Powrót

Podejmujesz pracę? Sprawdź, czy możesz ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania lub przejazdu

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-02-14

Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania jest jedną z form wsparcia osób bezrobotnych oferowaną przez urzędy pracy. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać taką refundację.

Refundacją mogą być objęte koszty zakwaterowania lub przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego, a także koszty powrotu do miejsca zamieszkania.

 

Zwrot kosztów przejazdu

Aby móc się ubiegać o zwrot kosztów przejazdu należy spełnić łącznie następujące warunki:

 • w wyniku skierowania z urzędu pracy podjąć zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż bądź zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego,
 • uzyskiwać wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Refundacja obejmuje:

 • koszty przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te skierował urząd pracy i odbywają się one poza miejscem zamieszkania,
 • koszty przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego,
 • koszty przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych i powrotu, jeżeli prace te są wykonywane poza miejscem zamieszkania.

 

Zwrot kosztów zakwaterowania

Aby móc ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania należy spełnić łącznie następujące warunki:

 • podjąć zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem zamieszkania w wyniku skierowania przez urząd pracy. Czas przejazdu i powrotu do miejsca zamieszkania środkami transportu zbiorowego powinien wynieść łącznie ponad trzy godziny dziennie,
 • zamieszkać w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub pobliżu miejscowości, w której będziesz zatrudniony lub będziesz wykonywać inną pracę zarobkową, odbywać staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • uzyskiwać wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania.

 

Okres refundacji

Zwrot kosztów przejazdu lub zakwaterowania można otrzymywać maksymalnie przez 12 miesięcy lub przez okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych bądź zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego.

 

Szczegółowe kryteria przyznawania zwrotu kosztów przejazdu lub zakwaterowania określane są przez regulaminy poszczególnych urzędów pracy. Wysokość refundacji może być uzależniona od posiadanych środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 45).


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Grupy docelowe w naborach - czy mogę złożyć wniosek o wsparcie z urzędu pracy?
  Urząd pracy prowadzi nabór wniosków na interesujące Cię wsparcie, ale nie jesteś pewny, czy zaliczasz się do grupy docelowej realizowanego projektu? Te informacje powinny Ci pomóc.

 • Terminy wpływające na zasiłek dla bezrobotnych [INFOGRAFIKA]
  Jeśli planujesz rejestrację w urzędzie pracy i zastanawiasz się, czy zostanie Ci przyznany zasiłek dla bezrobotnych, zwrócić szczególną uwagę na poniższe terminy.

 • Zasiłek dla bezrobotnych a świadczenie rodzicielskie
  Czy można pobierać jednocześnie zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie rodzicielskie? Sprawdź, kiedy te świadczenia można łączyć!

 • Karta pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy"
  Cudzoziemcy, którzy uzyskują pozytywną decyzję wojewody i zezwolenie na pobyt np. czasowy odbierają kartę pobytu, na której najczęściej widnieje adnotacja „dostęp do rynku pracy”. Co ona oznacza? Wyjaśniamy.

 • Zmiany w przepisach BHP na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy
  Postęp technologiczny, a wraz z nim zmiany, które zaszły w ostatnich 25 latach, stały się powodem nowelizacji przepisów dotyczących stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy. Co się zmieniło? Ile czasu mają pracodawcy na dostosowanie miejsca pracy do nowych regulacji? Odpowiadamy.

 • Ponad 20 tysięcy złotych na szkolenie dla osoby bezrobotnej
  Chcesz otrzymać środki na szkolenie indywidualne? Sprawdź, co należy zrobić, aby urząd pracy zrefundował koszty szkolenia!

 • Świadczenie aktywizacyjne [INFOGRAFIKA]
  Świadczenie aktywizacyjne to wsparcie, jakie urząd pracy może przyznać pracodawcy za zatrudnienie osoby bezrobotnej. Kto może zostać skierowany przez urząd? Jak długo wypłacane jest świadczenie? Sprawdźcie.

 • Nauka w szkole policealnej a status osoby bezrobotnej
  Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy student studiów stacjonarnych nie może się zarejestrować w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Co w przypadku ucznia lub słuchacza szkoły policealnej? Czy forma nauki ma znaczenie? Podpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy