Powrót

Wypadki w pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2018-10-19

Liczba wypadków w porównaniu z ubiegłym rokiem spadła. Nadal najczęściej dochodzi w pracy do wypadków ze skutkiem lekkim. Na co może liczyć poszkodowany?

W I półroczu 2018 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wyniosła ogółem 37 007 osób i była o 5,3 proc. mniejsza niż w 2017 r. Zmniejszył się także wskaźnik wypadkowości (liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 osób pracujących) z 3,07 do 2,81.

Ponad 99 proc. z podanych osób uległo wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim (36 732 osoby). Wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała uległy 202 osoby, a 73 ze skutkiem śmiertelnym.

 

Definicje wypadku przy pracy

 

Aby wypadek mógł być uznany za wypadek przy pracy, musi wpisywać się w określoną w przepisach definicję. Musi więc być to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, którego skutkiem jest uraz lub śmierć, i które nastąpiło w związku z pracą. Czyli podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika codziennych czynności lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy – nawet bez jego polecenia, w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 

Liczba wypadków przy pracy w rozbiciu na województwa

 

Terytorialnie najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach: dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Najniższy w województwach: mazowieckim, małopolskim i podkarpackim. Jeśli chodzi o rodzaj działalności, gdzie odnotowano najwięcej wypadków, na początku listy znajduje się górnictwo i wydobywanie, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz rekultywacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Najmniej wypadków ma miejsce w informacji i komunikacji oraz pozostałych działalnościach usługowych.

Najczęstsze urazy to urazy kończyn górnych i dolnych. Wydarzenia powodujące urazy to zderzenie z nieruchomym oraz ruchomym obiektem. 14,5 proc. stanowiły obciążenia psychiczne lub fizyczne.

Jako dominującą przyczynę wypadków wskazano nieprawidłowe zachowanie się pracownika, aż w 61,5 proc. badanych przypadków. Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy stanowiła 5,1 proc. przyczyn wypadku, a brak sprzętu ochronnego 1,4 proc.

 

Świadczenia powypadkowe

 

Poszkodowany, z tytułu wypadku przy pracy, może otrzymać takie świadczenia, jak: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, dodatek pielęgnacyjny.

Jeśli jednak przyczyną wypadku było naruszenie przez pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, świadczenia nie przysługują! Poszkodowany nie otrzyma świadczenia  również w sytuacji, gdy przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=402

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-pierwszym-kwartale-2018-roku,3,31.html


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.