Powrót

Podejmujesz pracę? Sprawdź, czy możesz ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania lub przejazdu

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-02-14

Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania jest jedną z form wsparcia osób bezrobotnych oferowaną przez urzędy pracy. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać taką refundację.

Refundacją mogą być objęte koszty zakwaterowania lub przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego, a także koszty powrotu do miejsca zamieszkania.

 

Zwrot kosztów przejazdu

Aby móc się ubiegać o zwrot kosztów przejazdu należy spełnić łącznie następujące warunki:

 • w wyniku skierowania z urzędu pracy podjąć zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż bądź zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego,
 • uzyskiwać wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Refundacja obejmuje:

 • koszty przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te skierował urząd pracy i odbywają się one poza miejscem zamieszkania,
 • koszty przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego,
 • koszty przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych i powrotu, jeżeli prace te są wykonywane poza miejscem zamieszkania.

 

Zwrot kosztów zakwaterowania

Aby móc ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania należy spełnić łącznie następujące warunki:

 • podjąć zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem zamieszkania w wyniku skierowania przez urząd pracy. Czas przejazdu i powrotu do miejsca zamieszkania środkami transportu zbiorowego powinien wynieść łącznie ponad trzy godziny dziennie,
 • zamieszkać w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub pobliżu miejscowości, w której będziesz zatrudniony lub będziesz wykonywać inną pracę zarobkową, odbywać staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • uzyskiwać wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania.

 

Okres refundacji

Zwrot kosztów przejazdu lub zakwaterowania można otrzymywać maksymalnie przez 12 miesięcy lub przez okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych bądź zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego.

 

Szczegółowe kryteria przyznawania zwrotu kosztów przejazdu lub zakwaterowania określane są przez regulaminy poszczególnych urzędów pracy. Wysokość refundacji może być uzależniona od posiadanych środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 45).


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Renta rodzinna a status bezrobotnego
  Status osoby bezrobotnej może uzyskać osoba, która nie nabyła prawa do emerytury lub renty, w tym renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej oraz renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podpowiadamy, komu przysługuje renta rodzinna oraz jakie warunki powinna spełnić osoba posiadająca prawo do renty rodzinnej, aby mogła zarejestrować się w urzędzie pracy.

 • Prawa stażysty z urzędu pracy [INFOGRAFIKA]
  Staż jest nabywaniem umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania pracy. Charakteryzuje się tym, że umowa zawierana jest między pracodawcą a urzędem pracy. Podpowiadamy, jakie uprawnienia przysługują bezrobotnemu, odbywającemu staż z urzędu pracy.

 • Wsparcie zatrudnienia, czyli o co najczęściej wnioskują pracodawcy do urzędu pracy
  Prowadzisz firmę i potrzebujesz pracownika? A może jesteś pracodawcą, który planuje podnieść kwalifikacje swojej kadry? Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, możesz korzystać ze wsparcia z powiatowego urzędu pracy.

 • Praca – informacje żądane od kandydata i pracownika
  Jakich informacji (danych osobowych) może żądać pracodawca od kandydata do pracy, a jakich od pracownika? Odpowiadamy.

 • Osiąganie przychodu a status osoby bezrobotnej
  Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy ze statusem osoby bezrobotnej, w okresie posiadania tego statusu, nie może osiągać przychodu przekraczającego połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podpowiadamy, jak rozumieć pojęcie przychodu oraz w jakich przypadkach możliwe jest zachowanie statusu osoby bezrobotnej, mimo przekroczenia dozwolonego progu przychodu.

 • Status osoby bezrobotnej a służba w wojsku
  Osoba nabywająca status bezrobotnego ma obowiązek oświadczenia zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia, a także musi stawiać się w urzędzie pracy w wyznaczonych terminach. Podpowiadamy, czy osoba bezrobotna, która wstępuje w szeregi rezerwistów może nabyć status osoby bezrobotnej albo go zachować?

 • Świadczenie aktywizacyjne
  Świadczenie aktywizacyjne jest formą wsparcia dla pracodawcy w zatrudnieniu bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić, aby takie świadczenie otrzymać.

 • Obowiązki bezrobotnego względem urzędu pracy
  Posiadanie statusu osoby bezrobotnej to nie tylko przywileje w postaci prawa do ubezpieczenia zdrowotnego czy korzystania z form wsparcia zatrudnienia oferowanych przez urząd pracy, ale także szereg obowiązków, z których osoba bezrobotna powinna się wywiązywać, aby zachować status. Przypominamy, jakie obowiązki wynikają z posiadania statusu osoby bezrobotnej oraz jakie konsekwencje może nieść za sobą niewywiązywanie się z tych obowiązków.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy