Powrót

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-06-20

Jaka jest różnica między wynagrodzeniem chorobowym a zasiłkiem chorobowym? Ile wynosi okres zasiłkowy i od czego on zależy? Odpowiadamy.

Zarówno wynagrodzenie chorobowe, jak i zasiłek chorobowy przysługują pracownikowi za czas niezdolności do pracy. W zależności od czasu trwania tej niezdolności, przysługuje najpierw wynagrodzenie chorobowe, a po nim, jeżeli jest taka potrzeba, zasiłek chorobowy.

 

Wynagrodzenie chorobowe

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikom, osobom wykonującym pracę nakładczą oraz odbywającym służbę wojskową. Jest ono wypłacane przez pracodawcę (z jego środków) za czas niezdolności do pracy, która trwa łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a jeżeli dotyczy to osoby, która ukończyła 50 rok życia – łącznie do 14 dni. W przypadku osób po 50 roku życia, czternastodniowy okres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby przysługuje począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończyła 50 lat.

Ważne, że okres 33 lub 14 dni nie musi wystąpić nieprzerwanie. Ustala się go sumując poszczególne okresy niezdolności do pracy w roku kalendarzowym. Nie ma znaczenia, czy między nimi wystąpiły przerwy oraz, czy w danym roku kalendarzowym osoba uprawniona do wynagrodzenia chorobowego pracowała u więcej niż jednego pracodawcy. 

 

Zasiłek chorobowy

Prawo do zasiłku chorobowego ma ubezpieczony, który w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego stał się niezdolny do pracy z powodu choroby. Przysługuje ono, podobnie jak wynagrodzenie chorobowe, pracownikowi ubezpieczonemu, który wykonuje pracę nakładczą, a także poborowemu odbywającemu służbę zasadniczą. Zasiłek chorobowy jest naliczany od 34 dnia choroby (w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia - od 15 dnia choroby). Jeśli pracownik jest ubezpieczony z innego tytułu, świadczenie to przysługuje mu od pierwszego dnia niezdolności do pracy, po spełnieniu ustawowych warunków.

 

Czytaj także: Czy można podpisać umowę o pracę w trakcie zwolnienia lekarskiego?

 

Zasiłek chorobowy jest naliczany za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla ubezpieczonego będącego pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień choroby stanowi 1/30 część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.

 

Okres zasiłkowy

Zasiłek chorobowy ma ograniczenia czasowe. Przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, jednak nie dłużej niż przez:

 • 182 dni,
 • 270 dni - w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży.

Dodatkowo, jeżeli okres niezdolności do pracy przypada po ustaniu ubezpieczenia, zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni. Nie dotyczy to niezdolności do pracy powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności spowodowanej gruźlicą lub występującej w trakcie ciąży.

 

Czytaj także: Urlop macierzyński – wymiar i zasady udzielania

 

Niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą jest oznaczana w zaświadczeniu lekarskim kodem „D”, a niezdolność do pracy przypadająca na okres ciąży - kodem „B”.

 

Szczegółowych informacji na temat wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego udziela ZUS.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Odprawa emerytalna i rentowa
  Przechodzisz na rentę lub emeryturę? Sprawdź, czy należy Ci się odprawa i w jakiej wysokości.

 • Renta z tytułu niezdolności do pracy a podjęcie zatrudnienia
  Wbrew panującemu przeświadczeniu, osoba pobierająca rentę z tytułu niezdolności do pracy może podjąć zatrudnienie i zachować prawo do renty. Podpowiadamy, w jakim przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesi prawo do renty, a kiedy ją obniży.

 • Zwolnienie lekarskie – czy można je skrócić?
  W trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim, popularnie zwanym L4, zabronione jest wykonywanie przez pracownika jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Lekarz wystawia zwolnienie lekarskie na konkretną ilość dni. Co w przypadku, gdy pracownik będzie chciał wrócić do pracy przed końcem zwolnienia?

 • Poinformuj pracodawcę o nieobecności w pracy
  Zdarzają się w życiu sytuacje, które uniemożliwiają pracownikowi przyjście do pracy. Najczęściej dotyczy to choroby lub innego nieprzewidywalnego zdarzenia losowego. Co w takiej sytuacji powinien zrobić pracownik? Odpowiadamy.

 • Renta z tytułu niezdolności do pracy – kto może ją otrzymać i jakie warunki należy spełnić?
  Osoba niezdolna do pracy wskutek utraty zdolności do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu, której stan zdrowia nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu, może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy. Podpowiadamy, jakie warunki muszą być spełnione, aby otrzymać taką rentę.

 • Podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu cudzoziemców zatrudnionych w Polsce
  Polskie przepisy nie uzależniają objęcia polskimi ubezpieczeniami od posiadanego obywatelstwa czy miejsca zamieszkania. Istotny dla objęcia tymi ubezpieczeniami jest fakt zawarcia z polskim podmiotem stosunku pracy czy innej umowy rodzącej obowiązek ubezpieczeń społecznych. Co ważne wykonywanie pracy w ramach tych umów musi odbywać się na obszarze Polski.

 • Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia
  Zgodnie z przepisami zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Do kiedy obowiązuje ubezpieczenie chorobowe po ustaniu stosunku pracy? W jakich przypadkach można otrzymywać zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia? Odpowiadamy.

 • Urlop wychowawczy a własna działalność gospodarcza
  Jesteś przedsiębiorcą i nie chcesz jeszcze wracać do obowiązków po zakończeniu urlopu macierzyńskiego? Sprawdź, co możesz zrobić, aby nie zamykać działalności gospodarczej.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy