub zakwaterowania można otrzymywać maksymalnie przez 12 miesięcy lub przez okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych bądź zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego.

 

Szczegółowe kryteria przyznawania zwrotu kosztów przejazdu lub zakwaterowania określane są przez regulaminy poszczególnych urzędów pracy. Wysokość refundacji może być uzależniona od posiadanych środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 45).


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Rozmowa o działalności i wsparciu urzędów pracy [WYWIAD]
  „Nasza praca nie ogranicza się jedynie do zapisów ustawowych. Wychodzimy poza Urząd” – mówi Piotr Matusiak. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku zapytaliśmy m.in. o to, na jakie wsparcie urzędu pracy może liczyć osoba bezrobotna, jakie formy pomocy cieszą się największą popularnością, czy planowane są zmiany w przepisach oraz o legalizację zatrudnienia cudzoziemców. Zapraszamy do lektury.

 • Bon na zasiedlenie [INFOGRAFIKA]
  Bon na zasiedlenie to przewidziana w ustawie o promocji zatrudnienia forma wsparcia młodych osób, które postanowiły zmienić swoje miejsce zamieszkania z powodu podjęcia pracy w innym mieście. Jakie warunki należy spełnić, aby go otrzymać? Podpowiadamy.

 • Roboty publiczne a limit umów o pracę na czas określony
  Czy umowa o pracę, którą podpisują bezrobotni w ramach robót publicznych wlicza się do limitu 3 umów (33 miesięcy) na czas określony, wymienionych w Kodeksie pracy? Podpowiadamy.

 • Dni wolne w trakcie odbywania stażu
  Staż jest jedną z form wsparcia osób bezrobotnych oferowaną przez urzędy pracy. Dzięki niej bezrobotny nabywa umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. W trakcie stażu stażyście przysługują dni wolne. W jakim wymiarze? Odpowiadamy.

 • Czy staż jest płatny?
  Staż z urzędu pracy oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Czy to oznacza, że za staż nie otrzymasz wynagrodzenia? Wyjaśniamy.

 • Stypendium za okres studiów podyplomowych dofinansowywanych z urzędu pracy. Co warto wiedzieć?
  Jedną z form wsparcia oferowaną przez powiatowe urzędy pracy jest dofinansowanie studiów podyplomowych osobie bezrobotnej. Oprócz sfinansowania kosztów takich studiów, urząd pracy wypłaca bezrobotnemu stypendium w trakcie trwania nauki. W jakiej wysokości? Przez jaki okres? Co warto wiedzieć o stypendium z tytułu odbywania studiów podyplomowych? Odpowiadamy.

 • Statusu bezrobotnego a wyjazd
  Jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy i planujesz wyjazd? Sprawdź, co mówią przepisy!

 • Absolwent na rynku pracy, czyli sposoby na zdobycie umiejętności praktycznych
  Poszukiwanie pierwszej pracy nie jest łatwym zadaniem. Chcąc zdobyć doświadczenie w zawodzie potrzebna jest praca, ale pracodawcy niechętnie zatrudniają pracowników bez doświadczenia. Jakie są zatem inne sposoby na uzyskanie potrzebnych umiejętności bez nawiązywania stosunku pracy? Oto dwa rozwiązania, którymi warto się zainteresować.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy