Powrót

Urlop bezpłatny a ubezpieczenia zdrowotne i chorobowe

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-10-21

Urlop bezpłatny jest szczególnym rodzajem urlopu. Czy osoba korzystająca z takiego czasu wolnego ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej i zasiłku chorobowego? Odpowiadamy.

 

Zasady udzielania urlopu bezpłatnego zawarte są w Kodeksie pracy. W art. 74 tego dokumentu czytamy, że urlopu bezpłatnego pracodawca może udzielić pracownikowi na jego pisemny wniosek. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Ponadto, przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

Urlop bezpłatny jest więc przerwą w wykonywaniu pracy. Nie pozostaje ona bez wpływu na prawo pracownika w tym okresie m.in. do zasiłku chorobowego oraz bezpłatnej opieki zdrowotnej (ubezpieczenia zdrowotnego).

 

Zasiłek chorobowy

 

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie urlopu bezpłatnego (art. 12 ust. 2).

 

Czytaj także: Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

 

Jak czytamy w wyjaśnieniach ZUS: „Urlop bezpłatny jest przerwą w ubezpieczeniu chorobowym. W okresie urlopu bezpłatnego nie są odprowadzane składki na to ubezpieczenie. Jeżeli zatem pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym stanie się niezdolny do pracy, nie ma prawa do zasiłku chorobowego, za okres niezdolności do pracy przypadający w czasie tego urlopu” (ZUS wyjaśnia - Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem).

 

Ubezpieczenie zdrowotne

 

Pracownik, który korzysta z urlopu bezpłatnego traci tytuł do podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Funduszu, jeżeli ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Czytaj także: Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy

 

W tej samej ustawie czytamy, że pracownik korzystający z urlopu bezpłatnego traci prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu (art. 69 ust. 3).

Jest to podobna sytuacja do tej, gdy pracownik kończy stosunek pracy. Jeszcze przez 30 dni ma możliwość korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, a po tym czasie powinien uzyskać inny tytuł do ubezpieczenia, np. zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny.

Zgodnie z ww. ustawą osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny (art. 67 ust. 3), którymi są następujące osoby:

a) dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,

b) małżonek,

c) wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Szczegółowych informacji dotyczących ubezpieczeń udzielają ZUS i NFZ.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Rozwiązanie umowy a prawo do zasiłku
  Jaki wpływ na prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz okres wypłacania tego świadczenia ma sposób rozwiązania umowy o pracę? Odpowiadamy.

 • Wiza – co warto wiedzieć?
  Wiza jest pisemnym zezwoleniem na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa wystawiane cudzoziemcom przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne (konsulaty) tegoż państwa. Można też, w określonych przypadkach, otrzymać ją na granicy. Ma ona zazwyczaj postać naklejki umieszczonej w paszporcie lub innym dokumencie podróży. Może też mieć postać stempla lub wpisu. Jakie są najpopularniejsze rodzaje wiz wydawanych przez polskie uprawnione organy? Czym się charakteryzują? Odpowiadamy.

 • Ruch bezwizowy – których krajów dotyczy?
  Co do zasady, cudzoziemcy z krajów trzecich potrzebują odpowiedniego dokumentu (np. wizy lub karty pobytu), by przekroczyć granicę zewnętrzną państw członkowskich, w tym Polski. Są jednak kraje, których obywatele (posiadacze paszportów lub paszportów biometrycznych) mogą skorzystać z ruchu bezwizowego, który umożliwia przekroczenie granicy i pobyt krótkoterminowy bez wizy czy karty pobytu. Przedstawiamy listy państw trzecich, których obywatele są objęci obowiązkiem wizowym i krajów trzecich, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu.

 • Roczny limit nadgodzin
  Kodeks pracy zezwala na pracę w godzinach nadliczbowych. Podpowiadamy, jaki jest dopuszczalny limit nadgodzin oraz jakie konsekwencje grożą pracodawcy za nieprzestrzeganie tego limitu.

 • Praca a wstępne badania lekarskie
  Wstępne badania lekarskie są obowiązkiem, który należy spełnić przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Kogo dotyczą? Kto za nie płaci? Kiedy należy je wykonać? Odpowiadamy.

 • Diia.pl - dokument potwierdzający legalny pobyt uchodźców z Ukrainy
  Jakie możliwości daje elektroniczny dokument Diia.pl? Kto i jak może go uzyskać? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy