Powrót

UP m.st. Warszawy - Dotacja dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy

Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje o naborze wniosków o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, prowadzących działalność oznaczoną, jako przeważająca jednym z trzech kodów PKD 2007: 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z.

Dyrektor Urzędu Pracy m.st. Warszawy ogłosił w dniach od 1 stycznia 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r. nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji do kwoty 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art.7 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną, jako przeważająca działalność jednym z poniższych kodów PKD 2007:

 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje).
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach, lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Wnioskodawco, przed złożeniem wniosku zapoznaj się z poniższymi informacjami.

 

Warunki otrzymania dotacji:

 • Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 31 marca 2021 r., polegającej na:
  • przygotowywaniu i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje),
  • działalności pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
  • pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej,
  • oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności kodem PKD 56.30.Z lub 93.29.A, lub 93.29.Z.

Ocena spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej przeważającej działalności będzie dokonywana na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.. Oznacza, to m.in., że wszelkie zmiany oznaczenia przeważającej działalności kodem PKD dokonane / dokonywane po tym dniu nie będą uwzględniane przy rozpatrywaniu wniosków.

 • Dotacji nie będzie można udzielić jeżeli mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r. Dodatkowo działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji. Działalność gospodarcza mogła być natomiast zawieszona w grudniu 2021 r. oraz odpowiednich miesiącach roku 2020 i 2021 wskazanych we wniosku do wykazania spadku przychodu.
 • Wykazanie przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę, że jego przychód z ww. działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego:
  • w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub
  • w lutym 2020 r. lub,
  • we wrześniu 2020 r. lub,
  • w listopadzie 2021 r..

Składanie wniosków o dotację

Wnioski o dotację można składać do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony: www.praca.gov.pl.

Dla przedsiębiorców mających siedzibę w Warszawie, właściwy jest Urząd Pracy m.st. Warszawy, które jest gminą, mająca status miasta na prawach powiatu.

Przepisy nie przewidują składania wniosków w postaci papierowej, w związku z powyższym wnioski złożone w tej formie nie będą rozpatrywane.
Integralną część wniosku stanowią:

 • umowa, którą uznaje się za podpisaną przez Wnioskodawcę w momencie przesłania wniosku do właściwego powiatowego urzędu pracy,
 • formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków, który należy wysłać z wnioskiem kompletnie wypełniony z zaznaczonymi odpowiedziami i wpisanymi danymi we wszystkich punktach.

W razie potrzeby wszelkie wyjaśnienia, dodatkowe załączniki do wniosku można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony: www.praca.gov.pl (logowanie do portalu > wybór firmy tzw. organizacji w menu KONTEKST > wybór właściwego wniosku w menu SPRAWY > KONTYNUACJA KORESPONDENCJI > PISMO W SPRAWIE). Uzupełnienia składane w innej formie nie będą przyjmowane.

Na ww. stronie można sprawdzać etapy procedowania i statusy wniosków.

Kontakt:tel. 22 836 83 28, 693 397 108, e-mail: tarcza@up.warszawa.pl

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Urząd Pracy m.st. Warszawy, 12.01.2022 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.